NGC 602:蚵仔星團

Page(/daily/2024/07/20240702)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

 • 原始文章:NGC 602: Oyster Star Cluster
 • 影像來源:X-ray: Chandra: NASA/CXC/Univ.Potsdam/L.Oskinova et al; 可見光:Hubble: NASA/STScI; 紅外線:Spitzer: NASA/JPL-Caltech
 • 台文翻譯:An-Li Tsai (NSYSU)

[漢羅] NGC 602:蚵仔星團

這个雲看起來 to̍h 親像一粒蚵仔,遮 ê 恆星 mā 敢若真珠仝款,毋閣 in 看起來敢若較遠 ê 款。 離咱 20 萬光年遠 ê 衛星星系 小麥哲倫星雲 ê 外沿附近,有一个 5 百萬 ê 星團 NGC 602。 這張 予人讚嘆 ê 影像,是 哈伯太空望遠鏡 ê 可見光影像,閣疊 Chandra 太空望遠鏡 ê X 光影像 kah Spitzer 太空望遠鏡 ê 紅外線影像。 咱看會著 NGC 602 去予會產生新恆星 ê 氣體塗粉殼 箍 tī 內底。 美妙 ê 雲嶺 kah 予輻射掃出來 ê 外形,應該是 NGC 602 內底 ê 大質量少年恆星發出 ê 足強能量 ê 輻射 kah 衝擊波,kā 塗粉 物質食去,引起星團中心 ê 恆星形成 運動,才閣湠出去 ê。 用 小麥哲倫星雲 估計 ê 距離來推算,這張影像 差不多有 200 光年闊。 毋閣咱 mā 會當 tī 這个清楚 ê 彩色景色 內底,看著各種 美麗 ê 背景星系。 遮 ê 背景星系 上無有幾若億光年遠,有 ê 是 比 NGC 602 閣較遠

[POJ] NGC 602: Ô-á Seng-thoân

Chit-ê hûn khòaⁿ–khí-lâi to̍h chhiⁿ-chhiūⁿ chi̍t-lia̍p ô-á, chia ê hêng-chhiⁿ mā ká-ná chin-chu kāng-khoán, m̄-koh in khòaⁿ–khí-lâi ká-ná khah-hn̄g ê khoán. Lí lán jī-cha̍p-bān kng-nî hn̄g ê ūi-chhiⁿ seng-hē Sió Be̍h-thiat-lûn seng-hûn ê gōa-iân hū-kīn, ū chi̍t-ê gō͘-pah-bān hòe ê siàu-liân seng-thoân NGC 602. Chit-tiuⁿ hō͘ lâng chàn-thàn ê iáⁿ-siōng, sī Ha-peh Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ ê khó-kiàn-kng iáⁿ-siōng, koh tha̍h Chandra Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ ê X kng iáⁿ-siōng kah Spitzer Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ ê âng-gōa-sòaⁿ iáⁿ-siōng. Lán khòaⁿ-ē-tio̍h NGC 602 khì hō͘ ē sán-seng sin hêng-chhiⁿ ê khì-thé thô͘-hún khak kho͘ tī lāi-té. Bí-miāu ê hûn-niá kah hō͘ hok-siā sàu–chhut-lâi ê gōa-hêng, eng-kai sī NGC 602 lāi-té ê tōa-chit-liōng siàu-liân hêng-chhiⁿ hoat–chhut ê chiok-kiông lêng-liōng ê hok-siā kah chhiong-kek-phō, kā thô͘-hún bu̍t-chit chiah–khì, ín-khí seng-thoân tiong-sim ê hêng-chhiⁿ hêng-sêng ūn-tōng, chiah koh thòaⁿ–chhut-khì ê. Iōng Sió Be̍h-thiat-lûn seng-hûn kó͘-kè ê kū-lî 來 thui-sǹg, chit-tiuⁿ iáⁿ-siōng chha-put-to ū nn̄g-pah kng-nî khoah. M̄-koh lán mā ē-tàng tī chit-ê chheng-chhó͘ ê chhái-sek kéng-sek lāi-té, khòaⁿ-tio̍h kok-chióng bí-lē ê pōe-kéng seng-hē. Chia-ê pōe-kéng seng-hē siōng-bô ū kúi-ā-ek kng-nî hn̄g, ū-ê sī pí NGC 602 koh-khah hn̄g.

