Baltic 海

Baltic 海上 ê 日出 到 日落

這个景色是 ùi 瑞典海邊 看著 ê Baltic 海,毋過是 kā 一暗內底無仝時間 ê 影像,照時間順序櫼 tī 一張相片內底。