複合母音 ai au ia iu io ui oa oe iau oai

雙母音 ai

 • 愛神星 ài-sîn-chhiⁿ
 • 海翁星雲 hái-ang-seng-hûn
 • 事件視界望遠鏡 sū-kiāⁿ sī-kài bōng-oán-kiàⁿ
 • 開放星團 khai-hòng-seng-thoân
 • 奈米 nāi-bí

雙母音 au

 • 歐洲 au-chiu
 • 凹透鏡 au-thàu-kiàⁿ(塌鏡la̍p-kiàⁿ)
 • 凸透鏡 tu̍t-thàu-kiàⁿ(膨鏡phòng-kiàⁿ)
 • 氣泡 khì-phàu
 • 昴宿星團 báu-siù-seng-thoân
 • 9 公尺 káu kong-chhioh
 • 掃帚星 sàu-chhiú-chhiⁿ

雙母音 ia

 • 演化 ián-hòa
 • 夜空 iā-khong
 • 望遠鏡 bōng-oán-kiàⁿ
 • 研究 gián-kiù
 • 岩石 giâm-chio̍h

雙母音 iu

 • 球形星團 kiû-hêng-seng-thoân
 • 量寸尺 niû chhùn-chhioh
 • 畢宿星團 pit-siù-seng-thoân
 • 流星雨 liû-chhiⁿ-hō͘
 • 亞洲 a-chiu
 • 視場 sī-tiûⁿ

雙母音 io

 • 茄仔色 kiô-á-sek
 • 小麥哲倫星雲 sió be̍h-thiat-lûn seng-hûn
 • 仙后座 sian-hiō-chō
 • 足光 chiok kng

雙母音 ui

 • 衛星 ūi-chhiⁿ
 • 位置 ūi-tì
 • 四季 sù-kùi
 • 偽本影 gūi-pún-iáⁿ
 • 彗星 hui-chhiⁿ
 • 類星體 lūi-seng-thé

雙母音 oa ([KIP] ua)

 • 我 góa
 • 台灣 tâi-oân (灣 oan / 台員 tâi-oân)
 • 大麥哲倫星雲 tōa be̍h-thiat-lûn seng-hûn
 • 演化 ián-hòa
 • 土星環 thó͘-chhiⁿ-khoân

雙母音 oe ([KIP] ue)

 • 科技部計畫 kho-ki-pō͘ kè-ōe
 • 飛龍機 poe-lêng-ki
 • 電子批 tiān-chú-phoe
 • 月娘 goe̍h-niû
 • 衛星 ōe-chhiⁿ
 • 彗尾 hūi-bóe

三母音 iau

 • 超新星 chhiau-sin-seng
 • 潮汐力 tiâu-sek-le̍k
 • 活跳星系 oa̍h-thiàu-seng-hē

三母音 oai ([KIP] uai)

 • 歪哥 oai-ko
 • 快樂 khoài-lo̍k
 • 糜 moâi