IC 1795:魚頭星雲

Page(/daily/2024/05/20240501)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] IC 1795:魚頭星雲

對一寡人來講,這个星雲看起來敢若是一粒 頭。 毋過,這个彩色 ê 宇宙肖像 其實是 IC 1795 內底 ê 發光氣體 kah 閘光 ê 塗粉雲。 IC 1795 是一个 tī 仙后座 北方 ê 恆星形成區。 這个星雲 ê 色水是採用 哈伯色盤 ê 色。 是共酸素、水素、kah 硫磺原子 ê 狹頻發射線,對應到 藍色、青色、kah 紅色去。 閣共闊頻濾鏡 tī 這區紀錄 ê 資料濫入去,才變做這張影像。 IC 1795 tī 天頂 kah 英仙座內底彼个有名 ê 雙星團 無蓋遠,就 tī 心臟星雲 IC 1805 邊仔,是大型分子雲邊緣 ê 恆星形成區複合體 ê 一部份。 這个大型恆星形成複合體離咱才 6000 光年 遠,伊是綴咱銀河系 ê 英仙座捲螺仔手骨咧行。 照這个距離來估算,IC 1795 ê 闊度 差不多是 70 光年闊。

[POJ] IC 1795: Hî-thâu Seng-hûn

Tùi chi̍t-kóa lâng lâi-kóng, chit-ê seng-hûn khòaⁿ–khí-lâi káⁿ-ná sī chi̍t-lia̍p hî-thâu. M̄-koh, chit-ê chhái-sek ê ú-tiū siàu-siōng kî-si̍t sī IC 1795 lāi-té ê hoat-kng khì-thé kah cha̍h-kng ê thô͘-hún-hûn. IC 1795 sī chi̍t-ê tī Sian-hiō-chō pak-hong ê hêng-chheⁿ hêng-sêng-khu. Chit-ê seng-hûn ê sek-chúi sī chhái-iōng Ha-peh sek-pôaⁿ ê sek. Sī kā sàng-sò͘, chúi-sò͘, kah liû-hông goân-chú ê e̍h-pîn hoat-siā sòaⁿ, tùi-èng kàu nâ-sek, chheⁿ-sek, kah âng-sek khì. Koh kā khoah-pîn lū-kiàⁿ tī chit khu kì-lio̍k ê chu-liāu lām ji̍p-khì, chiah piàn-chò chit-tiuⁿ iáⁿ-siōng. IC 1795 tī thiⁿ-téng kah Eng-sian-chō lāi-té hit-ê ū-miâ ê Siang Seng-thoân bô kài hn̄g, tō tī Sim-chōng Seng-hûn IC 1805 piⁿ-á, sī tōa-hêng hun-chú-hûn pian-iân ê hêng-chheⁿ hêng-sêng-khu ho̍k-ha̍p-thé ê chi̍t-pō͘-hūn. Chit-ê tōa-hêng hêng-chheⁿ hêng-sêng ho̍k-ha̍p-thé lī lán chiah 6000 kng-nî hn̄g, i sī tòe lán Gîn-hô-hē ê Eng-sian-chō kńg-lê-á chhiú-kut leh kiâⁿ. Chiàu chit-ê kū-lī lâi kó͘-sǹg, IC 1795 ê khoah-tō͘ chha-put-to sī 70 kng-nî khoah.

