Messier 66 ê 特寫

Page(/daily/2024/06/20240613)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Messier 66 ê 特寫

大型 ê 美麗 捲螺仔星系 Messier 66 kah 咱 ê 距離才 3500 萬光年爾爾。 這个 華麗 ê 島宇宙 才 10 萬光年大,kah 咱銀河差不多大。 這張 Hubble 太空望遠鏡 ê 特寫相片,翕 ê 是星系核心周邊 3 萬光年闊 ê 範圍。 Ùi 咱 ê 視線方向來看,星系盤 ê 角度是誠趨。 明亮 ê 核心內底可能有一粒超大質量烏洞。 捲螺仔手骨頂懸 有閘光 ê 塗粉帶、藍色 ê 少年星團、kah 粉紅仔色 ê 恆星形成區。 Messier 66 嘛叫做 NGC 3627,是 獅仔座三生仔 3 个交互作用星系內底,上光 ê 彼个。

[POJ] Messier 66 ê te̍k siá

Tōa-hêng ê bí-lē kńg-lê-á seng-hē Messier 66 kah lán ê kī-lî chiah 3500 bān kng-nî niā-niā. Chit-ê hôa-lē ê tó ú-tiū chiah 10 bān kng-nî tōa, kah lán Gîn-hô chha-put-to tōa. Chit-tiuⁿ Hubble Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ ê te̍k-siá siòng-phìⁿ, hip–ê sī seng-hē he̍k-sim chiu-piⁿ 3 bān kng-nî khoah ê hoān-ûi. Ùi lán ê sī-sòaⁿ hong-hiòng lâi-khòaⁿ, seng-hē-pôaⁿ ê kak-tō͘ sī chiâⁿ chhu. Bêng-liāng ê he̍k-sim lāi-té khó-lêng ū chi̍t-lia̍p chhiau-tōa chit-liōng o͘-tōng. Kńg-lê-á chhiú-kut téng-koân ū cha̍h-kng ê thô͘-hún-tòa, nâ-sek ê siàu-liân seng-thoân, kah hún-âng-á-sek ê hêng-chheⁿ hêng-sêng-khu. Messier 66 mā kiò-chò NGC 3627, sī Sai-á-chō Saⁿ-seⁿ-á 3 ê kau-hō͘ chok-iōng seng-hē lāi-té, siōng kng ê hit-ê.

[KIP] Messier 66 ê ti̍k siá

Tuā-hîng ê bí-lē kńg-lê-á sing-hē Messier 66 kah lán ê kī-lî tsiah 3500 bān kng-nî niā-niā. Tsit-ê huâ-lē ê tó ú-tiū tsiah 10 bān kng-nî tuā, kah lán Gîn-hô tsha-put-to tuā. Tsit-tiunn Hubble Thài-khong Bōng-uán-kiànn ê ti̍k-siá siòng-phìnn, hip–ê sī sing-hē hi̍k-sim tsiu-pinn 3 bān kng-nî khuah ê huān-uî. Uì lán ê sī-suànn hong-hiòng lâi-khuànn, sing-hē-puânn ê kak-tōo sī tsiânn tshu. Bîng-liāng ê hi̍k-sim lāi-té khó-lîng ū tsi̍t-lia̍p tshiau-tuā tsit-liōng oo-tōng. Kńg-lê-á tshiú-kut tíng-kuân ū tsa̍h-kng ê thôo-hún-tuà, nâ-sik ê siàu-liân sing-thuân, kah hún-âng-á-sik ê hîng-tshenn hîng-sîng-khu. Messier 66 mā kiò-tsò NGC 3627, sī Sai-á-tsō Sann-senn-á 3 ê kau-hōo tsok-iōng sing-hē lāi-té, siōng kng ê hit-ê.

[English] Messier 66 Close Up

Big, beautiful spiral galaxy Messier 66 lies a mere 35 million light-years away. The gorgeous island universe is about 100 thousand light-years across, similar in size to the Milky Way. This Hubble Space Telescope close-up view spans a region about 30,000 light-years wide around the galactic core. It shows the galaxy’s disk dramatically inclined to our line-of-sight. Surrounding its bright core, the likely home of a supermassive black hole, obscuring dust lanes and young, blue star clusters sweep along spiral arms dotted with the tell-tale glow of pinksh star forming regions. Messier 66, also known as NGC 3627, is the brightest of the three galaxies in the gravitationaly interacting Leo Triplet.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【Messier 66】Messier la̍k-cha̍p-la̍k/Messier la̍k-tsa̍p-la̍k/Messier 66/Messier 66 (M66)
 • 【NGC 3627】NGC sam-lio̍k-jī-chhit/NGC sam-lio̍k-jī-tshit/NGC 3627/NGC 3627
 • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á seng-hē/kńg-lê-á sing-hē/螺旋星系/spiral galaxy
 • 【捲螺仔手骨】kńg-lê-á chhiú-kut/kńg-lê-á tshiú-kut/螺旋手臂、旋臂/spiral arm
 • 【Hubble 太空望遠鏡】Hubble Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ/Hubble Thài-khong Bōng-uán-kiànn/哈伯太空望遠鏡/Hubble Space Telescope
 • 【星系盤】seng-hē-pôaⁿ/sing-hē-puânn/星系盤/galactic disk
 • 【獅仔座三生仔】Sai-á-chō Saⁿ-seⁿ-á/Sai-á-tsō Sann-senn-á/獅子座三重奏/Leo Triplet
 • 【交互作用星系】kāu-hō͘ chok-iōng seng-hē/kāu-hōo tsok-iōng sing-hē/交互作用星系/interacting galaxies
 • 【超大質量烏洞】chhiau-tōa chit-liōng o͘-tōng/tshiau-tuā tsit-liōng oo-tōng/超大質量黑洞/supermassive black hole

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Karkonosze 山脈天頂 ê 極光 明仔載 ê 圖:RCW 85