Pons-Brooks 彗星 出現 顛倒方向 ê 彗尾

Page(/daily/2024/06/20240604)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Pons-Brooks 彗星 出現 顛倒方向 ê 彗尾

是按怎 Pons-Brooks 彗星 這馬有一个顛倒方向 ê 彗尾? 咱會當 tī 相片內底看著這个 足壯觀 ê 藍色 離子尾溜。 離子尾溜是去予 太陽風 直接 出來–ê。 倒爿頂懸咧發光 ê 彼个,就是 彗星 12P/Pons–Brooks ê 中央彗鬚。 Ùi 彗鬚 湠出來 ê 塗粉尾溜 ê 形體 就敢若是一支葵扇,大部份是湠去倒爿。 塗粉尾溜 去予 日光 ê 輻射壓力 歕出來,速度是愈來愈慢,綴彗星 ê 軌道咧行。 Ùi 一寡角度來看,塗粉尾溜 kah 離子尾溜 就敢若 tī 顛倒方向這張 頂禮拜 tī Namibia 共合國 翕 ê 相片底部,有一粒遙遠明亮 ê 天兔座 Alpha 星。 2 工前,這粒彗星才拄行過 kah 地球 上近倚點,欲 轉去太陽系 矣。 伊這馬是愈來愈暗,若是欲看著伊,ùi 南半球會較好揣。

[POJ] Pons-Brooks Hūi-chheⁿ chhut-hiān tian-tò hong-hiòng ê Hūi-bóe

Sī-án-chóaⁿ Pons-Brooks hūi-chheⁿ chit-má ū chi̍t-ê tian-tò hong-hiòng ê hūi-bóe? Lán ē-tàng tī siòng-phìⁿ lāi-té khòaⁿ-tio̍h chit-ê chiok chòng-koan ê nâ-sek lī-chú bóe-liu. Lī-chú bóe-liu sī khì hō͘ thài-iông-hong ti̍t-chiap pûn–chhut-lâi–ê. Tò-pêng téng-koân leh hoat-kng ê hit-ê, to̍h sī hūi-chheⁿ 12P/Pons–Brooks ê tiong-ng hūi chhiu. Ùi hūi-chhiu thòaⁿ–chhut-lâi ê thô͘-hún bóe-liu ê hêng-thé to̍h káⁿ-ná sī chi̍t-ki khôe-sìⁿ, tōa-pō͘-hūn sī thòaⁿ khì tò-pêng. Thô͘-hún bóe-liu khì hō͘ ji̍t-kng ê hok-siā ap-le̍k pûn–chhut-lâi, sok-tō͘ sī lú-lâi-lú bān, tòe hūi-chheⁿ ê kúi-tō leh kiâⁿ. Ùi chi̍t-kóa kak-tō͘ lâi-khòaⁿ, thô͘-hún bóe-liu kah lī-chú bóe-liu to̍h kán-ná tī tian-tò hong-hiòng. Chit-tiuⁿ Téng-lé-pài tī Namibia kiōng-hô-kok hip ê siòng-phìⁿ té-pō͘, ū chi̍t-lia̍p iâu-oán bêng-liāng ê Thian-thò͘-chō Alpha chheⁿ. 2 kang chêng, chit lia̍p hūi-chheⁿ chiah tú kiâⁿ-kòe kah Tē-kiû siōng óa hit-tiám, beh tńg-khì Gōa Thài-iông-hē–ah. I chit-má sī lú-lâi-lú àm, nā-sī beh khòaⁿ-tio̍h i, ùi lâm-póaⁿ-kiû ē khah hó-chhōe.

