NGC 2170:天使星雲 ê 抽象畫

Page(/daily/2024/03/20240305)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 2170:天使星雲 ê 抽象畫

這是一幅畫?抑是一張相片? 這幅用宇宙畫筆畫 ê 天體抽象畫,畫 ê 是 厚塗粉 ê 星雲 NGC 2170,嘛叫做 天使星雲,伊就 tī 影像中央倚面頂遐 咧爍。 咱看會著 NGC 2170 是因為伊反射附近 ê 高溫恆星 ê 光。 伊 ê 附近閣有 藍色 反射 星雲、紅色 發射 星雲、烏暗 吸收星雲、kah 彩色 ê 背景星。 就親像 抽象畫家 定定用日常生活做主題仝款,氣體雲、塗粉雲、高溫恆星嘛是 獨角獸座 (麒麟座) 這个 大質量 ê 恆星形成分子雲內底 定定出現 ê 元素。 這个大型 分子雲 Mon R2 離咱是足近–ê,照估計 才 2400 光年 左右爾爾。 照這个距離來算,這張 畫布 可能會超過 60 光年闊。

[POJ] NGC 2170: Thiⁿ-sài Seng-hûn ê Thiu-siōng-ōe

Che-sī chi̍t pak ōe? Ia̍h-sī chi̍t-tiuⁿ siòng-phìⁿ? Chit pak iōng ú-tiū ōe-pit ōe ê thian-thé thiu-siōng-ōe, ōe ê sī kāu thô͘-hún ê seng-hûn NGC 2170, mā kiò-chò Thiⁿ-sài Seng-hûn, i tō tī iáⁿ-siōng tiong-ng óa bīn-téng hiah leh sih. Lán khòaⁿ-ē-tio̍h NGC 2170 sī in-ūi i hoán-siā hù-kīn ê ko-un hêng-chheⁿ ê kng. I ê hù-kūn koh-ū nâ-sek hoán-siā seng-hûn, âng-sek hoat-siā seng-hûn, o͘-àm khip-siu seng-hûn, kah chhái-sek ê pōe-kéng-chheⁿ. To̍h chhin-chhiūⁿ thiu-siōng ōe-ka tiāⁿ-tiāⁿ iōng ji̍t-siông seng-oa̍h chò chú-tê kāng-khoán, khì-thé hûn, thô͘-hún hûn, ko-un hêng-chheⁿ mā-sī To̍k-kak-siù chō (Kî-lîn chō) chit-ê tōa chit-liōng ê hêng-chhiⁿ hêng-sêng hun-chú hûn lāi-té tiāⁿ-tiāⁿ chhut-hiān ê goân-sò͘. Chit-ê tōa-hêng hun-chú-hûn Mon R2 lī lán sī chiok kūn–ê, chiàu kó͘-kè chiah 2400 kng-nî chó-iū niā-niā. Chiàu chit-ê kī-lī lâi sǹg, chit-tiuⁿ ōe-pò͘ khó-lêng ē chhiau-kòe 60 kng-nî khoah.

[KIP] NGC 2170: Thinn-sài Sing-hûn ê Thiu-siōng-uē

Tse-sī tsi̍t pak uē? Ia̍h-sī tsi̍t-tiunn siòng-phìnn? Tsit pak iōng ú-tiū uē-pit uē ê thian-thé thiu-siōng-uē, uē ê sī kāu thôo-hún ê sing-hûn NGC 2170, mā kiò-tsò Thinn-sài Sing-hûn, i tō tī iánn-siōng tiong-ng uá bīn-tíng hiah leh sih. Lán khuànn-ē-tio̍h NGC 2170 sī in-uī i huán-siā hù-kīn ê ko-un hîng-tshenn ê kng. I ê hù-kūn koh-ū nâ-sik huán-siā sing-hûn, âng-sik huat-siā sing-hûn, oo-àm khip-siu sing-hûn, kah tshái-sik ê puē-kíng-tshenn. To̍h tshin-tshiūnn thiu-siōng uē-ka tiānn-tiānn iōng ji̍t-siông sing-ua̍h tsò tsú-tê kāng-khuán, khì-thé hûn, thôo-hún hûn, ko-un hîng-tshenn mā-sī To̍k-kak-siù tsō (Kî-lîn tsō) tsit-ê tuā tsit-liōng ê hîng-tshinn hîng-sîng hun-tsú hûn lāi-té tiānn-tiānn tshut-hiān ê guân-sòo. Tsit-ê tuā-hîng hun-tsú-hûn Mon R2 lī lán sī tsiok kūn–ê, tsiàu kóo-kè tsiah 2400 kng-nî tsó-iū niā-niā. Tsiàu tsit-ê kī-lī lâi sǹg, tsit-tiunn uē-pòo khó-lîng ē tshiau-kuè 60 kng-nî khuah.

[English] NGC 2170: Angel Nebula Abstract Art

Is this a painting or a photograph? In this celestial abstract art composed with a cosmic brush, dusty nebula NGC 2170, also known as the Angel Nebula, shines just above the image center. Reflecting the light of nearby hot stars, NGC 2170 is joined by other bluish reflection nebulae, a red emission region, many dark absorption nebulae, and a backdrop of colorful stars. Like the common household items that abstract painters often choose for their subjects, the clouds of gas, dust, and hot stars featured here are also commonly found in a setting like this one – a massive, star-forming molecular cloud in the constellation of the Unicorn (Monoceros). The giant molecular cloud, Mon R2, is impressively close, estimated to be only 2,400 light-years or so away. At that distance, this canvas would be over 60 light-years across.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【NGC 2170】NGC jī-it-chhit-khòng/NGC jī-it-tshit-khòng/NGC 2170/NGC 2170
 • 【天使星雲】Thiⁿ-sài Seng-hûn/Thinn-sài Sing-hûn/天使星雲/Angel Nebula
 • 【反射星雲】hoán-siā seng-hûn/huán-siā sing-hûn/反射星雲/reflection nebulae
 • 【發射星雲】hoat-siā seng-hûn/huat-siā sing-hûn/發射星雲/emission nebulae
 • 【烏暗吸收星雲】o͘-àm khip-siu seng-hûn/oo-àm khip-siu sing-hûn/烏暗吸收星雲/dark absorption nebulae
 • 【獨角獸座】To̍k-kak-siù chō/To̍k-kak-siù tsō/獨角獸座/Unicorn
 • 【麒麟座】Kî-lîn-chō/Kî-lîn-tsō/麒麟座/Monoceros
 • 【大型分子雲】tōa-hêng hun-chú-hûn/tuā-hîng hun-tsú-hûn/大型分子雲/giant molecular cloud
 • 【Mon R2】Mon R-two/Mon R-two/Mon R2/Mon R2

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:內蒙古天頂 ê 光柱 明仔載 ê 圖:M102:坦倒 ê 側向盤仔型星系