Florida 州天頂 ê 夜光雲

Page(/daily/2024/07/20240709)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Florida 州天頂 ê 夜光雲

這寡雲實在是 無四常–ê。 第一,in 是 足罕得看著 ê 夜光雲,就是講,in 愛 tī 暗暝才看會著,毋過干焦 tī 日出進前 抑是 日落了後才看會著。 第二,咱知影這寡夜光雲 ê 來源。 這是一个真罕得拄著 ê 情形。 高層大氣 內底 反射日光 ê 冰晶,是 ùi 30 分鐘前 tī 附近發射 ê SpaceX 火箭 來–ê。 伊較正式 ê 名 是 極地中氣層雲。 天頂這寡 牽絲 ê 冰,攏牽 tùi 天頂 ê 月眉面頭前。 這張相片 kah 這个連結內底 ê 影片,是一禮拜前 tī 美國 FloridaOrlando 翕–ê。 月娘正爿彼个光點是 木星,正爿地平線頂懸 一點一點 ê 光點飛龍機

[POJ] Florida chiu thiⁿ-téng ê Iā-kng-hûn

Chit kóa hûn si̍t-chāi sī chiok bô sù-siông–ê. Tē-it, in sī chiok hán-tit khòaⁿ–tio̍h ê iā-kng-hûn, to̍h sī kóng, in ài tī àm-mê chiah khòaⁿ-ē-tio̍h, m̄-koh kan-na tī ji̍t-chhut chìn-chêng ia̍h-sī ji̍t-lo̍h liáu-āu chiah khòaⁿ-ē-tio̍h. Tē-jī, lán chai-iáⁿ chit kóa iā-kng-hûn ê lâi-goân. Che-sī chi̍t-ê chin hán-tit tú-tio̍h ê chêng-hêng. Ko-chân tāi-khì lāi-té hoán-siā ji̍t-kng ê peng-chiⁿ, sī ùi 30 hun-cheng chêng tī hù-kīn hoat-siā ê SpaceX hóe-chìⁿ lâi–ê. I khah chèng-sek ê miâ sī Ke̍k-tē Tiong-khì-chân hûn. Thiⁿ-téng chit kóa khan-si ê peng, lóng khan tùi thiⁿ-téng ê goe̍h-bâi bīn-thâu-chêng. Chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ kah chit-ê liân-kiat lāi-té ê iáⁿ-phìⁿ, sī chi̍t lé-pài chêng tī Bí-kok Florida chiu Orlando hip–ê. Goe̍h-niû chiàⁿ-pêng hit-ê kng-tiám sī Bo̍k-chhiⁿ, chiàⁿ-pêng tē-pêng-sòaⁿ téng-koân chi̍t-tiám chi̍t-tiám ê kng-tiám sī poe-lêng-ki.

[KIP] Florida tsiu thinn-tíng ê Iā-kng-hûn

Tsit kuá hûn si̍t-tsāi sī tsiok bô sù-siông–ê. Tē-it, in sī tsiok hán-tit khuànn–tio̍h ê iā-kng-hûn, to̍h sī kóng, in ài tī àm-mê tsiah khuànn-ē-tio̍h, m̄-koh kan-na tī ji̍t-tshut tsìn-tsîng ia̍h-sī ji̍t-lo̍h liáu-āu tsiah khuànn-ē-tio̍h. Tē-jī, lán tsai-iánn tsit kuá iā-kng-hûn ê lâi-guân. Tse-sī tsi̍t-ê tsin hán-tit tú-tio̍h ê tsîng-hîng. Ko-tsân tāi-khì lāi-té huán-siā ji̍t-kng ê ping-tsinn, sī uì 30 hun-tsing tsîng tī hù-kīn huat-siā ê SpaceX hué-tsìnn lâi–ê. I khah tsìng-sik ê miâ sī Ki̍k-tē Tiong-khì-tsân hûn. Thinn-tíng tsit kuá khan-si ê ping, lóng khan tuì thinn-tíng ê gue̍h-bâi bīn-thâu-tsîng. Tsit-tiunn siòng-phìnn kah tsit-ê liân-kiat lāi-té ê iánn-phìnn, sī tsi̍t lé-pài tsîng tī Bí-kok Florida tsiu Orlando hip–ê. Gue̍h-niû tsiànn-pîng hit-ê kng-tiám sī Bo̍k-tshinn, tsiànn-pîng tē-pîng-suànn tíng-kuân tsi̍t-tiám tsi̍t-tiám ê kng-tiám sī pue-lîng-ki.

[English] Noctilucent Clouds over Florida

These clouds are doubly unusual. First, they are rare noctilucent clouds, meaning that they are visible at night – but only just before sunrise or just after sunset. Second, the source of these noctilucent clouds is actually known. In this rare case, the source of the sunlight-reflecting ice-crystals in the upper atmosphere can be traced back to the launch of a nearby SpaceX rocket about 30 minutes earlier. Known more formally as polar mesospheric clouds, the vertex of these icy wisps happens to converge just in front of a rising crescent Moon. The featured image – and accompanying video – were captured over Orlando, Florida, USA about a week ago. The bright spot to the right of the Moon is the planet Jupiter, while the dotted lights above the horizon on the right are from an airplane.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【夜光雲】iā-kng-hûn/iā-kng-hûn/夜光雲/noctilucent cloud
 • 【極地中氣層雲】Ke̍k-tē Tiong-khì-chân hûn//極地中氣層雲/polar mesospheric cloud
 • 【冰晶】peng-chiⁿ/ping-tsinn/冰晶/ice-crystal
 • 【火箭】hóe-chìⁿ/hué-tsìnn/火箭/rocket
 • 【地平線】tē-pêng-sòaⁿ/tē-pîng-suànn/地平線/horizon
 • 【木星】Bo̍k-chhiⁿ/Bo̍k-tshinn/木星/Jupiter
 • 【飛龍機】poe-lêng-ki/pue-lîng-ki/飛機/airplane
 • 【月眉】goe̍h-bâi/gue̍h-bâi/新月/crescent Moon
 • 【高層大氣】ko-chân tāi-khì/ko-tsân tāi-khì/高層大氣/upper atmosphere

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:系外行星動物園:踅其他恆星咧行 明仔載 ê 圖:人馬座三重奏