CG4

CG4:彗星雲球 kah 星系

氣體雲敢會 kā 星系食去?按呢問 to̍h 毋著矣!

CG4:破去 ê 彗星形雲球

氣體敢有法度 kā 星系掠著?按呢問 to̍h 毋著矣!

CG4:破去 ê 彗星雲球

氣體敢有法度 kā 星系掠著?這張相片內底奇怪「生物」ê「跤爪」是一个叫做彗星雲球 ê 氣體雲。