Odysseus 號 飛 tuì 月球 去

Page(/daily/2024/02/20240224)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Odysseus 號 飛 tuì 月球 去

直覺機器公司 ê 機器人登陸器 Odysseus1972 年 Apollo 17 號任務 ê 時陣,完成美國頭一擺登陸月球 ê 任務 。 2 月 15 ê 時陣,SpaceX 公司發射火箭,kā 電話亭大細 ê 登陸器送入去月球軌道,tī 美國東部時間 2 月 22 下晡 6:23,成功降落 tī 月球表面。 伊 ê 降落區是 月球南極 北爿 300 公里遠 ê 所在,tī 一个叫做 Malapert A ê 隕石坑。 目前這台登陸器停 tī 邊仔。 伊這馬 當咧收集太陽能,kā 資料送轉來直覺機器公司 tī Houston ê 任務控制中心。 這个任務 是人類頭一个做商業使用 ê 無載人任務。 降落進前,Odysseus ê kha-mé-lah 翕著這張超級闊幅 ê 影像。 停車跤 就 tī 正爿遐。 伊這馬當咧飛過 Schomberger ê 隕石坑,離降落地點猶有 200 公里 ê 距離。 Odysseus 號就飛 tī 月球表面 10 公里懸 ê 所在。

[POJ] Odysseus hō poe tùi Goe̍h-kiû khì

Ti̍t-kak Ke-khì kong-si ê ke-khì-lâng teng-lio̍k-khì Odysseus tī 1972 nî Apollo 17 hō jīm-bū ê sî-chūn, oân-sêng Bí-kok thâu-chi̍t-pái teng-lio̍k Goe̍h-kiû ê jīm-bū. 2 goe̍h 15 ê sî-chūn, SpaceX kong-si hoat-siā hóe-chìⁿ, kā tiān-ōe-têng tōa-sè ê teng-lio̍k-khì sàng ji̍p-khì Goe̍h-kiû kúi-tō, tī Bí-kok tang-pō͘ sî-kan 2 goe̍h 22 ē-po͘ 6:23, sêng-kong kàng-lo̍h tī Goe̍h-kiû piáu-bīn. I ê kàng-lo̍h-khu sī Goe̍h-kiû lâm-ke̍k pak-pêng 300 kong-lí hn̄g ê só͘-chāi, tī chi̍t-ê kiò-chò Malapert A ê ún-se̍k-kheⁿ. Bo̍k-chêng chit tâi teng-lio̍k-khì thêng tī piⁿ-á. I chit-má tng-leh siu-chi̍p thài-iông-lêng, kā chu-liāu sàng tńg-lâi Ti̍t-kak Ke-khì kong-si tī Houston ê jīm-bū khòng-chè tiong-sim. Chit-ê jīm-bū sī jîn-lūi thâu-chi̍t-ê chò siong-gia̍p sú-iōng ê bô-chài-lâng jīm-bū. Kàng-lo̍h chìn-chêng, Odysseus ê kha-mé-lah hip-tio̍h chit-tiuⁿ chhiau-kip khoah-pak ê iáⁿ-siōng. Kàng-lo̍h-kha tō tī chiàⁿ-pêng hiah. I chit-má tng-leh poe-kòe Schomberger ê ún-se̍k-kheⁿ, lī kàng-lo̍h tē-tiám iáu-ū 200 kong-lí ê kū-lî. Odysseus hō to̍h poe tī Goe̍h-kiû piáu-bīn 10 kong-lí koân ê só͘-chāi.

[KIP] Odysseus hō pue tuì Gue̍h-kiû khì

Ti̍t-kak Ke-khì kong-si ê ke-khì-lâng ting-lio̍k-khì Odysseus tī 1972 nî Apollo 17 hō jīm-bū ê sî-tsūn, uân-sîng Bí-kok thâu-tsi̍t-pái ting-lio̍k Gue̍h-kiû ê jīm-bū. 2 gue̍h 15 ê sî-tsūn, SpaceX kong-si huat-siā hué-tsìnn, kā tiān-uē-tîng tuā-sè ê ting-lio̍k-khì sàng ji̍p-khì Gue̍h-kiû kuí-tō, tī Bí-kok tang-pōo sî-kan 2 gue̍h 22 ē-poo 6:23, sîng-kong kàng-lo̍h tī Gue̍h-kiû piáu-bīn. I ê kàng-lo̍h-khu sī Gue̍h-kiû lâm-ki̍k pak-pîng 300 kong-lí hn̄g ê sóo-tsāi, tī tsi̍t-ê kiò-tsò Malapert A ê ún-si̍k-khenn. Bo̍k-tsîng tsit tâi ting-lio̍k-khì thîng tī pinn-á. I tsit-má tng-leh siu-tsi̍p thài-iông-lîng, kā tsu-liāu sàng tńg-lâi Ti̍t-kak Ke-khì kong-si tī Houston ê jīm-bū khòng-tsè tiong-sim. Tsit-ê jīm-bū sī jîn-luī thâu-tsi̍t-ê tsò siong-gia̍p sú-iōng ê bô-tsài-lâng jīm-bū. Kàng-lo̍h tsìn-tsîng, Odysseus ê kha-mé-lah hip-tio̍h tsit-tiunn tshiau-kip khuah-pak ê iánn-siōng. Kàng-lo̍h-kha tō tī tsiànn-pîng hiah. I tsit-má tng-leh pue-kuè Schomberger ê ún-si̍k-khenn, lī kàng-lo̍h tē-tiám iáu-ū 200 kong-lí ê kū-lî. Odysseus hō to̍h pue tī Gue̍h-kiû piáu-bīn 10 kong-lí kuân ê sóo-tsāi.

[English] Odysseus to the Moon

Intuitive Machines’ robotic lander Odysseus has accomplished the first U.S. landing on the Moon since the Apollo 17 mission in 1972. Launched on a SpaceX rocket on February 15, the phone booth sized lander reached lunar orbit on the 21st and touched down on the lunar surface at 6:23 pm ET on February 22nd. Its landing region is about 300 kilometers north of the Moon’s south pole, near a crater designated Malapert A. Resting on its side, the lander is presently collecting solar power and transmitting data back to the Intuitive Machines’ mission control center in Houston. The mission marks the first commercial uncrewed landing on the Moon. Prior to landing, Odysseus’ camera captured this extreme wide angle image (landing legs visible at right) as it flew over Schomberger crater some 200 kilometers from its landing site. Odysseus was still about 10 kilometers above the lunar surface.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【Odysseus 號】Odysseus hō/Odysseus hō/奧德修斯號/Odysseus
 • 【阿波羅 17 號任務】A-pho-lô 17 hō jīm-bū/A-pho-lô 17 hō jīm-bū/阿波羅 17 號任務/Apollo 17 mission
 • 【直覺機器公司】Ti̍t-kak Ke-khì kong-si/Ti̍t-kak Ke-khì kong-si/直覺機器公司/Intuitive Machines
 • 【登陸器】teng-lio̍k-khì/ting-lio̍k-khì/登陸器/lander
 • 【隕石坑】ún-se̍k-kheⁿ/ún-si̍k-khenn/隕石坑/crater
 • 【南極】lâm-ke̍k/lâm-ki̍k/南極/south pole
 • 【停車跤】thîng-chhia-kha/thîng-tshia-kha/著陸支架/landing legs
 • 【太陽能】thài-iông-lêng/thài-iông-lîng/太陽能/solar power

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:鉛筆星雲 kah 超新星震波 明仔載 ê 圖:冰島天頂 ê 鳳凰極光