Duddo

Tī Duddo 石頭箍仔面頂 ê 火星

這寡石頭是 tī 遮 leh 創啥?有一个閣較有名 ê 石頭箍仔是 tī England ê Northumberland 一个叫做 Duddo ê 五粒石頭 ê 所在。