RCW 85

Page(/daily/2024/06/20240614)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] RCW 85

RCW 是 Rodgers、Campbell、kah Whiteoak 三个人 tī 1960 年編 ê 目錄。 RCW 85 是一个南天 ê 發射區,就 tī 足光 ê 半人馬座 Alpha kah Beta 之間。 這个霧霧暗暗 ê 星際雲,是 leh 發光 ê 水素氣體 kah 塗粉 組成–ê,差不多 tī 5000 光年遠 ê 所在。 這幅圖是 kā 狹頻 kah 闊頻影像資料,攏總 28 點鐘 ê 感光時間 疊出來 ê 合成影像。 Tī 這个宇宙景色 內底,咱看會著 RCW 85 有清楚 ê 外形。 這个星雲是一个 恆星工場,就是一个會生出新恆星 ê 氣體塗粉雲。 伊去予 高能恆星風 kah 輻射 雕出一个戲劇性 ê 形態,才會去予人 kā 叫做魔鬼塔。 這幅 RCW 85 ê 望遠鏡景色有偌大? 若是照科學家估計 ê 距離來算,應該有 100 光年遐爾大。

[POJ] RCW 85

RCW sī Rodgers, Campbell, kah Whiteoak saⁿ ê lâng tī 1960 nî pian ê bo̍k-lio̍k. RCW 85 sī chi̍t-ê lâm-thian ê hoat-siā-khu, to̍h tī chiok kng ê Poàn-jîn-má-chō Alpha kah Beta chi-kan. Chit-ê bū-bū àm-àm ê seng-chè-hûn, sī leh hoat-kng ê chúi-sò͘ khì-thé kah thô͘-hún cho͘-sêng–ê, chha-put-to tī 5000 kng-nî hn̄g ê só͘-chāi. Chit pak tô͘ sī kā e̍h-pîn kah khoah-pîn iáⁿ-siōng chu-liāu, lóng-chóng 28 tiám-cheng ê kám-kng sî-kan tha̍h–chhut-lâi ê ha̍p-sêng iáⁿ-siōng. Tī chit-ê ú-tiū kéng-sek lāi-té, lán khòaⁿ-ē-tio̍h RCW 85 ū chheng-chhó ê gōa-hêng. Chit-ê seng-hûn sī chi̍t-ê hêng-chheⁿ kang-tiûⁿ, to̍h-sī chi̍t-ê ē seⁿ-chhut sin hêng-chheⁿ ê khì-thé thô͘-hún hûn. I khì hō͘ ko-lêng hêng-chheⁿ-hong kah hok-siā tiau chhut chi̍t-ê hì-kio̍k-sèng ê hêng-thài, chiah-ē khì hō͘ lâng kā kiò-chò Mô͘-kúi-thah. Chit pak RCW 85 ê bōng-oán-kiàⁿ kéng-sek ū gōa tōa? Nā-sī chiàu kho-ha̍k-ka kó͘-kè ê kū-lî lâi sǹg, eng-kai ū 100 kng-nî hiah-nī tōa.

[KIP] RCW 85

RCW sī Rodgers, Campbell, kah Whiteoak sann ê lâng tī 1960 nî pian ê bo̍k-lio̍k. RCW 85 sī tsi̍t-ê lâm-thian ê huat-siā-khu, to̍h tī tsiok kng ê Puàn-jîn-má-tsō Alpha kah Beta tsi-kan. Tsit-ê bū-bū àm-àm ê sing-tsè-hûn, sī leh huat-kng ê tsuí-sòo khì-thé kah thôo-hún tsoo-sîng–ê, tsha-put-to tī 5000 kng-nî hn̄g ê sóo-tsāi. Tsit pak tôo sī kā e̍h-pîn kah khuah-pîn iánn-siōng tsu-liāu, lóng-tsóng 28 tiám-tsing ê kám-kng sî-kan tha̍h–tshut-lâi ê ha̍p-sîng iánn-siōng. Tī tsit-ê ú-tiū kíng-sik lāi-té, lán khuànn-ē-tio̍h RCW 85 ū tshing-tshó ê guā-hîng. Tsit-ê sing-hûn sī tsi̍t-ê hîng-tshenn kang-tiûnn, to̍h-sī tsi̍t-ê ē senn-tshut sin hîng-tshenn ê khì-thé thôo-hún hûn. I khì hōo ko-lîng hîng-tshenn-hong kah hok-siā tiau tshut tsi̍t-ê hì-kio̍k-sìng ê hîng-thài, tsiah-ē khì hōo lâng kā kiò-tsò Môo-kuí-thah. Tsit pak RCW 85 ê bōng-uán-kiànn kíng-sik ū guā tuā? Nā-sī tsiàu kho-ha̍k-ka kóo-kè ê kū-lî lâi sǹg, ing-kai ū 100 kng-nî hiah-nī tuā.

[English] RCW 85

From the 1960 astronomical catalog of Rodgers, Campbell and Whiteoak, emission region RCW 85 shines in southern night skies between bright stars Alpha and Beta Centauri. About 5,000 light years distant, the hazy interstellar cloud of glowing hydrogen gas and dust is faint. But detailed structures along well-defined rims within RCW 85 are traced in this cosmic skyscape composed of 28 hours of narrow and broadband exposures. Suggestive of dramatic shapes in other stellar nurseries where natal clouds of gas and dust are sculpted by energetic winds and radiation from newborn stars, the tantalizing nebula has been called the Devil’s Tower. This telescopic frame would span around 100 light-years at the estimated distance of RCW 85.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【發射區】hoat-siā-khu/huat-siā-khu/發射區/emission region
 • 【半人馬座】Poàn-jîn-má-chō/Puàn-jîn-má-tsō/半人馬座/Centauri
 • 【水素】chúi-sò͘/tsuí-sòo/氫/hydrogen
 • 【恆星工場】hêng-chheⁿ kang-tiûⁿ/hîng-tshenn kang-tiûnn/星星工場/stellar nurseries
 • 【恆星風】hêng-chheⁿ-hong/hîng-tshenn-hong/恆星風/stellar wind
 • 【星際雲】seng-chè-hûn/sing-tsè-hûn/星際雲/interstellar cloud
 • 【狹頻】e̍h-pîn/e̍h-pîn/窄頻/narrow band
 • 【闊頻】khoah-pîn/khuah-pîn/寬頻/broad band
 • 【感光】kám-kng/kám-kng/曝光/exposure

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Messier 66 ê 特寫 明仔載 ê 圖:活跳太陽 ê 日珥 kah 太陽絲