Lynds 暗星雲 1251

Page(/daily/2024/06/20240622)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Lynds 暗星雲 1251

Lynds 暗星雲 1251 (LDN 1251) 內底當咧形成恆星。 LDN 1251 嘛叫做臭酸魚星雲。 這个厚塗粉 ê 分子雲離咱有 1000 光年遠,就浮佇咱 ê 銀河盤面頂。 伊是 仙王座爆發區 內底,暗星雲複合體 ê 一部份。 這个閘光 ê 星際雲 佇 規个電磁波頻譜 ê 天文探索 展示出 ùi 新恆星發出 ê 高能震波佮大角度噴流。 這嘛包括 藏佇影像內底 去予散射、發紅光 ê Herbig-Haro 天體。 遙遠 ê 背景星系嘛藏佇這幅影像內底,差不多是佇這个湠開 ê 厚塗粉星雲後壁。 這張迷人 ê 影像 佇天頂有超過四粒月娘 ê 闊度。 照 LDN 1251 ê 距離來推算,這差不多有 35 光年闊。

[POJ] Lynds Àm-seng-hûn 1251

Lynds àm-seng-hûn 1251 (LDN 1251) lāi-té tng-leh hêng-sêng hêng-chhiⁿ. LDN 1251 mā kiò-chò Chhàu-sng-hî Seng-hûn. Chit-ê kāu thô͘-hún ê hun-chú-hûn lī lán ū 1000 kng-nî hn̄g, to̍h phû tī lán ê Gîn-hô-pôaⁿ bīn-téng. I sī Sian-ông-chō po̍k-hoat-khu lāi-té, àm-seng-hûn ho̍k-ha̍p-thé ê chi̍t-pō͘-hūn. Chit ê cha̍h kng ê seng-chè-hûn tī kui-ê tiān-chû-pho pîn-phó͘ ê thian-bûn thàm-soh tián-sī chhut ùi sin hêng-chhiⁿ hoat–chhut ê ko-lêng chìn-pho kah tōa kak-tō͘ phùn-liû. Che mā pau-koat chhàng tī iáⁿ-siōng lāi-té khì hō͘ sàn-siā, hoat âng-kng ê Herbig-Haro thian-thé. Iâu-oán ê pōe-kéng seng-hē mā chhàng tī chit pak iáⁿ-siōng lāi-té, chha-put-to sī tī chit ê thòaⁿ-khì ê kāu thô͘-hún seng-hûn āu-piah. Chit tiuⁿ bê-lâng ê iáⁿ-siōng tī thiⁿ-téng ū chhiau-kòe sì lia̍p goe̍h-niû ê khoah-tō͘. Chiàu LDN 1251 ê kū-lī lâi thui-sǹg, che chha-put-to ū 35 kng-nî khoah.

[KIP] Lynds Àm-sing-hûn 1251

Lynds àm-sing-hûn 1251 (LDN 1251) lāi-té tng-leh hîng-sîng hîng-tshinn. LDN 1251 mā kiò-tsò Tshàu-sng-hî Sing-hûn. Tsit-ê kāu thôo-hún ê hun-tsú-hûn lī lán ū 1000 kng-nî hn̄g, to̍h phû tī lán ê Gîn-hô-puânn bīn-tíng. I sī Sian-ông-tsō po̍k-huat-khu lāi-té, àm-sing-hûn ho̍k-ha̍p-thé ê tsi̍t-pōo-hūn. Tsit ê tsa̍h kng ê sing-tsè-hûn tī kui-ê tiān-tsû-pho pîn-phóo ê thian-bûn thàm-soh tián-sī tshut uì sin hîng-tshinn huat–tshut ê ko-lîng tsìn-pho kah tuā kak-tōo phùn-liû. Tse mā pau-kuat tshàng tī iánn-siōng lāi-té khì hōo sàn-siā, huat âng-kng ê Herbig-Haro thian-thé. Iâu-uán ê puē-kíng sing-hē mā tshàng tī tsit pak iánn-siōng lāi-té, tsha-put-to sī tī tsit ê thuànn-khì ê kāu thôo-hún sing-hûn āu-piah. Tsit tiunn bê-lâng ê iánn-siōng tī thinn-tíng ū tshiau-kuè sì lia̍p gue̍h-niû ê khuah-tōo. Tsiàu LDN 1251 ê kū-lī lâi thui-sǹg, tse tsha-put-to ū 35 kng-nî khuah.

[English] Lynds Dark Nebula 1251

Stars are forming in Lynds Dark Nebula (LDN) 1251. About 1,000 light-years away and drifting above the plane of our Milky Way galaxy, LDN 1251 is also less appetizingly known as “The Rotten Fish Nebula.” The dusty molecular cloud is part of a complex of dark nebulae mapped toward the Cepheus flare region. Across the spectrum, astronomical explorations of the obscuring interstellar clouds reveal energetic shocks and outflows associated with newborn stars, including the telltale reddish glow from scattered Herbig-Haro objects hiding in the image. Distant background galaxies also lurk in the scene, almost buried behind the dusty expanse. This alluring view spans over four full moons on the sky, or 35 light-years at the estimated distance of LDN 1251.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【LDN 1251】LDN it-jī-ngó͘-it/LDN it-jī-ngóo-it/LDN 1251/LDN 1251
 • 【臭酸魚星雲】Chhàu-sng-hî Seng-hûn/Tshàu-sng-hî Sing-hûn/臭魚星雲/Rotten Fish Nebula
 • 【暗星雲複合體】àm-seng-hûn ho̍k-ha̍p-thé/àm-sing-hûn ho̍k-ha̍p-thé/暗星雲複合體/dark nebula complex
 • 【分子雲】hun-chú-hûn/hun-tsú-hûn/分子雲/molecular cloud
 • 【銀河盤】Gîn-hô-pôaⁿ/Gîn-hô-puânn/銀河盤/galactic plane
 • 【仙王座爆發區】Sian-ông-chō po̍k-hoat-khu/Sian-ông-tsō po̍k-huat-khu/仙王座爆發區/Cepheus flare
 • 【星際雲】seng-chè-hûn/sing-tsè-hûn/星際雲/interstellar cloud
 • 【震波】chìn-pho/tsìn-pho/震波/shock wave
 • 【大角度噴流】tōa-kak-tō͘ phùn-liû/tuā-kak-tōo phùn-liû/大角度噴流/outflow
 • 【Herbig-Haro 天體】Herbig-Haro thian-thé/Herbig-Haro thian-thé/赫比格-哈羅天體/Herbig-Haro objects

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:哈伯太空望遠鏡 翕--ê NGC 1546 明仔載 ê 圖:Cassini 太空船翕--ê 土星是啥物色?