Da Vinci

Sicily 島天頂 去予地光反照 ê 月娘

是按怎咱有法度看著規粒月娘?月娘 tī 月眉相彼陣,干焦一部份直接去予太陽照著。賰 ê 部份會發光,是因為地球光 ê 反照。這嘛叫做地光 抑是 da Vinci ê 光。

月-nā Lí-sà

這幅有創意 ê 視覺作品內底,攏是 tī 地球天頂看著 ê 月娘 ê 自然色。遮 ê 月盤攏是 tī 無仝時間翕好了後,才 kā in tī 畫框內底一格一格排予好勢。