Abell 2744

Pandora 星系團

這幅深空視野拼鬥圖展示一个足驚人 ê 景色,這是 James Webb 太空望遠鏡 ê NIRCam 紀錄 loài ê 星系團 Abell 2744。

UHZ1 星系:遙遠 ê 星系 kah 烏洞

大質量星系團 Abell 2744 內底主要 ê 成份是烏暗物質,有一寡人共叫做 Pandora 星系團。

Pandora 星系團

這幅深空視野拼鬥圖展示一个足驚人 ê 景色,這是 James Webb 太空望遠鏡 ê NIRCam 紀錄 loài ê 星系團 Abell 2744。