Etna 火山 kah 銀河

Page(/daily/2024/07/20240705)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Etna 火山 kah 銀河

這張 夜空景色 上引人注意–ê,是 地平線附近 ê Etna 火山 山頂 ê 紅光。 這粒火山是地球頂懸足有名 ê 活火山,是一款多層火山。 銀河內底 ê 恆星光 就 tī 天頂閃閃爍爍。 銀河盤頂懸一搭一搭 ê 烏影,是大量 ê 塗粉雲。 火山天頂 有 北方天文愛好者 足熟似 ê 天津四、織女星、牛郎星、kah 夏季大三角,背景閣有 烏暗星雲 kah 光爍爍 ê 星雲。 這張深空影像,有 銀河頂懸 活跳 恆星形成區 發出 ê 光,伊就 kah 北半球 熱天暗暝 ê Etna 火山頂懸 ê 紅光,相對應。

[POJ] Etna hóe-soaⁿ kah Gîn-hô

Chit-tiuⁿ iā-khong kéng-sek siōng Ín lâng chù-ì–ê, sī tē-pêng-sòaⁿ hù-kīn ê Etna hóe-soaⁿ soaⁿ-téng ê âng-kng. Chit-lia̍p hóe-soaⁿ sī Tē-kiû téng-koân chiok ū-miâ ê oa̍h-hóe-soaⁿ, sī chi̍t-khoán to-têng hóe-soaⁿ. Gîn-hô lāi-té ê hêng-chhiⁿ-kng to̍h tī thiⁿ-téng siám-siám-sih-sih. Gîn-hô-pôaⁿ téng-koân chi̍t-tah-chi̍t-tah ê o͘-iáⁿ, sī tāi-liōng ê thô͘-hún-hûn. Hóe-soaⁿ thiⁿ-téng ū pak-hong thian-bûn ài-hóⁿ-chiá chiok se̍k-sāi ê Thian-chin-sù, Chit-lú-chhiⁿ, Gû-nn̂g-chhiⁿ, kah Hā-kùi Tōa-saⁿ-kak, pōe-kéng koh-ū o͘-àm seng-hûn kah kng-sih-sih ê seng-hûn. Chit-tiuⁿ chhim-khong iáⁿ-siōng, ū Gîn-hô téng-koân oa̍h-thiàu hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu hoat-chhut ê kng, i to̍h kah pak-pòaⁿ-kiû joa̍h-thiⁿ àm-mê ê Etna hóe-soaⁿ téng-koân ê âng-kng, sio tùi-èng.

[KIP] Etna hué-suann kah Gîn-hô

Tsit-tiunn iā-khong kíng-sik siōng Ín lâng tsù-ì–ê, sī tē-pîng-suànn hù-kīn ê Etna hué-suann suann-tíng ê âng-kng. Tsit-lia̍p hué-suann sī Tē-kiû tíng-kuân tsiok ū-miâ ê ua̍h-hué-suann, sī tsi̍t-khuán to-tîng hué-suann. Gîn-hô lāi-té ê hîng-tshinn-kng to̍h tī thinn-tíng siám-siám-sih-sih. Gîn-hô-puânn tíng-kuân tsi̍t-tah-tsi̍t-tah ê oo-iánn, sī tāi-liōng ê thôo-hún-hûn. Hué-suann thinn-tíng ū pak-hong thian-bûn ài-hónn-tsiá tsiok si̍k-sāi ê Thian-tsin-sù, Tsit-lú-tshinn, Gû-nn̂g-tshinn, kah Hā-kuì Tuā-sann-kak, puē-kíng koh-ū oo-àm sing-hûn kah kng-sih-sih ê sing-hûn. Tsit-tiunn tshim-khong iánn-siōng, ū Gîn-hô tíng-kuân ua̍h-thiàu hîng-tshinn hîng-sîng-khu huat-tshut ê kng, i to̍h kah pak-puànn-kiû jua̍h-thinn àm-mê ê Etna hué-suann tíng-kuân ê âng-kng, sio tuì-ìng.

[English] Mount Etna Milky Way

A glow from the summit of Mount Etna, famous active stratovolcano of planet Earth, stands out along the horizon in this mountain and night skyscape. Bands of diffuse light from congeries of innumerable stars along the Milky Way galaxy stretch across the sky above. In silhouette, the Milky Way’s massive dust clouds are clumped along the galactic plane. Also familiar to northern skygazers are bright stars Deneb, Vega, and Altair, the Summer Triangle straddling dark nebulae and luminous star clouds poised over the volcanic peak. The deep combined exposures reveal the light of active star forming regions along the Milky Way, echoing Etna’s ruddy hue in the northern hemisphere summer’s night.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【銀河盤】gîn-hô-pôaⁿ/gîn-hô-puânn/銀河盤/galactic plane
 • 【活火山】oa̍h-hóe-soaⁿ/ua̍h-hué-suann/活火山/active volcano
 • 【多層火山】to-têng hóe-soaⁿ/to-tîng hué-suann/層狀火山/stratovolcano
 • 【天津四】Thian-tin-sù/Thian-tin-sù/天津四/Deneb
 • 【織女星】Chit-lú-chhiⁿ/Tsit-lú-tshinn/織女星/Vega
 • 【牛郎星】Gû-nn̂g-chhiⁿ/Gû-nn̂g-tshinn/牛郎星/Altair
 • 【夏季大三角】Hā-kùi Tōa-saⁿ-kak/Hā-kuì Tuā-sann-kak/夏季大三角/Summer Triangle
 • 【烏暗星雲】o͘-àm seng-hûn/oo-àm sing-hûn/暗星雲/dark nebulae
 • 【恆星形成區】hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu/hîng-tshinn hîng-sîng-khu/恆星形成區/star forming regions

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:美麗 ê 三叉星雲 明仔載 ê 圖:NGC 7789:Caroline ê 玫瑰