Karkonosze 山脈天頂 ê 極光

Page(/daily/2024/06/20240612)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Karkonosze 山脈天頂 ê 極光

這是歷史上頭一擺。 上無嘛是這位攝影師 頭一擺 tī in 故鄉 ê 山頂翕著–ê 極光。 這个極光是 偌爾壯觀! 遮是 波蘭 Karkonosze 山脈,一般講來,遮 tùi 北極來講傷倚南爿矣,應該看袂著極光。 毋過 tī 5 月 10 號 kah 11 號這兩个 媠甲毋是款 ê 暗暝,出現 茄仔色 ê 光 kah 青色 ê 光,kā 夜空照甲足光–ê。 這个媠甲予人會觸舌 ê 夜空,嘛出現 tī 足濟 地球 中緯度 ê 所在。 這張相片 是 kā 6 張 chhāi 直 ê 感光影像 疊做伙 ê 合成影像,是 tī 極光出現上強 ê 時陣翕–ê。 正爿有幾若棟敢若是未來 ê 建築,其實是 Karkonosze 山脈 上懸山 山頂 ê 氣象站茄仔色 ê 光 是 太陽激發 ê 高能 電子 去挵著 地球大氣 內底 ê 窒素 分子引起–ê。 咱 ê 日頭 會 tī 未來 2 年內,來到伊 表面活動 上強 ê 時期。 照科學家 ê 估計,時到,極光 會比這馬閣較濟,毋過大部份攏會出現 tī 地球南北極 附近 ê 地區。

[POJ] Karkonosze soaⁿ-me̍h thiⁿ-téng ê ke̍k-kng

Che-sī le̍k-sú-siōng thâu-chi̍t-pái. Siōng-bô mā-sī chit-ūi liap-iáⁿ-su thâu-chi̍t-pái tī in kò͘-hiong ê soaⁿ-téng hip–tio̍h–ê ke̍k-kng. Chit-ê ke̍k-kng sī gōa-nī chòng-koan! Chia sī Pho-lân Karkonosze soaⁿ-me̍h, it-poaⁿ kóng–lâi, chia tùi pak-ke̍k lâi-kóng siuⁿ óa lâm-pêng–ah, eng-kai khòaⁿ bē-tio̍h ke̍k-kng. M̄-koh tī 5 goe̍h 10 hō kah 11 hō chit nn̄g-ê súi kah m̄-sī-khoán ê àm-mê, chhut-hiān kiô-á-sek ê kng kah chheⁿ-sek ê kng, kā iā-khong chiò kah chiok kng–ê. Chit-ê súi kah hō͘ lâng ē tak-chi̍h ê iā-khong, mā chhut-hiān tī chiok chē Tē-kiû tiong-hūi-tō͘ ê só͘-chāi. Chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ sī kā 6 tiuⁿ chhāi-ti̍t ê kám-kng iáⁿ-siōng tha̍h chò-hóe ê ha̍p-sêng iáⁿ-siōng, sī tī ke̍k-kng chhut-hiān siōng kiông ê sî-chūn hip–ê. Chiàⁿ-pêng ū kúi-nā tòng káⁿ-ná sī bī-lâi ê kiàn-tio̍k, kî-si̍t sī Karkonosze soaⁿ-me̍h siōng-koân-soaⁿ soaⁿ-téng ê khì-siōng-chām. Kiô-á-sek ê kng sī Thài-iông kek-hoat ê ko-lêng tiān-chú khì lòng-tio̍h Tē-kiû tāi-khì lāi-té ê chit-sò͘ hun-chú ín-khí–ê. Lán ê ji̍t-thâu ē tī bī-lâi 2 nî lāi, lâi-kàu i piáu-bīn oa̍h-tāng siōng kiông ê sî-kî. Chiàu kho-ha̍k-ka ê kó͘-kè, sî-kàu, ke̍k-kng ē pí chit-má koh khah chè, m̄-koh tōa-pō͘-hūn lóng ē chhut-hiān tī Tē-kiû lâm-pak-ke̍k hù-kīn ê tē-khu.

