Cassini 太空船翕--ê 土星是啥物色?

Page(/daily/2024/06/20240623)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Cassini 太空船翕–ê 土星是啥物色?

土星 ê 色是按怎來–ê? 這張相片Cassini 機器人太空船 tī 2005 年 飛倚到 土星環附近翕 ê 特寫相片,內底 ê 色水是比人類目睭實際上看著–ê 閣較顯目。 這台太空船 tī 2004 年 到 2017 年為止是踅 土星 咧行。 壯麗 ê 土星環 tī 相片內底 誠做一條 彎曲線。 有一部份環是咖啡色–ê,這是 紅外光 輻射造成–ê。 土星環有複雜 ê 結構,環 ê 烏影 就投影 tī 頂半爿 ê 土星。 土星 ê 北半球有一部份是藍色–ê,這 kah 地球天空是藍色 ê 原因相-siâng。 兩粒行星 ê 大氣層 tī 較無雲 ê 所在,分子散射藍光 ê 能力比紅光較強。 毋過,咱若是看 土星大氣 看較深咧,土星雲就會變做金色–ê。 目前咱 猶無清楚 是按怎土星南半球無出現仝款 ê 藍色色調。 有一寡假說認為講,這是因為遐 ê 雲較懸。 科學家 嘛毋知 是按怎有一寡 土星雲會是金色–ê

[POJ] Cassini thài-khong-chûn hip–ê Thó͘-chheⁿ sī siáⁿ-mih sek?

Thó͘-chheⁿ ê sek sī án-chóaⁿ lâi–ê? Chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ sī Cassini Ki-khì-lâng thài-khong-chûn tī 2005 nî poe óa kàu Thó͘-chheⁿ khoân hù-kīn hip ê te̍k siá siòng-phìⁿ,lāi-té ê sek-chúi sī pí jîn-lūi ba̍k-chiu si̍t-chè-siōng khòaⁿ-tio̍h–ê koh-khah hiáⁿ-ba̍k. Chit tâi thài-khong-chûn tī 2004 nî kàu 2017 nî ûi-chí sī se̍h Thó͘-chheⁿ leh kiâⁿ. Chòng-lē ê Thó͘-chheⁿ-khoân tī siòng-phìⁿ lāi-té chiâⁿ-chò chi̍t tiâu oan-khiok-sòaⁿ. Ū chi̍t-pō͘-hūn khoân sī ka-pi-sek–ê, che-sī âng-gōa-kng hok-siā chō-sêng–ê. Thó͘-chheⁿ-khoân ū ho̍k-cha̍p ê kiat-kò͘, khoân ê o͘-iáⁿ to̍h tâu-iáⁿ tī téng pòaⁿ-pêng ê Thó͘-chheⁿ. Thó͘-chheⁿ ê pak-pòaⁿ-kiû ū chi̍t-pō͘-hūn sī nâ-sek–ê, che kah Tē-kiû thian-khong sī nâ-sek ê goân-in sio-siâng. Nn̄g lia̍p kiâⁿ-chhiⁿ ê tāi-khì-chân tī khah bô hûn ê só͘-chāi, hun-chú sàn-siā nâ-kng ê lêng-le̍k pí âng-kng khah kióng. M̄-koh, lán nā-sī khòaⁿ Thó͘-chheⁿ tāi-khì khòaⁿ khah chhim–leh, Thó͘-chheⁿ-hûn to̍h ē piàn-chò kim-sek–ê. bo̍k-chêng lán iáu bô chheng-chhó sī-án-chóaⁿ Thó͘-chheⁿ lâm pòaⁿ kiû bô chhut-hiān kāng-khoán ê nâ-sek sek-tiāu. Ū chi̍t-kóa ká-soat jīn-ûi kóng, che-sī in-ūi hia ê hûn khah koân. Kho-ha̍k-ka mā m̄-chai sī án-chóaⁿ ū chi̍t-kóa Thó͘-chheⁿ-hûn ē sī kim-sek–ê.

