Antikythera

Antikythera 機械

無人知影 tī 2000 年前,咱敢有技術會當製造這款機械?相片內底 ê Antikythera 機械,這馬予人認為是人類史上第一台電腦。伊 tī 海底一隻 àu–khi ê 希臘船頂揣著。

Tī Duddo 石頭箍仔面頂 ê 火星

這寡石頭是 tī 遮 leh 創啥?有一个閣較有名 ê 石頭箍仔是 tī England ê Northumberland 一个叫做 Duddo ê 五粒石頭 ê 所在。

Antikythera 機械

無人知影 tī 2000 年前,咱敢有技術會當製造這款機械?相片內底 ê Antikythera 機械,這馬予人認為是人類史上第一台電腦。伊 tī 海底一隻 àu–khi ê 希臘船頂揣著。