CG4:彗星雲球 kah 星系

Page(/daily/2024/05/20240521)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] CG4:彗星雲球 kah 星系

氣體雲敢會 kā 星系食去? 按呢問 to̍h 毋著矣! 這張相片 內底奇怪「生物」ê「跤爪」是一个叫做 彗星雲球 ê 氣體雲。 毋閣這个雲球 已經破去 矣。 彗星 雲球 ê 特徵是有 厚塗粉 ê 頭部 kah 搝長 ê 尾溜。 這个特徵予彗星 雲球 tī 視覺上看起來敢若親像是 彗星,毋閣實際上 in 兩个差足濟 ê。 雲球 較捷是恆星誕生 ê 所在,頭部彼搭有足濟少年 ê 恆星。 這款天體 ê 頭部會破去 ê 原因,到今猶毋知。 雲球倒爿 ê 星系 足大、足遠 ê,伊只是 拄仔好疊 tī CG4 附近爾爾。

[POJ] CG-sù: Phòa–khì-ê Hūi-chhiⁿ hûn-kiû

Khì-thé-hûn kám ē kā seng-hē chia̍h khì? Án-ne mn̄g to̍h m̄-tio̍h ah! Chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ lāi-té kî-koài “seng-bu̍t” ê “kha-jiáu” sī chi̍t-ê kiò-chò hūi-chhiⁿ hûn-kiû ê khì-thé-hûn. M̄-koh chi̍t-ê hûn-kiû í-keng phòa–khì ah. Hūi-chhiⁿ hûn-kiû ê te̍k-teng sī ū kāu thô͘-hún ê thâu-pō͘ kah giú-tn̄g ê bóe-liu. Chit-ê te̍k-teng hō͘ hūi-chhiⁿ hûn-kiû tī sī-kak siōng khòaⁿ–khí-lâi ká-ná chhiⁿ-chhiūⁿ sī hūi-chhiⁿ, m̄-koh si̍t-chè-siōng in nn̄g-ê chha-chiok-chōe ê. Hûn-kiû khah-chia̍p sī hêng-chhiⁿ tàn-seng ê só͘-chāi, thâu-pō͘ hit-tah ū chiok siàu-liân ê hêng-chhiⁿ. Chit-khòaⁿ thian-thé ê thâu-pō͘ ē phòa–khì ê goân-in, kàu-taⁿ iáu m̄-chai. Hûn-kiû tò-pêng ê seng-hē chiok-tōa, chiok-hn̄g ê, i chí-sī tú-á-hó tha̍h tī CG-sù hū-kīn niā-niā.

[KIP] CG-sù: Phuà–khì-ê Huī-tshinn hûn-kiû

Khì-thé-hûn kám ē kā sing-hē tsia̍h khì? Án-ne mn̄g to̍h m̄-tio̍h ah! Tsit-tiunn siòng-phìnn lāi-té kî-kuài “sing-bu̍t” ê “kha-jiáu” sī tsi̍t-ê kiò-tsò huī-tshinn hûn-kiû ê khì-thé-hûn. M̄-koh tsi̍t-ê hûn-kiû í-king phuà–khì ah. Huī-tshinn hûn-kiû ê ti̍k-ting sī ū kāu thôo-hún ê thâu-pōo kah giú-tn̄g ê bué-liu. Tsit-ê ti̍k-ting hōo huī-tshinn hûn-kiû tī sī-kak siōng khuànn–khí-lâi ká-ná tshinn-tshiūnn sī huī-tshinn, m̄-koh si̍t-tsè-siōng in nn̄g-ê tsha-tsiok-tsuē ê. Hûn-kiû khah-tsia̍p sī hîng-tshinn tàn-sing ê sóo-tsāi, thâu-pōo hit-tah ū tsiok siàu-liân ê hîng-tshinn. Tsit-khuànn thian-thé ê thâu-pōo ē phuà–khì ê guân-in, kàu-tann iáu m̄-tsai. Hûn-kiû tò-pîng ê sing-hē tsiok-tuā, tsiok-hn̄g ê, i tsí-sī tú-á-hó tha̍h tī CG-sù hū-kīn niā-niā.

[English] CG4: A Ruptured Cometary Globule

Can a gas cloud grab a galaxy? It’s not even close. The “claw” of this odd looking “creature” in the featured photo is a gas cloud known as a cometary globule. This globule, however, has ruptured. Cometary globules are typically characterized by dusty heads and elongated tails. These features cause cometary globules to have visual similarities to comets, but in reality they are very much different. Globules are frequently the birthplaces of stars, and many show very young stars in their heads. The reason for the rupture in the head of this object is not yet known. The galaxy to the left of the globule is huge, very far in the distance, and only placed near CG4 by chance superposition.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【彗星雲球】hūi-chhiⁿ hûn-kiû/huī-tshinn hûn-kiû/彗星雲球/cometary globule
  • 【星系】seng-hē/sing-hē/星系/galaxy

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:天頂 ê 圓厝頂形極光 明仔載 ê 圖:瑞典天頂 ê 青色極光