[KIP] Cassini thài-khong-tsûn hip–ê Thóo-tshenn sī siánn-mih sik?

Thóo-tshenn ê sik sī án-tsuánn lâi–ê? Tsit-tiunn siòng-phìnn sī Cassini Ki-khì-lâng thài-khong-tsûn tī 2005 nî pue uá kàu Thóo-tshenn khuân hù-kīn hip ê ti̍k siá siòng-phìnn,lāi-té ê sik-tsuí sī pí jîn-luī ba̍k-tsiu si̍t-tsè-siōng khuànn-tio̍h–ê koh-khah hiánn-ba̍k. Tsit tâi thài-khong-tsûn tī 2004 nî kàu 2017 nî uî-tsí sī se̍h Thóo-tshenn leh kiânn. Tsòng-lē ê Thóo-tshenn-khuân tī siòng-phìnn lāi-té tsiânn-tsò tsi̍t tiâu uan-khiok-suànn. Ū tsi̍t-pōo-hūn khuân sī ka-pi-sik–ê, tse-sī âng-guā-kng hok-siā tsō-sîng–ê. Thóo-tshenn-khuân ū ho̍k-tsa̍p ê kiat-kòo, khuân ê oo-iánn to̍h tâu-iánn tī tíng puànn-pîng ê Thóo-tshenn. Thóo-tshenn ê pak-puànn-kiû ū tsi̍t-pōo-hūn sī nâ-sik–ê, tse kah Tē-kiû thian-khong sī nâ-sik ê guân-in sio-siâng. Nn̄g lia̍p kiânn-tshinn ê tāi-khì-tsân tī khah bô hûn ê sóo-tsāi, hun-tsú sàn-siā nâ-kng ê lîng-li̍k pí âng-kng khah kióng. M̄-koh, lán nā-sī khuànn Thóo-tshenn tāi-khì khuànn khah tshim–leh, Thóo-tshenn-hûn to̍h ē piàn-tsò kim-sik–ê. bo̍k-tsîng lán iáu bô tshing-tshó sī-án-tsuánn Thóo-tshenn lâm puànn kiû bô tshut-hiān kāng-khuán ê nâ-sik sik-tiāu. Ū tsi̍t-kuá ká-suat jīn-uî kóng, tse-sī in-uī hia ê hûn khah kuân. Kho-ha̍k-ka mā m̄-tsai sī án-tsuánn ū tsi̍t-kuá Thóo-tshenn-hûn ē sī kim-sik–ê.

[English] The Colors of Saturn from Cassini

What creates Saturn’s colors? The featured picture of Saturn only slightly exaggerates what a human would see if hovering close to the giant ringed world. The image was taken in 2005 by the robot Cassini spacecraft that orbited Saturn from 2004 to 2017. Here Saturn’s majestic rings appear directly only as a curved line, appearing brown, in part, from its infrared glow. The rings best show their complex structure in the dark shadows they create across the upper part of the planet. The northern hemisphere of Saturn can appear partly blue for the same reason that Earth’s skies can appear blue – molecules in the cloudless portions of both planet’s atmospheres are better at scattering blue light than red. When looking deep into Saturn’s clouds, however, the natural gold hue of Saturn’s clouds becomes dominant. It is not known why southern Saturn does not show the same blue hue – one hypothesis holds that clouds are higher there. It is also not known why some of Saturn’s clouds are colored gold.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【土星環】Thó͘-chheⁿ-khoân/Thóo-tshenn-khuân/土星環/Saturn’s ring
  • 【Cassini 太空船】Cassini thài-khong-chûn/Cassini thài-khong-tsûn/卡西尼太空船/Cassini spacecraft
  • 【大氣層】tāi-khì-chân/tāi-khì-tsân/大氣層/atmospheres
  • 【散射】sàn-siā/sàn-siā/散射/scatter
  • 【土星雲】Thó͘-chheⁿ-hûn/Thóo-tshenn-hûn/土星雲/Saturn’s cloud

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Lynds 暗星雲 1251 明仔載 ê 圖:JADES-GS-z14-0:發現上遠 ê 天體