NGC 7789:Caroline ê 玫瑰

Page(/daily/2024/07/20240706)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 7789:Caroline ê 玫瑰

NGC 7789 星團 tiàm 銀河豐富 ê 星場內底,tī 仙后座方向 8000 光年遠 ê 所在。 這个星團 是 天文學家 Caroline Lucretia Herschel tī 18 世紀尾 tiàm 深空發現–ê,所以嘛叫做 Caroline ê 玫瑰。 伊 tī 細台望遠鏡 內底 看起來 是一个 有 恆星 kah 空縫 ê 星團,就親像是一重一重 ê 玫瑰花花葉。 照估計,開放 星團 ê 恆星 應該才 16 億歲爾爾。 星團內底 ê 恆星應該是仝一个時期誕生–ê。 毋過較光、質量較大 ê 恆星,in 核心 ê 水素燃料 會燒較緊煞。 像太陽這款恆星會 ùi 主序星 演化做 紅巨星,就是相片內底發黃光 ê 恆星。 天文學家利用 量 恆星 ê 色光 kah 亮度,會當模擬 星團 ê 質量 kah 年歲,以及 主序星 當時會離開 主序帶 變做 紅巨星Caroline ê 玫瑰 ê 大細超過 50 光年,tī 這張清楚 ê 望遠鏡影像 內底 ê 角寸尺 差不多是 半度大,一度就是月娘 ê 大細。

[POJ] NGC 7789: Caroline ê Mûi-kùi

NGC 7789 seng-thoân tiàm Gîn-hô hong-hù ê seng-tiûⁿ lāi-té, tī Sian-hiō-chō hong-hiòng 8000 kng-nî hn̄g ê só͘-chāi. Chit-ê seng-thoân sī thian-bûn ha̍k-ka Caroline Lucretia Herschel tī 18 sè-kí bóe tiàm chhim-khong hoat-hiān–ê, só͘-í mā kiò-chò Caroline ê Mûi-kùi. I tī sè-tâi bōng-oán-kiàⁿ lāi-té khòaⁿ–khí-lâi sī chi̍t-ê ū hêng-chhiⁿ kah khang-phāng ê seng-thoân, to̍h chhin-chhiūⁿ sī chi̍t-têng-chi̍t-têng ê mûi-kùi-hoe hoe-hio̍h. Chiàu kó͘-kè, khai-hòng seng-thoân ê hêng-chhiⁿ èng-kai chiah 16 ek hòe niā-niā. Seng-thoân lāi-té ê hêng-chhiⁿ èng-kai sī kāng chi̍t-ê sî-kî tàn-seng–ê. M̄-koh khah kng, chit-liōng khah tōa ê hêng-chhiⁿ, in he̍k-sim ê chúi-sò͘ jiân-liāu ē sio khah-kín soah. Chhiūⁿ Thài-iông chit-khoán hêng-chhiⁿ ē ùi chú-sī-chhiⁿ ián-hòa chò âng-kū-chhiⁿ, to̍h-sī siòng-phìⁿ lāi-té hoat n̂g-kng ê hêng-chhiⁿ. Thian-bûn ha̍k-ka lī-iōng niû hêng-chhiⁿ ê sek-kng kah liāng-tō͘, ē-tàng bô͘-gí seng-thoân ê chit-liōng kah nî-hòe, í-ki̍p chú-sī-chhiⁿ tang-sî ē lī-khui chú-sī-tòa piàn-chòe âng-kū-chhiⁿ. Caroline ê Mûi-kùi ê tōa-sè chhiau-kòe 50 kng-nî, tī chit-tiuⁿ chheng-chhó ê bōng-oán-kiàⁿ iáⁿ-siōng lāi-té ê kak-chhùn-chhioh chha-put-to sī pòaⁿ tō͘ tōa, chi̍t tō͘ to̍h-sī goe̍h-niû ê tōa-sè.

