Sh2-132:獅仔星雲

Page(/daily/2024/06/20240610)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Sh2-132:獅仔星雲

是毋是獅仔星雲才是 仙王座 內底上大–ê? 這个看起來敢若是一隻貓仔科動物 ê 星雲,是 2 粒 20 倍以上 太陽 質量 ê 大質量恆星 咧提供能量。 星雲是 離子氣體殼 湠出來–ê 結構,伊 ê 高能物質毋但會 發光,密度嘛懸甲產生 重力收縮,形成新 ê 恆星獅仔 星雲 ê 官方名稱是 Sh2-132,伊 ê 角寸尺比 規粒月娘 較大一屑屑仔。 這个 有特別外形 ê 氣體區 差不多是 tī 1 萬 光年 遠 ê 所在。 伊就 tī 仙王座內底,這是一个用 希臘神話 Aethopia 國王 ê 名 號名 ê 星座

[POJ] Sh2-132: Sai-á Seng-hûn

Sī-m̄-sī Sai-á Seng-hûn chiah-sī Sian-ông-chō lāi-té siōng tōa–ê? Chit-ê khòaⁿ–khí-lâi káⁿ-ná sī chi̍t chiah niau-á-kho tōng-bu̍t ê seng-hûn, sī 2 lia̍p 20 pōe í-siōng thài-iông chit-liōng ê tōa-chit-liōng hêng-chheⁿ leh thê-kiong lêng-liōng. Seng-hûn sī lī-chú khì-thé-khak thòaⁿ–chhut lâi–ê kiat-kò͘, i ê ko-lêng bu̍t-chit m̄-nā ē hoat-kng, bi̍t-tō͘ mā koân kah sán-seng tiōng-le̍k siu-sok, hêng-sêng sin ê hêng-chheⁿ. Sai-á Seng-hûn ê koaⁿ-hong miâ-chheng sī Sh2-132, i ê kak-chhùn-chhioh pí kui-lia̍p goe̍h-niû khah tōa chi̍t-sut-sut-á. Chit-ê ū te̍k-pia̍t gōa-hêng ê khì-thé-khu chha-put-to sī tī 1 bān kng-nî hn̄g ê só͘-chāi. I to̍h tī Sian-ông-chō lāi-té, che-sī chi̍t-ê iōng Hi-lia̍p sîn-ōe Aethopia kok-ông ê miâ hō-miâ ê seng-chō.

[KIP] Sh2-132: Sai-á Sing-hûn

Sī-m̄-sī Sai-á Sing-hûn tsiah-sī Sian-ông-tsō lāi-té siōng tuā–ê? Tsit-ê khuànn–khí-lâi kánn-ná sī tsi̍t tsiah niau-á-kho tōng-bu̍t ê sing-hûn, sī 2 lia̍p 20 puē í-siōng thài-iông tsit-liōng ê tuā-tsit-liōng hîng-tshenn leh thê-kiong lîng-liōng. Sing-hûn sī lī-tsú khì-thé-khak thuànn–tshut lâi–ê kiat-kòo, i ê ko-lîng bu̍t-tsit m̄-nā ē huat-kng, bi̍t-tōo mā kuân kah sán-sing tiōng-li̍k siu-sok, hîng-sîng sin ê hîng-tshenn. Sai-á Sing-hûn ê kuann-hong miâ-tshing sī Sh2-132, i ê kak-tshùn-tshioh pí kui-lia̍p gue̍h-niû khah tuā tsi̍t-sut-sut-á. Tsit-ê ū ti̍k-pia̍t guā-hîng ê khì-thé-khu tsha-put-to sī tī 1 bān kng-nî hn̄g ê sóo-tsāi. I to̍h tī Sian-ông-tsō lāi-té, tse-sī tsi̍t-ê iōng Hi-lia̍p sîn-uē Aethopia kok-ông ê miâ hō-miâ ê sing-tsō.

[English] Sh2-132: The Lion Nebula

Is the Lion Nebula the real ruler of the constellation Cepheus? This powerful feline appearing nebula is powered by two massive stars, each with a mass over 20 times greater than our Sun. Formed from shells of ionized gas that have expanded, the nebula’s energetic matter not only glows, but is dense enough to contract gravitationally and form stars. The angular size of the Lion Nebula, officially named Sh2-132, is slightly greater than that of the full moon. The gaseous iconic region resides about 10,000 light years away in a constellation named after the King of Aethopia in Greek mythology.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【Sh2-132】Sh-two it-sam-jī/Sh-two it-sam-jī/Sh2-132/Sh2-132
  • 【獅仔星雲】Sai-á Seng-hûn/Sai-á Sing-hûn/獅子星雲/Lion Nebula
  • 【仙王座】Sian-ông-chō/Sian-ông-tsō/仙王座/Cepheus
  • 【貓仔科動物】niau-á-kho tōng-bu̍t/niau-á-kho tōng-bu̍t/貓科動物/feline
  • 【太陽質量】thài-iông chit-liōng/thài-iông tsit-liōng/太陽質量/solar mass
  • 【大質量恆星】tōa-chit-liōng hêng-chheⁿ/tuā-tsit-liōng hîng-tshenn/大質量恆星/massive star
  • 【角寸尺】kak-chhùn-chhioh/kak-tshùn-tshioh/角尺寸/angular size

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:愛按怎知影天頂彼个光點是啥物? 明仔載 ê 圖:蛇夫座 Rho 附近 ê 七彩天星 kah 五彩雲