Carrington 事件

冰島枋塊分界線 天頂 ê 捲螺仔極光

愛欣賞冰島 ê 美麗,毋過嘛驚有野獸出現。美麗–ê 是 天頂 ê 極光,伊是青色 ê 大型 捲螺仔形 極光。