Chandra X-光天文台

NGC 281: 無星所在 ê 恆星

NGC 281 是 tī 仙后座 ê 方向 1 萬光年遠 ê 恆星形成區。這張狹頻影像是先 kā 可見光 ê 恆星刣掉,才用數位方式疊轉去這張無恆星 ê 影像面頂。