[KIP] NGC 7789: Caroline ê Muî-kuì

NGC 7789 sing-thuân tiàm Gîn-hô hong-hù ê sing-tiûnn lāi-té, tī Sian-hiō-tsō hong-hiòng 8000 kng-nî hn̄g ê sóo-tsāi. Tsit-ê sing-thuân sī thian-bûn ha̍k-ka Caroline Lucretia Herschel tī 18 sè-kí bué tiàm tshim-khong huat-hiān–ê, sóo-í mā kiò-tsò Caroline ê Muî-kuì. I tī sè-tâi bōng-uán-kiànn lāi-té khuànn–khí-lâi sī tsi̍t-ê ū hîng-tshinn kah khang-phāng ê sing-thuân, to̍h tshin-tshiūnn sī tsi̍t-tîng-tsi̍t-tîng ê muî-kuì-hue hue-hio̍h. Tsiàu kóo-kè, khai-hòng sing-thuân ê hîng-tshinn ìng-kai tsiah 16 ik huè niā-niā. Sing-thuân lāi-té ê hîng-tshinn ìng-kai sī kāng tsi̍t-ê sî-kî tàn-sing–ê. M̄-koh khah kng, tsit-liōng khah tuā ê hîng-tshinn, in hi̍k-sim ê tsuí-sòo jiân-liāu ē sio khah-kín suah. Tshiūnn Thài-iông tsit-khuán hîng-tshinn ē uì tsú-sī-tshinn ián-huà tsò âng-kū-tshinn, to̍h-sī siòng-phìnn lāi-té huat n̂g-kng ê hîng-tshinn. Thian-bûn ha̍k-ka lī-iōng niû hîng-tshinn ê sik-kng kah liāng-tōo, ē-tàng bôo-gí sing-thuân ê tsit-liōng kah nî-huè, í-ki̍p tsú-sī-tshinn tang-sî ē lī-khui tsú-sī-tuà piàn-tsuè âng-kū-tshinn. Caroline ê Muî-kuì ê tuā-sè tshiau-kuè 50 kng-nî, tī tsit-tiunn tshing-tshó ê bōng-uán-kiànn iánn-siōng lāi-té ê kak-tshùn-tshioh tsha-put-to sī puànn tōo tuā, tsi̍t tōo to̍h-sī gue̍h-niû ê tuā-sè.

[English] NGC 7789: Caroline’s Rose

Found among the rich starfields of the Milky Way, star cluster NGC 7789 lies about 8,000 light-years away toward the constellation Cassiopeia. A late 18th century deep sky discovery of astronomer Caroline Lucretia Herschel, the cluster is also known as Caroline’s Rose. Its visual appearance in small telescopes, created by the cluster’s complex of stars and voids, is suggestive of nested rose petals. Now estimated to be 1.6 billion years young, the galactic or open cluster of stars also shows its age. All the stars in the cluster were likely born at the same time, but the brighter and more massive ones have more rapidly exhausted the hydrogen fuel in their cores. These have evolved from main sequence stars like the Sun into the many red giant stars shown with a yellowish cast in this color composite. Using measured color and brightness, astronomers can model the mass and hence the age of the cluster stars just starting to “turn off” the main sequence and become red giants. Over 50 light-years across, Caroline’s Rose spans about half a degree (the angular size of the Moon) near the center of the sharp telescopic image.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【NGC 7789】NGC chhit-chhit-pat-kiú/NGC tshit-tshit-pat-kiú/NGC 7789/NGC 7789
 • 【星場】seng-tiûⁿ/sing-tiûnn/星場/starfields
 • 【Caroline ê 玫瑰】Caroline ê Mûi-kùi/Caroline ê Muî-kuì/卡羅琳玫瑰/Caroline’s Rose
 • 【仙后座】Sian-hiō-chō/Sian-hiō-tsō/仙后座/Cassiopeia
 • 【花葉】hoe-hio̍h/hue-hio̍h/花瓣/petals
 • 【開放星團】khai-hòng seng-thoân/khai-hòng sing-thuân/開放星團/open cluster of stars
 • 【水素】chúi-sò͘/tsuí-sòo/氫/hydrogen
 • 【燃料】jiân-liāu/jiân-liāu/燃料/fuel
 • 【主序星】chú-sī-chhiⁿ/tsú-sī-tshinn/主序星/main sequence star
 • 【主序帶】chú-sī-tòa/tuà/主序帶/main sequence
 • 【紅巨星】âng-kū-chhiⁿ/âng-kū-tshinn/紅巨星/red giant
 • 【亮度】liāng-tō͘/liāng-tōo/亮度/brightness
 • 【角寸尺】kak-chhùn-chhioh/kak-tshùn-tshioh/角尺寸/angular size

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Etna 火山 kah 銀河 明仔載 ê 圖:瑞典天頂 ê 七彩雲