NGC 604:大型恆星托兒所

Page(/daily/2024/04/20240425)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 604:大型恆星托兒所

NGC 604 是 一个大型 ê 恆星托兒所,大細差不多有 1300 光年闊,就 chhāi tī 300 萬光年遠 ê 厝邊捲螺仔 星系 M33 ê 捲螺仔手骨 頂懸。 伊差不多是 銀河系 ê 獵戶座星雲 ê 100 倍大,獵戶座星雲 是 kah 地球上倚 ê 大型恆星形成區。 實際上,tī 本星系群 ê 恆星形成區內底,NGC 604 是第二大 ê,干焦比 劍魚座 30 較細。 劍魚座 30 嘛是 大麥哲倫星雲 內底 ê 蜘蛛星雲James Webb 太空望遠鏡 ê NIRCam 翕 ê 這張予人讚嘆 ê 紅外線影像,有翕著 NGC 604 內底足幼 ê 氣泡 kah 閬空。 這 ê 結構是這區 200 外粒,猶 tī 性命週期 早期階段 ê 高溫大質量少年恆星 ê 高能恆星風 kā 雕出來–ê。

[POJ] NGC 604: Tōa-hêng Hêng-chheⁿ Thok-jî-só͘

NGC 604 sī chi̍t-ê tōa-hêng ê hêng-chheⁿ thok-jî-só͘, tōa-sè chha-put-to ū 1300 kng-nî khoah, tō chhāi tī 300 bān kng-nî hn̄g ê chhù-piⁿ kńg-lê-á seng-hē M̀3 ê kńg-lê-á chhiú-kut téng-koân. I chha-put-to sī Gîn-hô-hē ê La̍h-hō͘-chō seng-hûn ê 100 pōe tōa, La̍h-hō͘-chō seng-hûn sī kah Tē-kiû siōng óa ê tōa-hêng hêng-chheⁿ hêng-sêng-khu. Si̍t-chè-siōng, tī Pún Seng-hē-kûn ê hêng-chheⁿ hêng-sêng-khu lāi-té, NGC 604 sī tē-jī tōa ê, kan-na pí Kiàm-hî-chō 30 khah sè. Kiàm-hî-chō 30 mā-sī Tōa Be̍h-tiat-lûn Seng-hûn lāi-té ê Ti-tu Seng-hûn. James-Webb Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ ê NIRCam hip–ê chit-tiuⁿ hō͘ lâng chàn-thàn ê âng-gōa-sòaⁿ iáⁿ-siōng, ū hip-tio̍h NGC 604 lāi-té chiok iù ê khì-phàu kah làng-khang. Chit-ê kiat-kò͘ sī chit khu 200 gōa lia̍p, iáu tī sèⁿ-miā chiu-kî chá-kî kai-tōaⁿ ê ko-un tōa-chit-liōng siàu-liân hêng-chheⁿ ê ko-lêng hêng-chheⁿ-hong kā tiau chhut-lâi–ê.

[KIP] NGC 604: Tuā-hîng Hîng-tshenn Thok-jî-sóo

NGC 604 sī tsi̍t-ê tuā-hîng ê hîng-tshenn thok-jî-sóo, tuā-sè tsha-put-to ū 1300 kng-nî khuah, tō tshāi tī 300 bān kng-nî hn̄g ê tshù-pinn kńg-lê-á sing-hē M33 ê kńg-lê-á tshiú-kut tíng-kuân. I tsha-put-to sī Gîn-hô-hē ê La̍h-hōo-tsō sing-hûn ê 100 puē tuā, La̍h-hōo-tsō sing-hûn sī kah Tē-kiû siōng uá ê tuā-hîng hîng-tshenn hîng-sîng-khu. Si̍t-tsè-siōng, tī Pún Sing-hē-kûn ê hîng-tshenn hîng-sîng-khu lāi-té, NGC 604 sī tē-jī tuā ê, kan-na pí Kiàm-hî-tsō 30 khah sè. Kiàm-hî-tsō 30 mā-sī Tuā Be̍h-tiat-lûn Sing-hûn lāi-té ê Ti-tu Sing-hûn. James-Webb Thài-khong Bōng-uán-kiànn ê NIRCam hip–ê tsit-tiunn hōo lâng tsàn-thàn ê âng-guā-suànn iánn-siōng, ū hip-tio̍h NGC 604 lāi-té tsiok iù ê khì-phàu kah làng-khang. Tsit-ê kiat-kòo sī tsit khu 200 guā lia̍p, iáu tī sènn-miā tsiu-kî tsá-kî kai-tuānn ê ko-un tuā-tsit-liōng siàu-liân hîng-tshenn ê ko-lîng hîng-tshenn-hong kā tiau tshut-lâi–ê.

