Baily 珠仔

日全食 ê 食甚階段

Tī 日全食 ê 食甚階段,Baily 珠仔定定會出現 tī 太陽 ê 邊緣。

火環食 放大 ê 月球山脈

這張日食組合相片內底 ê 烏巡是啥物?是月表山脈 ê 倒影。

日全食:大日冕

大部份 ê 相片攏無完整紀錄太陽日冕 ê 壯觀景色。若是會當 tī 日全食 ê 時陣 親目睭看著日冕,實在是世界讚!