Odysseus 號 kah Parkes 望遠鏡接收盤

Page(/daily/2024/03/20240301)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Odysseus 號 kah Parkes 望遠鏡接收盤

這張 tī 地球澳洲 New South Wales 省翕 ê 影像內底,有 澳洲聯邦科學工業研究組織 CSIRO ê Parkes 無線電波望遠鏡,當咧指向月圓相 ê 月娘。 這个直徑 64 公尺長 ê 望遠鏡就浸 tī 月色內底,伊這馬當咧接受 ùi Odysseus 號 送轉來 ê 微弱 無線電波信號。 Odysseus 號是一台 2 月 22月球南極北爿 300 公里遠 ê 所在 登陸 ê 機器人登陸器。 Odysseus 號 ê 登陸,予咱想起 1972 年 美國頭一擺登陸月球 ê 阿波羅 17 號任務。 因為 Odysseus 號 tī 月球表面歪一爿,所以伊 ê 高接收天線煞無法度指向地球。 毋過因為 Parkes 望遠鏡有夠大,閣有通改變方向 ê 接收盤,所以伊 ê 敏感度就有夠,通接收 tī 月球表面 ê 機器人登陸器 ê 實驗結果。 是講 Parkes 無線電波望遠鏡 ê 接收盤 tī 1969 年阿波羅 11 號任務期間,捌變做足出名–ê。 這是因為彼陣伊就有才調接收 月球 ê 電視信號,予 tī 地球 ê 人看著太空人頭一擺 tī 月球頂懸咧散步

[POJ] Odysseus hō kah Parkes bōng-oán-kiàⁿ chiap-siu-pôaⁿ

Chit-tiuⁿ tī Tē-kiû Ò-chiu New South Wales séng hip ê iáⁿ-siōng lāi-té, ū Ò-chiu Liân-pang Kho-ha̍k Kang-gia̍p Gián-kiù Cho͘-chit CSIRO ê Parkes bô-sòaⁿ tiān-pho bōng-oán-kiàⁿ, tng-teh chí-hiòng goe̍h-îⁿ siòng ê goe̍h-niû. Chit-ê ti̍t-kèng 64 kong-chhioh tn̂g ê bōng-oán-kiàⁿ to̍h chìm tī goe̍h-sek lāi-té, i chit-má tng-leh chiap-siū ùi Odysseus hō sàng–tńg-lâi ê bî-jio̍k bô-sòaⁿ tiān-pho sìn-hō. Odysseus hō sī chi̍t tâi 2 goe̍h 22 tī Goe̍h-kiû lâm-ke̍k pak-pêng 300 kong-lí hn̄g ê só͘-chāi teng-lio̍k ê ki-khì-lâng teng-lio̍k-khì. Odysseus hō ê teng-lio̍k, hō͘ lán siūⁿ-khí 1972 nî Bí-kok thâu-chi̍t-pái teng-lio̍k Goe̍h-kiû ê A-pho-lô 17 hō jīm-bū. In-ūi Odysseus hō tī Goe̍h-kiû piáu-bīn oai chi̍t-pêng, só͘-í i ê ko chiap-siu thian-sòaⁿ soah bô-hoat-tō͘ chí-hiòng Tē-kiû. M̄-koh in-ūi Parkes bōng-oán-kiàⁿ ū-kàu tōa, koh-ū thong kái-piàn hong-hiòng ê chiap siu-pôaⁿ, só͘-í i ê bín-kám-tō͘ to̍h ū-kàu, thang chiap-siu tī Goe̍h-kiû piáu-bīn ê ki-khì-lâng teng-lio̍k-khì ê si̍t-giām kiat-kó. Sī-kóng Parkes bô-sòaⁿ tiān-pho bōng-oán-kiàⁿ ê chiap-siu-pôaⁿ tī 1969 nî A-pho-lô 11 hō jīm-bū kî-kan, bat piàn-chò chiok chhut-miâ–ê. Che-sī in-ūi hit-chūn i to̍h ū-châi-tiāu chiap-siu Goe̍h-kiû ê tiān-sī sìn-hō, hō͘ tī Tē-kiû ê lâng khòaⁿ-tio̍h thài-khong-jîn thâu-chi̍t-pái tī Goe̍h-kiû téng-koân leh sàn-pō͘.

