Odysseus 號 登陸月球

Page(/daily/2024/03/20240302)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Odysseus 號 登陸月球

Tī 這張直覺機器公司 Nova-C 月球登陸器 ê 闊幅速翕內底,液氧甲烷火箭 iăn-jín 咧噴火,Odysseus 號 登陸器 ê 停車跤才拄磕著月球表面。 Tī 2 月 22 登陸月球 ê 影像內底,看會著歹去 ê 停車跤,所以登陸器才會停趨趨。 Odysseus 號輕輕仔停 tī 月球表面,予這个電話亭大細 ê 登陸器通運作,收集太陽能,kā 影像 kah 資料送轉來地球。 伊實際上 ê 登陸地點 是 tī 月球 ê 南極區,是 NASA ê 月球探勘號軌道衛星翕著–ê。 登陸器中央控制枋頂懸 ê 美國國旗是 NASA 寄付–ê,這是過去捌參加 1970 年 阿波羅計畫 ê 物件。

[POJ] Odysseus hō teng-lio̍k Goe̍h-kiû

Tī chit-tiuⁿ Ti̍t-kak Ke-khì Kong-si Nova-C Goe̍h-kiû teng-lio̍k-khì ê khoah-pak sok-hip lāi-té, e̍k-ióng kah-oân hóe-chìⁿ ia̋n-jín leh phùn hóe, Odysseus hō teng-lio̍k-khì ê thêng-chhia-kha chiah tú kha̍p-tio̍h Goe̍h-kiû piáu-bīn. Tī 2 goe̍h 22 teng-lio̍k Goe̍h-kiû ê iáⁿ-siōng lāi-té, khòaⁿ-ē-tio̍h pháiⁿ-khì ê thêng-chhia-kha, só͘-í teng-lio̍k-khì chiah-ē thêng chhu-chhu. Odysseus hō khin-khin-á thêng tī Goe̍h-kiû piáu-bīn, hō͘ chit-ê tiān-ōe-têng tōa-sè ê teng-lio̍k-khì thang ūn-chok, siu-chi̍p thài-iông-lêng, kā iáⁿ-siōng kah chu-liāu sàng tńg-lâi Tē-kiû. I si̍t-chè-siōng ê teng-lio̍k tē-tiám sī tī Goe̍h-kiû ê lâm-ke̍k-khu, sī NASA ê Goe̍h-kiû Thàm-kham-hō Kúi-tō Ōe-chheⁿ hip-tio̍h–ê. Teng-lio̍k-khì tiong-ng khòng-chè-pang téng-koân ê Bí-kok kok-kî sī NASA kià-hù–ê, che-sī kòe-khì pat chham-ka 1970 nî A-pho-lô kè-ōe ê mi̍h-kiāⁿ.

[KIP] Odysseus hō ting-lio̍k Gue̍h-kiû

Tī tsit-tiunn Ti̍t-kak Ke-khì Kong-si Nova-C Gue̍h-kiû ting-lio̍k-khì ê khuah-pak sok-hip lāi-té, i̍k-ióng kah-uân hué-tsìnn ia̋n-jín leh phùn hué, Odysseus hō ting-lio̍k-khì ê thîng-tshia-kha tsiah tú kha̍p-tio̍h Gue̍h-kiû piáu-bīn. Tī 2 gue̍h 22 ting-lio̍k Gue̍h-kiû ê iánn-siōng lāi-té, khuànn-ē-tio̍h pháinn-khì ê thîng-tshia-kha, sóo-í ting-lio̍k-khì tsiah-ē thîng tshu-tshu. Odysseus hō khin-khin-á thîng tī Gue̍h-kiû piáu-bīn, hōo tsit-ê tiān-uē-tîng tuā-sè ê ting-lio̍k-khì thang ūn-tsok, siu-tsi̍p thài-iông-lîng, kā iánn-siōng kah tsu-liāu sàng tńg-lâi Tē-kiû. I si̍t-tsè-siōng ê ting-lio̍k tē-tiám sī tī Gue̍h-kiû ê lâm-ki̍k-khu, sī NASA ê Gue̍h-kiû Thàm-kham-hō Kuí-tō Uē-tshenn hip-tio̍h–ê. Ting-lio̍k-khì tiong-ng khòng-tsè-pang tíng-kuân ê Bí-kok kok-kî sī NASA kià-hù–ê, tse-sī kuè-khì pat tsham-ka 1970 nî A-pho-lô kè-uē ê mi̍h-kiānn.

[English] Odysseus on the Moon

Methalox rocket engine firing, Odysseus’ landing legs absorb first contact with the lunar surface in this wide-angle snapshot from a camera on board the robotic Intuitive Machines Nova-C moon lander. Following the landing on February 22, broken landing legs, visible in the image, ultimately left the lander at rest but tilted. Odysseus’ gentle lean into a sloping lunar surface preserved the phone booth-sized lander’s ability to operate, collect solar power, and return images and data to Earth. Its exact landing site in the Moon’s far south polar region was imaged by NASA’s Lunar Reconnaissance Orbiter. Donated by NASA, the American flag seen on the lander’s central panel is 1970 Apollo program flight hardware.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【Odysseus 號登陸器】Odysseus teng-lio̍k-khì/Odysseus ting-lio̍k-khì/奧德修斯號登陸器/Odysseus lander
 • 【直覺機器公司】Ti̍t-kak Ke-khì kong-si/Ti̍t-kak Ke-khì kong-si/直覺機器公司/Intuitive Machines
 • 【闊幅】khoah-pak/khuah-pak/廣角/wide-field
 • 【速翕】sok-hip/sok-hip/快照/snapshot
 • 【月球探勘號軌道衛星】Goe̍h-kiû Thàn-kham-hō Kúi-tō Ōe-chheⁿ/Gue̍h-kiû Thàn-kham-hō Kuí-tō Uē-tshenn/月球勘測號軌道船/Lunar Reconnaissance Orbiter
 • 【液氧甲烷】ek-ióng kah-oân/ik-ióng kah-uân/液氧甲烷/Methalox
 • 【火箭】hóe-chìⁿ/hué-tsìnn/火箭/rocket
 • 【iăn-jín】iăn-jín/iăn-jín/引擎/engine
 • 【Nova-C 月球登陸器】Nova-C Goe̍h-kiû Teng-lio̍k-khì/Nova-C Gue̍h-kiû Ting-lio̍k-khì/Nova-C 月球著陸器/Nova-C moon lander
 • 【停車跤】thêng-chhia-kha/thîng-tshia-kha/著陸支架/landing legs
 • 【電話亭】tiān-ōe-têng/tiān-uē-tîng/電話亭/phone booth
 • 【太陽能】Thài-iông-lêng/Thài-iông-lîng/太陽能/solar power
 • 【南極區】Lâm-ke̍k-khu/Lâm-ki̍k-khu/南極區/south polar region
 • 【寄付】kià-hù/kià-hù/捐獻/donate
 • 【阿波羅計畫】A-pho-lô kè-ōe/A-pho-lô kè-uē/阿波羅計畫/Apollo program
 • 【中央控制枋】tiong-ng khòng-chè-pang/tiong-ng khòng-tsè-pang/中央控制板/central panel

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Odysseus 號 kah Parkes 望遠鏡接收盤 明仔載 ê 圖:日全食 ê 即時特寫