NGC 6188:天壇座 ê 龍族

Page(/daily/2024/06/20240619)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 6188:天壇座 ê 龍族

天頂是毋是發生龍族 ê 戰爭? 雖罔講看起來敢若是按呢,毋過其實這寡龍是 氣體 kah 塗粉 ê 薄雲 產生 ê 幻影。 這个發光 ê 雲是 tī 4000 光年 遠 ê 發射星雲 NGC 6188。 伊 tī 南天 ê 天壇座 大型分子雲邊緣,毋過 tī 可見光波段是看袂著。 藏 tī 天壇座 OB1 星協 內底 ê 大質量少年 恆星,才拄 tī 幾若百萬年前生出來。 In ê 恆星風 kah 強烈 ê 紫外光輻射雕出 這个烏暗形體,嘛提供能量予星雲發光。 較新 ê 恆星 形成,可能是受著 前一代大質量 恆星 爆炸 抑是 恆星風 ê 推捒 kah 壓縮 分子氣體 引起–ê。 這張 予人印象足深 ê 詳細 影像 tī 天頂 ê 角寸尺有 2 度闊,差不多是 4 粒月娘 ê 大細。 照 NGC 6188 進前估計 ê 距離來算,這差不多有 150 光年大。

[POJ] NGC 6188: Thian-tôaⁿ-chō ê Liông-cho̍k

Thiⁿ-téng sī-m̄-sī hoat-seng liông-cho̍k ê chiàn-cheng? Sui-bóng kóng khòaⁿ–khí-lâi káⁿ-nā sī án-ne, m̄-koh kî-si̍t chit kóa liông sī khì-thé kah thô͘-hún ê po̍h-hûn sán-seng ê hoàn-iáⁿ. Chit-ê hoat-kng ê hûn sī tī 4000 kng-nî hn̄g ê hoat-siā seng-hûn NGC 6188. I tī lâm-thian ê Thian-tôaⁿ-chō tōa-hêng hun-chú-hûn pian-iân, m̄-koh tī khó-kiàn-kng pho-tōaⁿ sī khòaⁿ bē-tio̍h. Chhàng tī Thian-tôaⁿ-chō OB1 seng-hia̍p lāi-té ê tōa chit-liōng siàu-liân hêng-chhiⁿ, chiah tú tī kúi-nā pah-bān nî-chêng seⁿ–chhut-lâi. In ê hêng-chhiⁿ-hong kah kiông-lia̍t ê chí-gōa-kng hok-siā, tiau chhut chit-ê o͘-àm hêng-thé, mā thê-kiong lêng-liōng hō͘ seng-hûn hoat-kng. Khah sin ê hêng-chhiⁿ hêng-sêng, khó-lêng sī siū-tio̍h chêng chi̍t-tāi tōa chit-liōng hêng-chhiⁿ po̍k-chà ia̍h-sī hêng-chhiⁿ-hong ê chhui-sak kah ap-sok hun-chú khì-thé ín-khí–ê. Chit-tiuⁿ hō͘ lâng ìn-siōng chiok chhim ê siông-sè iáⁿ-siōng tī thiⁿ-téng ê kak-chhùn-chhioh ū 2 tō͘ khoah, chha-put-to sī 4 lia̍p goe̍h-niû ê tōa-sè. Chiàu NGC 6188 chìn-chêng kó͘-kè ê kī-lî lâi sǹg, che chha-put-to ū 150 kng-nî tōa.

[KIP] NGC 6188: Thian-tuânn-tsō ê Liông-tso̍k

Thinn-tíng sī-m̄-sī huat-sing liông-tso̍k ê tsiàn-tsing? Sui-bóng kóng khuànn–khí-lâi kánn-nā sī án-ne, m̄-koh kî-si̍t tsit kuá liông sī khì-thé kah thôo-hún ê po̍h-hûn sán-sing ê huàn-iánn. Tsit-ê huat-kng ê hûn sī tī 4000 kng-nî hn̄g ê huat-siā sing-hûn NGC 6188. I tī lâm-thian ê Thian-tuânn-tsō tuā-hîng hun-tsú-hûn pian-iân, m̄-koh tī khó-kìan-kng pho-tuānn sī khuànn bē-tio̍h. Tshàng tī Thian-tuânn-tsō OB1 sing-hia̍p lāi-té ê tuā tsit-liōng siàu-liân hîng-tshinn, tsiah tú tī kuí-nā pah-bān nî-tsîng senn–tshut-lâi. In ê hîng-tshinn-hong kah kiông-lia̍t ê tsí-guā-kng hok-siā, tiau tshut tsit-ê oo-àm hîng-thé, mā thê-kiong lîng-liōng hōo sing-hûn huat-kng. Khah sin ê hîng-tshinn hîng-sîng, khó-lîng sī siū-tio̍h tsîng tsi̍t-tāi tuā tsit-liōng hîng-tshinn po̍k-tsà ia̍h-sī hîng-tshinn-hong ê tshui-sak kah ap-sok hun-tsú khì-thé ín-khí–ê. Tsit-tiunn hōo lâng ìn-siōng tsiok tshim ê siông-sè iánn-siōng tī thinn-tíng ê kak-tshùn-tshioh ū 2 tōo khuah, tsha-put-to sī 4 lia̍p gue̍h-niû ê tuā-sè. Tsiàu NGC 6188 tsìn-tsîng kóo-kè ê kī-lî lâi sǹg, tse tsha-put-to ū 150 kng-nî tuā.

[English] NGC 6188: Dragons of Ara

Do dragons fight on the altar of the sky? Although it might appear that way, these dragons are illusions made of thin gas and dust. The emission nebula NGC 6188, home to the glowing clouds, is found about 4,000 light years away near the edge of a large molecular cloud, unseen at visible wavelengths, in the southern constellation Ara (the Altar). Massive, young stars of the embedded Ara OB1 association were formed in that region only a few million years ago, sculpting the dark shapes and powering the nebular glow with stellar winds and intense ultraviolet radiation. The recent star formation itself was likely triggered by winds and supernova explosions from previous generations of massive stars, that swept up and compressed the molecular gas. This impressively detailed image spans over 2 degrees (four full Moons), corresponding to over 150 light years at the estimated distance of NGC 6188.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【NGC 6188】NGC lio̍k-it-pat-pat/NGC lio̍k-it-pat-pat/NGC 6188/NGC 6188
 • 【發射星雲】hoat-siā seng-hûn/huat-siā sing-hûn/發射星雲/emission nebula
 • 【天壇座】Thian-tôaⁿ-chō/Thian-tuânn-tsō/天壇座/constellation Ara (Altar)
 • 【OB1 星協】OB one seng-hia̍p/OB one sing-hia̍p/OB1 星協/OB1 ossociation
 • 【恆星風】hêng-chheⁿ-hong/hîng-tshenn-hong/恆星風/stellar wind
 • 【紫外光】chí-gōa-kng/tsí-guā-kng/紫外光/ultraviolet
 • 【輻射】hok-siā/hok-siā/輻射/radiation
 • 【可見光】khó-kiàn-kng/khó-kiàn-kng/可見光/visible light
 • 【波段】pho-tōaⁿ/pho-tuānn/波段/wavelength
 • 【大質量恆星】tōa-chit-liōng hêng-chheⁿ/tuā-tsit-liōng hîng-tshenn/大質量恆星/massive star
 • 【角寸尺】kak-chhùn-chhioh/kak-tshùn-tshioh/角尺寸/angular size

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:喜瑪拉雅山脈山頂 ê 巨大噴流 明仔載 ê 圖:Sandy kah 月暈