[KIP] NGC 602: Ô-á Sing-thuân

Tsit-ê hûn khuànn–khí-lâi to̍h tshinn-tshiūnn tsi̍t-lia̍p ô-á, tsia ê hîng-tshinn mā ká-ná tsin-tsu kāng-khuán, m̄-koh in khuànn–khí-lâi ká-ná khah-hn̄g ê khuán. Lí lán jī-tsa̍p-bān kng-nî hn̄g ê uī-tshinn sing-hē Sió Be̍h-thiat-lûn sing-hûn ê guā-iân hū-kīn, ū tsi̍t-ê gōo-pah-bān huè ê siàu-liân sing-thuân NGC 602. Tsit-tiunn hōo lâng tsàn-thàn ê iánn-siōng, sī Ha-peh Thài-khong Bōng-uán-kiànn ê khó-kiàn-kng iánn-siōng, koh tha̍h Chandra Thài-khong Bōng-uán-kiànn ê X kng iánn-siōng kah Spitzer Thài-khong Bōng-uán-kiànn ê âng-guā-suànn iánn-siōng. Lán khuànn-ē-tio̍h NGC 602 khì hōo ē sán-sing sin hîng-tshinn ê khì-thé thôo-hún khak khoo tī lāi-té. Bí-miāu ê hûn-niá kah hōo hok-siā sàu–tshut-lâi ê guā-hîng, ing-kai sī NGC 602 lāi-té ê tuā-tsit-liōng siàu-liân hîng-tshinn huat–tshut ê tsiok-kiông lîng-liōng ê hok-siā kah tshiong-kik-phō, kā thôo-hún bu̍t-tsit tsiah–khì, ín-khí sing-thuân tiong-sim ê hîng-tshinn hîng-sîng ūn-tōng, tsiah koh thuànn–tshut-khì ê. Iōng Sió Be̍h-thiat-lûn sing-hûn kóo-kè ê kū-lî 來 thui-sǹg, tsit-tiunn iánn-siōng tsha-put-to ū nn̄g-pah kng-nî khuah. M̄-koh lán mā ē-tàng tī tsit-ê tshing-tshóo ê tshái-sik kíng-sik lāi-té, khuànn-tio̍h kok-tsióng bí-lē ê puē-kíng sing-hē. Tsia-ê puē-kíng sing-hē siōng-bô ū kuí-ā-ik kng-nî hn̄g, ū-ê sī pí NGC 602 koh-khah hn̄g.

[English] NGC 602: Oyster Star Cluster

The clouds may look like an oyster, and the stars like pearls, but look beyond. Near the outskirts of the [Small Magellanic Cloud][Small Magellanic Cloud], a satellite galaxy some 200 thousand light-years distant, lies this 5 million year old star cluster [NGC 602][NGC 602]. Surrounded by its birth shell of gas and dust, star cluster [NGC 602][NGC 602] is featured in this stunning Hubble image, augmented in a rollover by images in the X-ray by the Chandra Observatory and in the infrared by Spitzer Telescope. Fantastic ridges and swept back gas strongly suggest that energetic radiation and shock waves from [NGC 602][NGC 602]’s massive young stars have eroded the dusty material and triggered a progression of star formation moving away from the star cluster’s center. At the estimated distance of the [Small Magellanic Cloud][Small Magellanic Cloud], the featured picture spans about 200 light-years, but a [tantalizing][NGC 602] assortment of background galaxies are also visible in this sharp view. The background galaxies are hundreds of millions of light-years – or more – beyond NGC 602.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【NGC 602】NGC lio̍k-khòng-jī/NGC lio̍k-khòng-jī/NGC 602/NGC 602
 • 【蚵仔星團】Ô-á Seng-thoân/Ô-á Sing-thuân/牡蠣星團/Oyster Star Cluster
 • 【衛星星系】ūi-chhiⁿ seng-hē/uī-tshinn sing-hē/衛星星系/satellite galaxy
 • 【小麥哲倫星雲】Sió Be̍h-thiat-lûn seng-hûn/Sió Be̍h-thiat-lûn sing-hûn/小麥哲倫星雲/Small Magellanic Cloud
 • 【衝擊波】chhiong-kek-phō/tshiong-kik-phō/衝擊波/shock wave
 • 【恆星形成】hêng-chhiⁿ hêng-sêng/hîng-tshinn hîng-sîng/恆星形成/star formation
 • 【哈伯太空望遠鏡】Ha-peh Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ/Ha-peh Thài-khong Bōng-uán-kiànn/哈伯太空望遠鏡/Hubble Space Telescope
 • 【Spitzer 太空望遠鏡】Spitzer Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ/Spitzer Thài-khong-bōng-uán-kiànn/史匹哲太空望遠鏡/Spitzer Space Telescope
 • 【Chandra 太空望遠鏡】Chandra thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ/Chandra thài-khong-bōng-uán-kiànn/錢卓拉太空望遠鏡/Chandra space telescope

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:捲螺仔時間圖 明仔載 ê 圖:M83:恆星流 kah 一千粒紅寶石