HH 天體

南方 ê 獵戶座

Tī 大恆星形成區獵戶座星雲 ê 南方,有一个足光 ê 藍色反射星雲 NGC 1999。

NGC 1333:英仙座 ê 恆星托兒所

NGC 1333 tī 可見光會當看著 反射星雲,主要是星際塗粉反射恆星 ê 藍色特徵光。

Lynds 暗星雲 1251

恆星 tī Lynds 暗星雲 (LDN) 1251 內底產生。伊是暗星雲複合體 ê 一部份,tī 仙王座閃焰區 ê 方向揣會著。

內海仔星雲 ê 南崖

起起落落 ê 明亮山龍 kah 塗粉雲 to̍h 橫過這个 鄰近 ê 恆星形成區 M8 ê 特寫。 M8 嘛叫做 內海仔星雲。