JADES-GS-z14-0:發現上遠 ê 天體

Page(/daily/2024/06/20240624)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] JADES-GS-z14-0:發現上遠 ê 天體

咱若是會當看著宇宙 ê 起源,毋知會是按怎? 咱應該會當看著星系形成。 毋知彼當時 ê 星系是生做啥物款James Webb 太空望遠鏡 (JWST) 最近 公佈 ê 影像資料 ê 分析結果,就是想欲回答這个問題。 伊揣著 目前為止 上遙遠 ê 天體。 大部份 星系是 tī 大爆炸 了後 30 億年形成–ê,毋過嘛是有一寡星系閣較早就形成矣。 插圖 內底 暗暗霧霧彼點是 JADES-GS-z14-0,伊是 宇宙誕生 拄開始 3 億年 ê 時陣,形成 ê 一个星系。 用專業術語來講,這个星系是 tī 紅移 z=14.32 ê 所在,就是目前 宇宙 年歲 ê 五十分之一 ê 時陣就有矣。 實際上這張相片 內底 ê 天體攏是星系。

[POJ] JADES-GS-z14-0: Hoat-hiān siōng hn̄g ê Thian-thé

Lán nā-sī ē-tàng khòaⁿ-tio̍h ú-tiū ê khí-goân, m̄-chai ē sī án-chóaⁿ? Lán eng-kai ē-tàng khòaⁿ-tio̍h seng-hē hêng-sêng. M̄-chai hit-tang-sî ê seng-hē sī seⁿ-chò siáⁿ-mih-khoán? James-Webb Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ (JWST) chòe-kīn kong-pò͘ ê iáⁿ-siōng chu-liāu ê hun-sek kiat-kó, tio̍h-sī siūⁿ-beh hôe-tap chit-ê būn-tê. I chhōe-tio̍h bo̍k-chêng ûi-chí siōng iâu-oán ê thian-thé. Tōa-pō͘-hūn seng-hē sī tī Tōa-po̍k-chà liáu-āu 30 ek nî hêng-sêng–ê, m̄-koh mā-sī ū chi̍t-kóa seng-hē koh khah-chá to̍h hêng-sêng–ah. Chhah-tô͘ lāi-té àm-àm bū-bū hit-tiám sī JADES-GS-z14-0, i sī ú-tiū tàn-seng tú-khai-sí 3 ek nî ê sî-chūn, hêng-sêng ê chi̍t-ê seng-hē. Iōng choan-gia̍p su̍t-gí lâi-kóng, chit-ê seng-hē sī tī âng-î z=14.32 ê só͘-chāi, tio̍h-sī bo̍k-chiân ú-tiū nî-hòe gō͘-cha̍p hun chi-chi̍t ê sî-chūn to̍h ū–ah. Si̍t-chè-siōng, chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ lāi-té ê thian-thé lóng sī seng-hē.

[KIP] JADES-GS-z14-0: Huat-hiān siōng hn̄g ê Thian-thé

Lán nā-sī ē-tàng khuànn-tio̍h ú-tiū ê khí-guân, m̄-tsai ē sī án-tsuánn? Lán ing-kai ē-tàng khuànn-tio̍h sing-hē hîng-sîng. M̄-tsai hit-tang-sî ê sing-hē sī senn-tsò siánn-mih-khuán? James-Webb Thài-khong Bōng-uán-kiànn (JWST) tsuè-kīn kong-pòo ê iánn-siōng tsu-liāu ê hun-sik kiat-kó, tio̍h-sī siūnn-beh huê-tap tsit-ê būn-tê. I tshuē-tio̍h bo̍k-tsîng uî-tsí siōng iâu-uán ê thian-thé. Tuā-pōo-hūn sing-hē sī tī Tuā-po̍k-tsà liáu-āu 30 ik nî hîng-sîng–ê, m̄-koh mā-sī ū tsi̍t-kuá sing-hē koh khah-tsá to̍h hîng-sîng–ah. Tshah-tôo lāi-té àm-àm bū-bū hit-tiám sī JADES-GS-z14-0, i sī ú-tiū tàn-sing tú-khai-sí 3 ik nî ê sî-tsūn, hîng-sîng ê tsi̍t-ê sing-hē. Iōng tsuan-gia̍p su̍t-gí lâi-kóng, tsit-ê sing-hē sī tī âng-î z=14.32 ê sóo-tsāi, tio̍h-sī bo̍k-tsiân ú-tiū nî-huè gōo-tsa̍p hun tsi-tsi̍t ê sî-tsūn to̍h ū–ah. Si̍t-tsè-siōng, tsit-tiunn siòng-phìnn lāi-té ê thian-thé lóng sī sing-hē.

[English] JADES-GS-z14-0: A New Farthest Object

What if we could see back to the beginning of the universe? We could see galaxies forming. But what did galaxies look like back then? These questions took a step forward recently with the release of analysis of a James Webb Space Telescope (JWST) image that included the most distant object yet discovered. Most galaxies formed at about 3 billion years after the Big Bang, but some formed earlier. Pictured in the inset box is JADES-GS-z14-0, a faint smudge of a galaxy that formed only 300 million years after the universe started. In technical terms, this galaxy lies at the record redshift of z=14.32, and so existed when the universe was only one fiftieth of the universe’s present age. Practically all of the objects in the featured photograph are galaxies.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【JADES-GS-z14-0】JADES GS z cha̍p-sì chi khòng/JADES GS z cha̍p-sì chi khòng/JADES-GS-z14-0/JADES-GS-z14-0
  • 【星系】seng-hē/sing-hē/星系/galaxy
  • 【大爆炸】Tōa-po̍k-chà/Tuā-po̍k-tsà/大爆炸/Big Bang
  • 【James Webb 太空望遠鏡】James-Webb Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ/James-Webb Thài-khong Bōng-uán-kiànn/詹姆斯韋伯太空望遠鏡/James Webb Space Telescope
  • 【紅移 z=14.32】âng-î z téng-î cha̍p-sì tiám sam-jī/âng-î z tíg-î tsa̍p-sì tiám sam-jī/紅移 z=14.32/redshift of z=14.32

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Cassini 太空船翕--ê 土星是啥物色? 明仔載 ê 圖:烏暗 Lī-póng 星雲