[KIP] IC 1795: Hî-thâu Sing-hûn

Tuì tsi̍t-kuá lâng lâi-kóng, tsit-ê sing-hûn khuànn–khí-lâi kánn-ná sī tsi̍t-lia̍p hî-thâu. M̄-koh, tsit-ê tshái-sik ê ú-tiū siàu-siōng kî-si̍t sī IC 1795 lāi-té ê huat-kng khì-thé kah tsa̍h-kng ê thôo-hún-hûn. IC 1795 sī tsi̍t-ê tī Sian-hiō-tsō pak-hong ê hîng-tshenn hîng-sîng-khu. Tsit-ê sing-hûn ê sik-tsuí sī tshái-iōng Ha-peh sik-puânn ê sik. Sī kā sàng-sòo, tsuí-sòo, kah liû-hông guân-tsú ê e̍h-pîn huat-siā suànn, tuì-ìng kàu nâ-sik, tshenn-sik, kah âng-sik khì. Koh kā khuah-pîn lū-kiànn tī tsit khu kì-lio̍k ê tsu-liāu lām ji̍p-khì, tsiah piàn-tsò tsit-tiunn iánn-siōng. IC 1795 tī thinn-tíng kah Ing-sian-tsō lāi-té hit-ê ū-miâ ê Siang Seng-thuân bô kài hn̄g, tō tī Sim-tsōng Sing-hûn IC 1805 pinn-á, sī tuā-hîng hun-tsú-hûn pian-iân ê hîng-tshenn hîng-sîng-khu ho̍k-ha̍p-thé ê tsi̍t-pōo-hūn. Tsit-ê tuā-hîng hîng-tshenn hîng-sîng ho̍k-ha̍p-thé lī lán tsiah 6000 kng-nî hn̄g, i sī tuè lán Gîn-hô-hē ê Ing-sian-tsō kńg-lê-á tshiú-kut leh kiânn. Tsiàu tsit-ê kū-lī lâi kóo-sǹg, IC 1795 ê khuah-tōo tsha-put-to sī 70 kng-nî khuah.

[English] IC 1795: The Fishhead Nebula

To some, this nebula looks like the head of a fish. However, this colorful cosmic portrait really features glowing gas and obscuring dust clouds in IC 1795, a star forming region in the northern constellation Cassiopeia. The nebula’s colors were created by adopting the Hubble color palette for mapping narrowband emissions from oxygen, hydrogen, and sulfur atoms to blue, green and red colors, and further blending the data with images of the region recorded through broadband filters. Not far on the sky from the famous Double Star Cluster in Perseus, IC 1795 is itself located next to IC 1805, the Heart Nebula, as part of a complex of star forming regions that lie at the edge of a large molecular cloud. Located just over 6,000 light-years away, the larger star forming complex sprawls along the Perseus spiral arm of our Milky Way Galaxy. At that distance, IC 1795 would span about 70 light-years across.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【IC 1795】IC it-chhit-kiú-ngó͘/IC it-tshit-kiú-ngóo/IC 1795/IC 1795
 • 【魚頭星雲】Hî-thâu Seng-hûn/Hî-thâu Sing-hûn/魚頭星雲/Fishhead Nebula
 • 【仙后座】Sian-hiō-chō/Sian-hiō-tsō/仙后座/Cassiopeia
 • 【恆星形成區】hêng-chheⁿ hêng-sêng-khu/hîng-tshenn hîng-sîng-khu/恆星形成區/star forming region
 • 【複合體】ho̍k-ha̍p-thé/ho̍k-ha̍p-thé/複合體/complex
 • 【哈伯色盤】Ha-peh sek-pôaⁿ/Ha-peh sik-puânn/哈伯色盤/Hubble color palette
 • 【酸素】sàng-sò͘/sàng-sòo/氧/oxygen
 • 【水素】chúi-sò͘/tsuí-sòo/氫/hydrogen
 • 【硫磺】liû-hông/liû-hông/硫/sulfur
 • 【狹頻】e̍h-pîn/e̍h-pîn/窄頻/narrowband
 • 【闊頻】khoah-pîn/khuah-pîn/寬頻/broadband
 • 【發射線】hoat-siā-sòaⁿ/huat-siā-suànn/發射線/emissions
 • 【濾鏡】lū-kiàⁿ/lū-kiànn/濾鏡/filters
 • 【英仙座】Eng-sian-chō/Ing-sian-tsō/英仙座/Perseus
 • 【心臟星雲】Sim-chōng Seng-hûn/Sim-tsōng Sing-hûn/心形星雲/Heart Nebula
 • 【IC 1805】IC it-pat-khòng-ngó͘/IC it-pat-khòng-ngóo/IC 1805/IC 1805
 • 【銀河系】Gîn-hô-hē/Gîn-hô-hē/銀河系/Milky Way Galaxy
 • 【捲螺仔手骨】kńg-lê-á chhiú-kut/kńg-lê-á tshiú-kut/旋臂/spiral arm
 • 【雙星團】Siang Seng-thoân/Siang Sing-thuân/雙星團/Double Star Cluster

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:英仙座 GK:新星 kah 行星狀星雲 明仔載 ê 圖:M100:大設計捲螺仔星系