NGC 4565:側向星系

Page(/daily/2024/06/20240606)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 4565:側向星系

華麗 ê 捲螺仔星系 NGC 4565 ùi 咱地球 kā 看是側向–ê。 因為伊狹狹–ê,所以伊嘛叫做 繡針星系。 這个光-iàⁿ-iàⁿ ê NGC 4565 tùi 天文觀測團 ê 群眾來講,是北天關注 ê 目標,伊就 tī 暗暗毋閣整齊 ê 后鬃座 遐。 這个清楚閣多彩 ê 影像,看會著星系中心有一个 盒仔形、脹脹 ê 星系核。 有一條 閘光 ê 塗粉帶,就迒 tī NGC 4565 薄薄 ê 星系盤遐。 NGC 4565 離咱有 4000 萬 光年 遠,伊 ê 闊度有 10 萬光年闊。 因為咱用細台天文望遠鏡就揣會著 NGC 4565 矣,所以 天文愛好者 認為講,這个遮爾出眾 ê 天體無 tī Messier 星表內底,應該是 伊編星表 ê 時陣 kā 落勾去矣

[POJ] NGC 4565: Chhek-hiòng-seng-hē

Hôa-lē ê kńg-lê-á seng-hē NGC 4565 ùi lán Tē-kiû kā khòaⁿ sī chhek-hiòng–ê. In-ūi i e̍h-e̍h–ê, só͘-í i mā kiò-chò Siù-chiam-seng-hē. Chit ê kng-iàⁿ-iàⁿ ê NGC 4565 tùi thian-bûn koan-chhek-thoân ê kûn-chiòng lâi kóng, sī pak-thian koan-chù ê bo̍k-piau, i tō tī àm-àm m̄-koh chéng-chê ê Hiō-chang-chō hiah. Chit ê chheng-chhó͘ koh to-chhái ê iáⁿ-siōng, khòaⁿ-ē-tio̍h seng-hē tiong-sim ū chi̍t ê a̍p-á-hêng, tiùⁿ-tiùⁿ ê seng-hē-he̍k. Ū chi̍t tiâu cha̍h-kng ê thô͘-hún-tòa, tō hāⁿ tī NGC 4565 po̍h-po̍h ê seng-hē-pôaⁿ hiah. NGC 4565 lî lán ū 4000 bān kng-nî hn̄g, i ê khoah-tō͘ ū 10 bān kng-nî khoah. In-ūi lán iōng sè-tâi thian-bûn bōng-oán-kiàⁿ tō chhōe-ē-tio̍h NGC 4565 ah, só͘-í thian-bûn ài-hòⁿ-chiá jīn-ûi kóng, chit ê chiah-nī chhut-chiòng ê thian-thé bô tī Messier seng-pió lāi-té, èng-kai sī i pian seng-pió ê sî-chūn kā làu-kau khì ah.

[KIP] NGC 4565: Tshik-hiòng-sing-hē

Huâ-lē ê kńg-lê-á sing-hē NGC 4565 uì lán Tē-kiû kā khuànn sī tshik-hiòng–ê. In-uī i e̍h-e̍h–ê, sóo-í i mā kiò-tsò Siù-tsiam-sing-hē. Tsit ê kng-iànn-iànn ê NGC 4565 tuì thian-bûn kuan-tshik-thuân ê kûn-tsiòng lâi kóng, sī pak-thian kuan-tsù ê bo̍k-piau, i tō tī àm-àm m̄-koh tsíng-tsê ê Hiō-tsang-tsō hiah. Tsit ê tshing-tshóo koh to-tshái ê iánn-siōng, khuànn-ē-tio̍h sing-hē tiong-sim ū tsi̍t ê a̍p-á-hîng, tiùnn-tiùnn ê sing-hē-hi̍k. Ū tsi̍t tiâu tsa̍h-kng ê thôo-hún-tuà, tō hānn tī NGC 4565 po̍h-po̍h ê sing-hē-puânn hiah. NGC 4565 lî lán ū 4000 bān kng-nî hn̄g, i ê khuah-tōo ū 10 bān kng-nî khuah. In-uī lán iōng sè-tâi thian-bûn bōng-uán-kiànn tō tshuē-ē-tio̍h NGC 4565 ah, sóo-í thian-bûn ài-hònn-tsiá jīn-uî kóng, tsit ê tsiah-nī tshut-tsiòng ê thian-thé bô tī Messier sing-pió lāi-té, ìng-kai sī i pian sing-pió ê sî-tsūn kā làu-kau khì ah.

[English] NGC 4565: Galaxy on Edge

Magnificent spiral galaxy NGC 4565 is viewed edge-on from planet Earth. Also known as the Needle Galaxy for its narrow profile, bright NGC 4565 is a stop on many telescopic tours of the northern sky, in the faint but well-groomed constellation Coma Berenices. This sharp, colorful image reveals the galaxy’s boxy, bulging central core cut by obscuring dust lanes that lace NGC 4565’s thin galactic plane. NGC 4565 itself lies about 40 million light-years distant and spans some 100,000 light-years. Easily spotted with small telescopes, sky enthusiasts consider NGC 4565 to be a prominent celestial masterpiece Messier missed.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【側向星系】chhek-hiòng-seng-hē/tshik-hiòng-sing-hē/側向星系/edge-on galaxy
 • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á seng-hē/kńg-lê-á sing-hē/螺旋星系/spiral galaxy
 • 【NGC 4565】NGC sù-ngó͘-lio̍k-ngó͘/NGC sù-ngóo-lio̍k-ngóo/NGC 4565/NGC 4565
 • 【繡針星系】Siù-chiam-seng-hē/Siù-tsiam-sing-hē/針狀星系/Needle Galaxy
 • 【后鬃座】Hiō-chang-chō/Hiō-tsang-tsō/后髮座/Coma Berenices
 • 【星系核】seng-hē-he̍k/sing-hē-hi̍k/星系核/galactic core
 • 【星系盤】seng-hē-pôaⁿ/sing-hē-puânn/星系盤/galactic plane
 • 【塗粉帶】thô͘-hún-tòa/thôo-hún-tuà/灰塵帶/dust lane

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:火星頂懸 ê 人影 明仔載 ê 圖:SH2-308:海豬仔頭星雲