M100:大設計捲螺仔星系

Page(/daily/2024/05/20240502)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] M100:大設計捲螺仔星系

Ùi 真正 ê 宇宙尺度來看,M100 是足壯觀–ê,逐家 kā 伊叫做 大設計 捲螺仔星系。 這个大型星系有超過 1000 億粒恆星 tī 內底,伊有明確 ê 捲螺仔手骨,kah 咱 ê 銀河系 足成–ê。 M100,嘛叫做 NGC 4321,是 室女座星系團 內底上光 ê 成員之一,kah 會梳妝打扮 ê 后鬃座 差 5600 萬 光年 遠。 Tī 這張望遠鏡影像內底,正向 ê 大設計捲螺仔星系 kah 正爿頂懸彼个無遐爾顯目 ê 側向捲螺仔星系 NGC 4312,做伙佔天頂 1 度闊 ê 視野。 這張相片是 tī 地球頂懸 ê 美國 Arizona 州 Flagstaff 附近一个 o͘-mih-mah ê 天頂,開 21 點鐘久 ê 感光時間翕–ê,有翕著藍色星團 kah 複雜 ê 塗粉帶,這是這款星系 ê 標誌。 量 M100 內底 ê 變光星是一个 確定 宇宙大細 kah 年歲 足重要 ê 方式。

[POJ] M100: Tōa-siat-kè Kńg-lê-á Seng-hē

Ùi chin-chiàⁿ ê ú-tiū chhioh-tō͘ lâi-khòaⁿ, M100 sī chiok chòng-koan–ê, ta̍k-ke kā i kiò-chò Tōa-siat-kè kńg-lê-á seng-hē. Chit-ê tōa-hêng seng-hē ū chhiau-kòe 1000 ek lia̍p hêng-chheⁿ tī lāi-té, i ū bêng-khak ê kńg-lê-á chhiú-kut, kah lán ê Gîn-hô-hē chiok sêng–ê. M100, mā kiò-chò NGC 4321, sī Sek-lú-chō seng-hē-thoân lāi-té siōng kng ê sêng-oân chi-it, kah ē se-chng-táⁿ-pān ê Hiō-chang-chō chha 5600 bān kng-nî hn̄g. Tī chit-tiuⁿ bōng-oán-kiàⁿ iáⁿ-siōng lāi-té, chiàⁿ-hiàⁿ ê Tōa-siat-kè kńg-lê-á seng-hē kah chiàⁿ-pêng téng-koân hit-ê bô hiah-nī hiáⁿ-ba̍k ê chhek-hiòng kńg-lê-á seng-hē NGC 4312, chò-hóe chiàm thiⁿ-téng 1 tō͘ khoah ê sī-iá. Chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ sī tī Tē-kiû téng-koân ê Bí-kok Arizona chiu Flagstaff hù-kīn chi̍t-ê o͘-mih-mah ê thiⁿ-téng, khai 21 tiám-cheng kú ê kám-kng sî-kan hip–ê, ū hip-tio̍h nâ-sek seng-thoân kah ho̍k-cha̍p ê thô͘-hún-tòa, che-sī chit-khoán seng-hē ê phiau-chì. Niû M100 lāi-té ê piàn-kng-chheⁿ sī chi̍t-ê khak-tēng ú-tiū tōa-sè kah nî-hòe chiok tiōng-iàu ê hong-sek.

