Fleming 三角精靈

超新星殘骸:面紗星雲

根據人類歷史 ê 記錄,一萬年前有一工,天欲暗進前,有一个新 ê 光線忽然間出現 tī 夜空,幾若禮拜了後就暗去矣。

Fleming 三角精靈

這个交纏 ê 雲絲是 ùi 衝擊波形成 ê 發光氣體。伊 to̍h tī 地球夜空 ê 天鵝座方向看會著,是面紗星雲 ê 一部份。