Abell 21

Medusa 星雲

這个看起來有編織花樣 kah 蛇紋 ê 發光氣體雲絲,予伊得著這个足紅 ê 名:Medusa 星雲。

Medusa 星雲

這个發光氣體看起來敢若是咧辮頭鬃,嘛親像是蛇紋,所以這个星雲才會提著一个有名 ê 名稱,號做 Medusa 星雲。