[English] NGC 604: Giant Stellar Nursery

Located some 3 million light-years away in the arms of nearby spiral galaxy M33, giant stellar nursery NGC 604 is about 1,300 light-years across. That’s nearly 100 times the size of the Milky Way’s Orion Nebula, the closest large star forming region to planet Earth. In fact, among the star forming regions within the Local Group of galaxies, NGC 604 is second in size only to 30 Doradus, also known as the Tarantula Nebula in the Large Magellanic Cloud. Cavernous bubbles and cavities in NGC 604 fill this stunning infrared image from the James Webb Space Telescope’s NIRCam. They are carved out by energetic stellar winds from the region’s more than 200 hot, massive, young stars, all still in early stages of their lives.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【NGC 604】NGC lio̍k-khòng-sù/NGC lio̍k-khòng-sù/NGC 604/NGC 604
 • 【M33】M saⁿ-cha̍p-saⁿ/M sann-tsa̍p-sann/M33/M33
 • 【恆星托兒所】hêng-chheⁿ thok-jî-só͘/hîng-tshenn thok-jî-sóo/恆星托兒所/stellar nursery
 • 【厝邊星系】chhù-piⁿ seng-hē/tshù-pinn sing-hē/鄰近星系/nearby glaaxy
 • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á seng-hē/kńg-lê-á sing-hē/螺旋星系/spiral galaxy
 • 【捲螺仔手骨】kńg-lê-á chhiú-kut/kńg-lê-á tshiú-kut/螺旋手臂、旋臂/spiral arm
 • 【獵戶座星雲】La̍h-hō͘-chō Seng-hûn/La̍h-hō͘-tsō Sing-hûn/獵戶座星雲/Orion Nebula
 • 【銀河系】Gîn-hô-hē/Gîn-hô-hē/銀河系/Milky Way
 • 【恆星形成區】hêng-chheⁿ hêng-sêng-khu/hîng-tshenn hîng-sîng-khu/恆星形成區/star forming region
 • 【本星系群】Pún Seng-hē-kûn/Pún Sing-hē-kûn/本星系群/Local Group of galaxies
 • 【劍魚座 30】Kiàm-hî-chō saⁿ-cha̍p/Kiàm-hî-tsō sann-tsa̍p/劍魚座 30/30 Doradus
 • 【閬空】làng-khang/làng-khang/空腔/cavity
 • 【恆星風】hêng-chheⁿ-hong/hîng-tshenn-hong/恆星風/stellar wind
 • 【大麥哲倫星雲】Tōa Be̍h-tiat-lûn Seng-hûn/Tuā Be̍h-tiat-lûn Sing-hûn/大麥哲倫星雲/Large Magellanic Cloud
 • 【蜘蛛星雲】Ti-tu Seng-hûn/Ti-tu Sing-hûn/蜘蛛星雲/Tarantula Nebula
 • 【James Webb 太空望遠鏡】James Webb Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ/James Webb Thài-khong Bōng-uán-kiànn/詹姆斯韋伯太空望遠鏡/James Webb Space Telescope

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:有雙極 ê 龍卵發射星雲 明仔載 ê 圖:軒轅十四 kah 矮星系