[KIP] M100: Tuā-siat-kè Kńg-lê-á Sing-hē

Uì tsin-tsiànn ê ú-tiū tshioh-tōo lâi-khuànn, M100 sī tsiok tsòng-kuan–ê, ta̍k-ke kā i kiò-tsò Tuā-siat-kè kńg-lê-á sing-hē. Tsit-ê tuā-hîng sing-hē ū tshiau-kuè 1000 ik lia̍p hîng-tshenn tī lāi-té, i ū bîng-khak ê kńg-lê-á tshiú-kut, kah lán ê Gîn-hô-hē tsiok sîng–ê. M100, mā kiò-tsò NGC 4321, sī Sik-lú-tsō sing-hē-thuân lāi-té siōng kng ê sîng-uân tsi-it, kah ē se-tsng-tánn-pān ê Hiō-tsang-tsō tsha 5600 bān kng-nî hn̄g. Tī tsit-tiunn bōng-uán-kiànn iánn-siōng lāi-té, tsiànn-hiànn ê Tuā-siat-kè kńg-lê-á sing-hē kah tsiànn-pîng tíng-kuân hit-ê bô hiah-nī hiánn-ba̍k ê tshik-hiòng kńg-lê-á sing-hē NGC 4312, tsò-hué tsiàm thinn-tíng 1 tōo khuah ê sī-iá. Tsit-tiunn siòng-phìnn sī tī Tē-kiû tíng-kuân ê Bí-kok Arizona tsiu Flagstaff hù-kīn tsi̍t-ê oo-mih-mah ê thinn-tíng, khai 21 tiám-tsing kú ê kám-kng sî-kan hip–ê, ū hip-tio̍h nâ-sik sing-thuân kah ho̍k-tsa̍p ê thôo-hún-tuà, tse-sī tsit-khuán sing-hē ê phiau-tsì. Niû M100 lāi-té ê piàn-kng-tshenn sī tsi̍t-ê khak-tīng ú-tiū tuā-sè kah nî-huè tsiok tiōng-iàu ê hong-sik.

[English] M100: A Grand Design Spiral Galaxy

Majestic on a truly cosmic scale, M100 is appropriately known as a grand design spiral galaxy. The large galaxy of over 100 billion stars has well-defined spiral arms, similar to our own Milky Way. One of the brightest members of the Virgo Cluster of galaxies, M100, also known as NGC 4321 is 56 million light-years distant toward the well-groomed constellation Coma Berenices. In this telescopic image, the face-on grand design spiral shares a nearly 1 degree wide field-of-view with slightly less conspicuous edge-on spiral NGC 4312 (at upper right). The 21 hour long equivalent exposure from a dark sky site near Flagstaff, Arizona, planet Earth, reveals M100’s bright blue star clusters and intricate winding dust lanes which are hallmarks of this class of galaxies. Measurements of variable stars in M100 have played an important role in determining the size and age of the Universe.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【M100】M chi̍t-pah/M tsi̍t-pah/M100/M100
 • 【大設計系】tōa-siat-kè/tuā-siat-kè/大設計/grand design
 • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á seng-hē/kńg-lê-á sing-hē/螺旋星系/spiral galaxy
 • 【捲螺仔手骨】kńg-lê-á chhiú-kut/kńg-lê-á tshiú-kut/螺旋手臂、旋臂/spiral arm
 • 【銀河系】Gîn-hô-hē/Gîn-hô-hē/銀河系/Milky Way Galaxy
 • 【NGC 4321】NGC sù-sam-jī-it/NGC sù-sam-jī-it/NGC 4321/NGC 4321
 • 【室女座星系團】Sek-lú-chō seng-hē-thoân/Sik-lú-tsō sing-hē-thuân/室女座星系團/Virgo Cluster of galaxies
 • 【后鬃座】Hiō-chang-chō/Hiō-tsang-tsō/后髮座/Coma Berenices
 • 【正向星系】chiàⁿ-hiòng seng-hē/tsiànn-hiòng sing-hē/正向星系/face-on galaxy
 • 【側向星系】chhek-hiòng seng-hē/tshik-hiòng sing-hē/側向星系/edge-on galaxy
 • 【星團】seng-thoân/sing-thuân/星團/star cluster
 • 【變光星】piàn-kng-chheⁿ/piàn-kng-tshenn/變星/variable star
 • 【視野】sī-iá/sī-iá/視野/field-of-view

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:IC 1795:魚頭星雲 明仔載 ê 圖:系外行星 WASP-43b ê 溫度