Sandy kah 月暈

Page(/daily/2024/06/20240620)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Sandy kah 月暈

這是舊年四月 ê 月圓,月光迵過地平線附近 ê 懸雲,投影 tī 夜空下 ê 花園。 這張闊幅速翕相片 除了翕著 徛衛兵 ê Sandy,嘛翕著 足光 ê 月娘 kah 22 度 ê 冰月暈。 毋過金爍爍 ê 六月月圓 嘛投影 tī 遐。 這個月,月娘上圓 ê 時間是發生 tī 世界協調時間 6 月 22 1:08。 這 kah 今年 ê 夏至點(世界協調時間 6 月 20 20:51)才差 28 點鐘爾爾。 Tī 這个時間點,太陽才拄行到赤緯 上北彼點。 有人 kā 六月 ê 月圓叫做「草莓月」,伊行到 赤緯 上南彼點,這會予月娘 tī 暗暝天頂產生 直徑 22 度 ê 月暈。

[POJ] Sandy kah Goe̍h-n̄g

Che-sī kū-nî sì-goe̍h ê goe̍h-îⁿ, goe̍h-kng thàng-kòe tē-pêng-sòaⁿ hù-kīn ê koân-hûn, tâu-iáⁿ tī iā-khong hā ê hoe-hn̂g. Chit-tiuⁿ khoah-pak sok-hip siòng-phìⁿ tû-liáu hip-tio̍h khiā-ōe-peng ê Sandy, mā hip-tio̍h chiok kng ê goe̍h-niû kah 22 tō͘ ê peng goe̍h-n̄g. M̄-koh kim-sih-sih ê la̍k-goe̍h goe̍h-îⁿ mā tâu-iáⁿ tī hia. Chit kò goe̍h, goe̍h-niû siōng îⁿ ê sî-kan sī hoat-seng tī Sè-kài Hia̍p-tiau Sî-kan 6 goe̍h 22 1:08. Che kah kin-nî ê hē-chì-tiám (Sè-kài Hia̍p-tiau Sî-kan 6 goe̍h 20 20:51) chiah chha 28 tiám-cheng niā-niā. Tī chit-ê sî-kan-tiám, Thài-iông chiah tú kiâⁿ kàu chhek-hūi siōng pak hit-tiám. Ū-lâng kā la̍k-goe̍h ê goe̍h-îⁿ kiò-chò “chháu-m̂-goe̍h”, i kiâⁿ kàu chhek-hūi siōng lâm hit-tiám, che ē hō͘ goe̍h-niû tī àm-mê thiⁿ-téng sán-seng ti̍t-kèng 22 tō͘ ê goe̍h ūn.

[KIP] Sandy kah Gue̍h-n̄g

Tse-sī kū-nî sì-gue̍h ê gue̍h-înn, gue̍h-kng thàng-kuè tē-pîng-suànn hù-kīn ê kuân-hûn, tâu-iánn tī iā-khong hā ê hue-hn̂g. Tsit-tiunn khuah-pak sok-hip siòng-phìnn tû-liáu hip-tio̍h khiā-uē-ping ê Sandy, mā hip-tio̍h tsiok kng ê gue̍h-niû kah 22 tōo ê ping gue̍h-n̄g. M̄-koh kim-sih-sih ê la̍k-gue̍h gue̍h-înn mā tâu-iánn tī hia. Tsit kò gue̍h, gue̍h-niû siōng înn ê sî-kan sī huat-sing tī Sè-kài Hia̍p-tiau Sî-kan 6 gue̍h 22 1:08. Tse kah kin-nî ê hē-tsì-tiám (Sè-kài Hia̍p-tiau Sî-kan 6 gue̍h 20 20:51) tsiah tsha 28 tiám-tsing niā-niā. Tī tsit-ê sî-kan-tiám, Thài-iông tsiah tú kiânn kàu tshik-huī siōng pak hit-tiám. Ū-lâng kā la̍k-gue̍h ê gue̍h-înn kiò-tsò “tsháu-m̂-gue̍h”, i kiânn kàu tshik-huī siōng lâm hit-tiám, tse ē hōo gue̍h-niû tī àm-mê thinn-tíng sán-sing ti̍t-kìng 22 tōo ê gue̍h ūn.

[English] Sandy and the Moon Halo

Last April’s Full Moon shines through high clouds near the horizon, casting shadows in this garden-at-night skyscape. Along with canine sentinel Sandy watching the garden gate, the wide-angle snapshot also captured the bright Moon’s 22 degree ice halo. But June’s bright Full Moon will cast shadows too. This month, the Moon’s exact full phase occurs at 01:08 UTC June 22. That’s a mere 28 hours or so after today’s June solstice (at 20:51 UTC June 20), the moment when the Sun reaches its maximum northern declination. Known to some as a Strawberry Moon, June’s Full Moon is at its southernmost declination, and of course will create its own 22 degree halos in hazy night skies.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【月暈】goe̍h-n̄g/gue̍h-n̄g/月暈/Moon Halo
  • 【赤緯】chhek-hūi/tshik-huī/赤緯/declination
  • 【草莓月】Chháu-m̂-goe̍h/Tsháu-m̂-gue̍h/草莓月/Strawberry Moon
  • 【夏至點】hē-chì-tiám/hē-tsì-tiám/夏至點/June solstice
  • 【世界協調時間】Sè-kài Hia̍p-tiau sî-kan/Sè-kài Hia̍p-tiau sî-kan/世界協調時間/UTC

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:NGC 6188:天壇座 ê 龍族 明仔載 ê 圖:哈伯太空望遠鏡 翕--ê NGC 1546