Kah 天文台有關 ê 台語

Kah 天文台有關 ê 台語

 • 天文台 thian-bûn-tâi
 • 圓厝頂 îⁿ-chhù-téng
 • 平厝頂 pêⁿ-chhù-téng
 • 天頂 thian-téng (zenith)
 • 望遠鏡 bōng-oán-kiàⁿ
 • 反射式 hoán-siā-sek (reflaction)
 • 屈折式 khut-chiat-sek (refraction)
 • 屈反式 khut-hoán-sek
 • 赤道儀 chhek-tō-gî
 • 經緯儀 keng-hūi-gî
 • 追蹤 tui-chong
 • 導星 tō-chhiⁿ
 • 導星鏡 tō-chhiⁿ-kiàⁿ
 • 目鏡 bo̍k-kiàⁿ (eyepiece)
 • 光譜儀 kng-phó͘-gî
 • 虹 khēng
 • 紅色 Âng-sek
 • 柑仔色 kam-á-sek (橙色 têng-sek)
 • 黃色 n̂g-sek
 • 青色 chhiⁿ-sek
 • 藍色 nâ-sek
 • 紺色 khóng-sek (靛色 tiān-sek)
 • 茄仔色 kiô-á-sek (紫色 chí-sek)
 • 濾光片 lū-kng-phìⁿ
 • 濾鏡 lū-kiàⁿ
 • 濾鏡盤 lū-kiàⁿ-pôaⁿ
 • 透鏡 thàu-kiàⁿ
 • 凹鏡/塌鏡 lap-kiàⁿ
 • 凸鏡/膨鏡 phòng-kiàⁿ
 • 凸凹鏡/膨塌鏡 phòng-lap-kiàⁿ