Euclid 太空望遠鏡 翕著 ê M78

Page(/daily/2024/05/20240524)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Euclid 太空望遠鏡 翕著 ê 恆星形成區 M78

恆星形成過程可能足混亂–ê。 為著欲了解到底有偌亂,ESA 有一台新 ê 踅太陽 ê Euclid 太空望遠鏡,最近才拄翕著 到今為止 上清楚 ê 恆星形成區 M78。 影像中央 ê M78 kah 咱 ê 距離才差 1300 光年,而且有一个 5 光年大 ê 主要發光核心。 這張相片 是用 可見光 kah 紅外光 翕–ê。 M78 中央 ê 茄仔色色調 是 烏暗 塗粉 反射 高溫少年恆星 ê 藍光造成–ê。 透過這个 華麗閣顯目 ê 天景,咱會當追蹤複雜 ê 塗粉帶 kah 雲絲。 倒爿頂懸是 kah 伊相連 ê 恆星形成區 NGC 2071,正爿下跤是第 3 个 恆星形成區。 這寡星雲攏是 獵戶座分子雲複合體 ê 一部份,咱會當用細台望遠鏡 tī 獵戶座皮帶 ê 北爿 揣著伊。

[POJ] Euclid Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ hip–tio̍h ê Hêng-chheⁿ hêng-sêng-khu M̄8

Hêng-chheⁿ hêng-sêng kòe-têng khó-lêng chiok hūn-loān–ê. Ūi tio̍h beh liáu-kái tàu-té ū gōa loān, ESA ū chi̍t tâi sin ê se̍h Thài-iông ê Euclid Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ, chòe-kīn chiah tú hip-tio̍h kàu-taⁿ ûi-chí siōng chheng-chhó ê hêng-chheⁿ hêng-sêng-khu M̄8. Iáⁿ-siōng tiong-ng ê M̄8 kah lán ê kī-lî chiah chha 1300 kng-nî, jî-chhiáⁿ ū chi̍t-ê 5 kng-nî tōa ê chú-iàu hoat-kng he̍k-sim. Chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ sī iōng khó-kiàn-kng kah âng-gōa-kng hip–ê. M̄8 tiong-ng ê kiô-á-sek sek-tiāu sī o͘-àm thô͘-hún hoán-siā ko-un siàu-liân hêng-chheⁿ ê nâ-kng chō-sêng–ê. Thàu-kòe chit-ê hôa-lē koh hiáⁿ-ba̍k ê thian-kéng, lán ē-tàng tui-chong ho̍k-cha̍p ê thô͘-hún-tòa kah hûn-si. Tò-pêng téng-koân sī kah i sio-liân ê hêng-chheⁿ hêng-sêng-khu NGC 2071, chiàⁿ-pêng ē-kha sī tē 3 ê hêng-chheⁿ hêng-sêng-khu. Chit kóa seng-hûn lóng sī La̍h-hō͘-chō Hun-chú-hûn Ho̍k-ha̍p-thé ê chi̍t-pō͘-hūn, lán ē-tàng iōng sè-tâi bōng-oán-kiàⁿ tī La̍h-hō͘-chō Phôe-tòa ê pak-pêng chhōe-tio̍h i.

[KIP] Euclid Thài-khong Bōng-uán-kiànn hip–tio̍h ê Hîng-tshenn hîng-sîng-khu M78

Hîng-tshenn hîng-sîng kuè-tîng khó-lîng tsiok hūn-luān–ê. Uī tio̍h beh liáu-kái tàu-té ū guā luān, ESA ū tsi̍t tâi sin ê se̍h Thài-iông ê Euclid Thài-khong Bōng-uán-kiànn, tsuè-kīn tsiah tú hip-tio̍h kàu-tann uî-tsí siōng tshing-tshó ê hîng-tshenn hîng-sîng-khu M78. Iánn-siōng tiong-ng ê M78 kah lán ê kī-lî tsiah tsha 1300 kng-nî, jî-tshiánn ū tsi̍t-ê 5 kng-nî tuā ê tsú-iàu huat-kng hi̍k-sim. Tsit-tiunn siòng-phìnn sī iōng khó-kiàn-kng kah âng-guā-kng hip–ê. M78 tiong-ng ê kiô-á-sik sik-tiāu sī oo-àm thôo-hún huán-siā ko-un siàu-liân hîng-tshenn ê nâ-kng tsō-sîng–ê. Thàu-kuè tsit-ê huâ-lē koh hiánn-ba̍k ê thian-kíng, lán ē-tàng tui-tsong ho̍k-tsa̍p ê thôo-hún-tuà kah hûn-si. Tò-pîng tíng-kuân sī kah i sio-liân ê hîng-tshenn hîng-sîng-khu NGC 2071, tsiànn-pîng ē-kha sī tē 3 ê hîng-tshenn hîng-sîng-khu. Tsit kuá sing-hûn lóng sī La̍h-hōo-tsō Hun-tsú-hûn Ho̍k-ha̍p-thé ê tsi̍t-pōo-hūn, lán ē-tàng iōng sè-tâi bōng-uán-kiànn tī La̍h-hōo-tsō Phuê-tuà ê pak-pîng tshuē-tio̍h i.

[English] M78 from the Euclid Space Telescope

Star formation can be messy. To help find out just how messy, ESA’s new Sun-orbiting Euclid telescope recently captured the most detailed image ever of the bright star forming region M78. Near the image center, M78 lies at a distance of only about 1,300 light-years away and has a main glowing core that spans about 5 light-years. The featured image was taken in both visible and infrared light. The purple tint in M78’s center is caused by dark dust preferentially reflecting the blue light of hot, young stars. Complex dust lanes and filaments can be traced through this gorgeous and revealing skyscape. On the upper left is associated star forming region NGC 2071, while a third region of star formation is visible on the lower right. These nebulas are all part of the vast Orion Molecular Cloud Complex which can be found with even a small telescope just north of Orion’s belt.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【M78】M peh-cha̍p-chhit/M peh-tsa̍p-tshit/M78/M78
  • 【Euclid 太空望遠鏡】Euclid Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ/Euclid Thài-khong Bōng-uán-kiànn/歐幾里德太空望遠鏡/Euclid Space Telescope
  • 【恆星形成區】hêng-chheⁿ hêng-sêng-khu/hîng-tshenn hîng-sîng-khu/恆星形成區/star forming region
  • 【NGC 2071】NGC jī-khòng-chhit-it/NGC jī-khòng-tshit-it/NGC 2071/NGC 2071
  • 【獵戶座分子雲複合體】La̍h-hō͘-chō Hun-chú-hûn Ho̍k-ha̍p-thé/La̍h-hōo-tsō Hun-tsú-hûn Ho̍k-ha̍p-thé/獵戶座分子雲複合體/Orion Molecular Cloud Complex
  • 【獵戶座皮帶】La̍h-hō͘-chō Phôe-tòa/La̍h-hōo-tsō Phuê-tuà/獵戶座腰帶/Orion’s belt

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Kā NGC 3169 敨--開 明仔載 ê 圖:太空中看著 ê Manicouagan 隕石坑