[KIP] Pons-Brooks Huī-tshenn tshut-hiān tian-tò hong-hiòng ê Huī-bué

Sī-án-tsuánn Pons-Brooks huī-tshenn tsit-má ū tsi̍t-ê tian-tò hong-hiòng ê huī-bué? Lán ē-tàng tī siòng-phìnn lāi-té khuànn-tio̍h tsit-ê tsiok tsòng-kuan ê nâ-sik lī-tsú bué-liu. Lī-tsú bué-liu sī khì hōo thài-iông-hong ti̍t-tsiap pûn–tshut-lâi–ê. Tò-pîng tíng-kuân leh huat-kng ê hit-ê, to̍h sī huī-tshenn 12P/Pons–Brooks ê tiong-ng huī tshiu. Uì huī-tshiu thuànn–tshut-lâi ê thôo-hún bué-liu ê hîng-thé to̍h kánn-ná sī tsi̍t-ki khuê-sìnn, tuā-pōo-hūn sī thuànn khì tò-pîng. Thôo-hún bué-liu khì hōo ji̍t-kng ê hok-siā ap-li̍k pûn–tshut-lâi, sok-tōo sī lú-lâi-lú bān, tuè huī-tshenn ê kuí-tō leh kiânn. Uì tsi̍t-kuá kak-tōo lâi-khuànn, thôo-hún bué-liu kah lī-tsú bué-liu to̍h kán-ná tī tian-tò hong-hiòng. Tsit-tiunn Tíng-lé-pài tī Namibia kiōng-hô-kok hip ê siòng-phìnn té-pōo, ū tsi̍t-lia̍p iâu-uán bîng-liāng ê Thian-thòo-tsō Alpha tshenn. 2 kang tsîng, tsit lia̍p huī-tshenn tsiah tú kiânn-kuè kah Tē-kiû siōng uá hit-tiám, beh tńg-khì Guā Thài-iông-hē–ah. I tsit-má sī lú-lâi-lú àm, nā-sī beh khuànn-tio̍h i, uì lâm-puánn-kiû ē khah hó-tshuē.

[English] Comet Pons-Brooks Develops Opposing Tails

Why does Comet Pons-Brooks now have tails pointing in opposite directions? The most spectacular tail is the blue-glowing ion tail that is visible flowing down the image. The ion tail is pushed directly out from the Sun by the solar wind. On the upper right is the glowing central coma of Comet 12P/Pons–Brooks. Fanning out from the coma, mostly to the left, is the comet’s dust tail. Pushed out and slowed down by the pressure of sunlight, the dust tail tends to trail the comet along its orbit and, from some viewing angles, can appear opposite to the ion tail. The distant, bright star Alpha Leporis is seen at the bottom of the featured image captured last week from Namibia. Two days ago, the comet passed its closest to the Earth and is now best visible from southern skies as it dims and glides back to the outer Solar System.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【Pons-Brooks 彗星】Pons-Brooks Hūi-chheⁿ/Pons-Brooks Huī-tshenn/龐斯布魯克斯彗星/Comet Pons-Brooks
 • 【彗尾】hūi-bóe/huī-bué/彗尾/comet tail
 • 【離子尾溜】lī-chú bóe-liu/lī-chú bóe-liu/離子尾/ion tail
 • 【塗粉尾溜】thô͘-hún bóe-liu/thôo-hún bué-liu/灰塵尾/dust tail
 • 【彗鬚】hūi-chhiu/huī-tshiu/彗髮/coma
 • 【太陽風】thài-iông-hong/thài-iông-hong/太陽風/solar wind
 • 【天兔座 Alpha 星】Thian-thò͘-chō Alpha chheⁿ/Thian-thòo-tsō Alpha tshenn/天兔座 Alpha 星/Alpha Leporis
 • 【Namibia 共合國】Namibia kiōng-hô-kok/Namibia kiōng-hô-kok/納米比亞共合國/Republic of Namibia
 • 【外太陽系】Gōa Thài-iông-hē/Guā Thài-iông-hē/外太陽系/outer Solar System

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:麒麟鹿座內底 ê NGC 2403 明仔載 ê 圖:火星頂懸 ê 人影