[KIP] Odysseus hō kah Parkes bōng-uán-kiànn tsiap-siu-puânn

Tsit-tiunn tī Tē-kiû Ò-tsiu New South Wales síng hip ê iánn-siōng lāi-té, ū Ò-tsiu Liân-pang Kho-ha̍k Kang-gia̍p Gián-kiù Tsoo-tsit CSIRO ê Parkes bô-suànn tiān-pho bōng-uán-kiànn, tng-teh tsí-hiòng gue̍h-înn siòng ê gue̍h-niû. Tsit-ê ti̍t-kìng 64 kong-tshioh tn̂g ê bōng-uán-kiànn to̍h tsìm tī gue̍h-sik lāi-té, i tsit-má tng-leh tsiap-siū uì Odysseus hō sàng–tńg-lâi ê bî-jio̍k bô-suànn tiān-pho sìn-hō. Odysseus hō sī tsi̍t tâi 2 gue̍h 22 tī Gue̍h-kiû lâm-ki̍k pak-pîng 300 kong-lí hn̄g ê sóo-tsāi ting-lio̍k ê ki-khì-lâng ting-lio̍k-khì. Odysseus hō ê ting-lio̍k, hōo lán siūnn-khí 1972 nî Bí-kok thâu-tsi̍t-pái ting-lio̍k Gue̍h-kiû ê A-pho-lô 17 hō jīm-bū. In-uī Odysseus hō tī Gue̍h-kiû piáu-bīn uai tsi̍t-pîng, sóo-í i ê ko tsiap-siu thian-suànn suah bô-huat-tōo tsí-hiòng Tē-kiû. M̄-koh in-uī Parkes bōng-uán-kiànn ū-kàu tuā, koh-ū thong kái-piàn hong-hiòng ê tsiap siu-puânn, sóo-í i ê bín-kám-tōo to̍h ū-kàu, thang tsiap-siu tī Gue̍h-kiû piáu-bīn ê ki-khì-lâng ting-lio̍k-khì ê si̍t-giām kiat-kó. Sī-kóng Parkes bô-suànn tiān-pho bōng-uán-kiànn ê tsiap-siu-puânn tī 1969 nî A-pho-lô 11 hō jīm-bū kî-kan, bat piàn-tsò tsiok tshut-miâ–ê. Tse-sī in-uī hit-tsūn i to̍h ū-tsâi-tiāu tsiap-siu Gue̍h-kiû ê tiān-sī sìn-hō, hōo tī Tē-kiû ê lâng khuànn-tio̍h thài-khong-jîn thâu-tsi̍t-pái tī Gue̍h-kiû tíng-kuân leh sàn-pōo.

[English] Odysseus and The Dish

Murriyang, the CSIRO’s Parkes Radio Telescope, points toward a nearly Full Moon in this image from New South Wales, Australia, planet Earth. Bathed in moonlight, the 64 meter dish is receiving weak radio signals from Odysseus, following the robotic lander’s February 22 touch down some 300 kilometers north of the Moon’s south pole. The landing of Odysseus represents the first U.S. landing on the Moon since the Apollo 17 mission in 1972. Odysseus’ tilted orientation on the lunar surface prevents its high-gain antenna from pointing toward Earth. But the sensitivity of the large, steerable Parkes dish significantly improved the reception of data from the experiments delivered to the lunar surface by the robotic moon lander. Of course the Parkes Radio Telescope dish became famous for its superior lunar television reception during the Apollo 11 mission in 1969, allowing denizens of planet Earth to watch the first moonwalk.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【Odysseus 號】Odysseus hō/Odysseus hō/奧德修斯號/Odysseus
 • 【登陸器】teng-lio̍k-khì/ting-lio̍k-khì/登陸器/lander
 • 【Parkes 無線電波望遠鏡】Parkes Bô-sòaⁿ Tiān-pho Bōng-oán-kiàⁿ/Parkes Bô-suànn Tiān-pho Bōng-uán-kiànn/帕克無線電波望遠鏡/Parkes Radio Telescope
 • 【接收盤】chiap-siū-pôaⁿ/tsiap-siū-puânn/接收盤/dish
 • 【直徑】ti̍t-kèng/ti̍t-kìng/直徑/diameter
 • 【南極】lâm-ke̍k/lâm-ki̍k/南極/south pole
 • 【阿波羅 17 號任務】A-pho-lô cha̍p-chhit hō/A-pho-lô tsa̍p-tshit hō/阿波羅 17 號任務/Apollo 17 mission
 • 【阿波羅 11 號任務】A-pho-lô cha̍p-it hō/A-pho-lô tsa̍p-it hō/阿波羅 11 號任務/Apollo 11 mission
 • 【敏感度】bín-kám-tō͘/bín-kám-tōo/敏感度/sensitivity
 • 【澳洲聯邦科學工業研究組織】Ò-chiu Liân-pang Kho-ha̍k Kang-gia̍p Gián-kiù Cho͘-chit/Ò-tsiu Liân-pang Kho-ha̍k Kang-gia̍p Gián-kiù Tsoo-tsit/澳洲聯邦科學工業研究組織/Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:凱撒大帝 kah 閏年 明仔載 ê 圖:Odysseus 號 登陸月球