EGGs

鴟鴞星雲 內底 ê 恆星形成活動

恆星是 ùi 佗位生出來 ê?有一个恆星形成區叫做「EGGs」,to̍h tī 鴟鴞星雲 (M16) ê 氣體 kah 塗粉 組成 ê 大型雲柱 尾溜遐。