[KIP] Karkonosze suann-me̍h thinn-tíng ê ki̍k-kng

Tse-sī li̍k-sú-siōng thâu-tsi̍t-pái. Siōng-bô mā-sī tsit-uī liap-iánn-su thâu-tsi̍t-pái tī in kòo-hiong ê suann-tíng hip–tio̍h–ê ki̍k-kng. Tsit-ê ki̍k-kng sī guā-nī tsòng-kuan! Tsia sī Pho-lân Karkonosze suann-me̍h, it-puann kóng–lâi, tsia tuì pak-ki̍k lâi-kóng siunn uá lâm-pîng–ah, ing-kai khuànn bē-tio̍h ki̍k-kng. M̄-koh tī 5 gue̍h 10 hō kah 11 hō tsit nn̄g-ê suí kah m̄-sī-khuán ê àm-mê, tshut-hiān kiô-á-sik ê kng kah tshenn-sik ê kng, kā iā-khong tsiò kah tsiok kng–ê. Tsit-ê suí kah hōo lâng ē tak-tsi̍h ê iā-khong, mā tshut-hiān tī tsiok tsē Tē-kiû tiong-huī-tōo ê sóo-tsāi. Tsit-tiunn siòng-phìnn sī kā 6 tiunn tshāi-ti̍t ê kám-kng iánn-siōng tha̍h tsò-hué ê ha̍p-sîng iánn-siōng, sī tī ki̍k-kng tshut-hiān siōng kiông ê sî-tsūn hip–ê. Tsiànn-pîng ū kuí-nā tòng kánn-ná sī bī-lâi ê kiàn-tio̍k, kî-si̍t sī Karkonosze suann-me̍h siōng-kuân-suann suann-tíng ê khì-siōng-tsām. Kiô-á-sik ê kng sī Thài-iông kik-huat ê ko-lîng tiān-tsú khì lòng-tio̍h Tē-kiû tāi-khì lāi-té ê tsit-sòo hun-tsú ín-khí–ê. Lán ê ji̍t-thâu ē tī bī-lâi 2 nî lāi, lâi-kàu i piáu-bīn ua̍h-tāng siōng kiông ê sî-kî. Tsiàu kho-ha̍k-ka ê kóo-kè, sî-kàu, ki̍k-kng ē pí tsit-má koh khah tsè, m̄-koh tuā-pōo-hūn lóng ē tshut-hiān tī Tē-kiû lâm-pak-ki̍k hù-kīn ê tē-khu.

[English] Aurora over Karkonosze Mountains

It was the first time ever. At least, the first time this photographer had ever seen aurora from his home mountains. And what a spectacular aurora it was. The Karkonosze Mountains in Poland are usually too far south to see any auroras. But on the amazing night of May 10 - 11, purple and green colors lit up much of the night sky, a surprising spectacle that also appeared over many mid-latitude locations around the Earth. The featured image is a composite of six vertical exposures taken during the auroral peak. The futuristic buildings on the right are part of a meteorological observatory located on the highest peak of the Karkonosze Mountains. The purple color is primarily due to Sun-triggered, high-energy electrons impacting nitrogen molecules in Earth’s atmosphere. Our Sun is reaching its maximum surface activity over the next two years, and although many more auroras are predicted, most will occur over regions closer to the Earth’s poles.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【極光】ke̍k-kng/ki̍k-kng/極光/aurora
  • 【南北極】lâm-pak-ke̍k/lâm-pak-ki̍k/南北極/Earth’s poles
  • 【中緯度】tiong-hūi-tō͘/tiong-huī-tōo/中緯度/mid-latitude
  • 【感光】kám-kng/kám-kng/曝光/exposures
  • 【大氣】tāi-khì/tāi-khì/大氣/atmosphere
  • 【窒素】chit-sò͘/tsit-sòo/氮/nitrogen
  • 【氣象站】khì-siōng-chām/khì-siōng-tsām/氣象站/meteorological observatory

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:蛇夫座 Rho 附近 ê 七彩天星 kah 五彩雲 明仔載 ê 圖:Messier 66 ê 特寫