M106 方向 ê 景色

Page(/daily/2024/02/20240222)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] M106 方向 ê 景色

大閣光 ê 美麗 捲螺仔星系 Messier 106 是這張宇宙影像 ê 主題。 這張 2 度闊 ê 望遠鏡景色,是看 tùi 北斗星 湯匙柄 附近 ê 獵犬座。 M106 嘛去予編做 NGC 4258,差不多有 8 萬光年闊,2350 萬光年遠,伊是 獵犬 II 星系群 上大粒 ê 成員。 Tùi 一个足遠 ê 星系來講,M106 ê 距離是量甲足準–ê。 這是因為伊會當利用 星系 ê 微波雷射,直接量著 星系 ê 距離。 這款罕得看著、毋過會自然發生 ê 微波雷射,是 活跳星系核 ê 分子雲內底 ê 水分子發出來–ê。 視野內底另外一个足顯目 ê 捲螺仔星系,是 M106 正爿下底 ê NGC 4217,這是一个差不多完全坦倒 ê 側向星系。 NGC 4217 ê 距離就量較無遐爾準,差不多是 6000 萬光年遠。 視野內底 ê 光針 是前景 ê 恆星,in 就 tī 咱銀河系內底。

[POJ] M106 hong-hiòng ê Kéng-sek

Tōa koh kng ê bí-lē kńg-lê-á seng-hē Messier 106 sī chit-tiuⁿ ú-tiū iáⁿ-siōng ê chú-tê. Chit-tiuⁿ 2 tō͘ khoah ê bōng-oán-kiàⁿ kéng-sek, sī khòaⁿ tùi Pak-táu-chheⁿ thng-sî-pèⁿ hù-kīn ê La̍h-khián-chō. M106 mā khì hō͘ pian-chò NGC 4258, chha-put-to ū 8 bān-kng nî khoah, 2350 bān kng-nî hn̄g, i sī La̍h-khián II Seng-hē-kûn siōng tōa-lia̍p ê sêng-oân. Tùi chi̍t-ê chiok hn̄g ê seng-hē lâi-kóng, M106 ê kū-lî sī niū kah chiok chún–ê. Che-sī in-ūi i ē-tàng lī-iōng seng-hē ê bî-pho lûi-siā, ti̍t-chiap niû-tio̍h seng-hē ê kū-lî. Chit-khoán hán-tit khòaⁿ–tio̍h, m̄-koh ē chū-jiân hoat-seng ê bî-pho lûi-siā, sī oa̍h-thiàu seng-hē-he̍k ê hun-chú-hûn lāi-té ê chúi-hun-chú hoat–chhut-lâi–ê. Sī-iá lāi-té lēng-gōa chi̍t-ê chiok hiáⁿ-ba̍k ê kńg-lê-á seng-hē, sī M106 chiàⁿ-pêng ē-té ê NGC 4217, che-sī chi̍t-ê chha-put-to oân-choân thán-tó ê chhek-hiòng seng-hē. NGC 4217 ê kū-lî to̍h niū khah bô hiah-nī chún, chha-put-to sī 6000 bān kng-nî hn̄g. Sī-iá lāi-té ê kng-chiam sī chiân-kéng ê hêng-chheⁿ, in tō tī lán Gîn-hô-hē lāi-té.

[KIP] M106 hong-hiòng ê Kíng-sik

Tuā koh kng ê bí-lē kńg-lê-á sing-hē Messier 106 sī tsit-tiunn ú-tiū iánn-siōng ê tsú-tê. Tsit-tiunn 2 tōo khuah ê bōng-uán-kiànn kíng-sik, sī khuànn tuì Pak-táu-tshenn thng-sî-pènn hù-kīn ê La̍h-khián-tsō. M106 mā khì hōo pian-tsò NGC 4258, tsha-put-to ū 8 bān-kng nî khuah, 2350 bān kng-nî hn̄g, i sī La̍h-khián II Sing-hē-kûn siōng tuā-lia̍p ê sîng-uân. Tuì tsi̍t-ê tsiok hn̄g ê sing-hē lâi-kóng, M106 ê kū-lî sī niū kah tsiok tsún–ê. Tse-sī in-uī i ē-tàng lī-iōng sing-hē ê bî-pho luî-siā, ti̍t-tsiap niû-tio̍h sing-hē ê kū-lî. Tsit-khuán hán-tit khuànn–tio̍h, m̄-koh ē tsū-jiân huat-sing ê bî-pho luî-siā, sī ua̍h-thiàu sing-hē-hi̍k ê hun-tsú-hûn lāi-té ê tsuí-hun-tsú huat–tshut-lâi–ê. Sī-iá lāi-té līng-guā tsi̍t-ê tsiok hiánn-ba̍k ê kńg-lê-á sing-hē, sī M106 tsiànn-pîng ē-té ê NGC 4217, tse-sī tsi̍t-ê tsha-put-to uân-tsuân thán-tó ê tshik-hiòng sing-hē. NGC 4217 ê kū-lî to̍h niū khah bô hiah-nī tsún, tsha-put-to sī 6000 bān kng-nî hn̄g. Sī-iá lāi-té ê kng-tsiam sī tsiân-kíng ê hîng-tshenn, in tō tī lán Gîn-hô-hē lāi-té.

[English] A View Toward M106

Big, bright, beautiful spiral, Messier 106 dominates this cosmic vista. The nearly two degree wide telescopic field of view looks toward the well-trained constellation Canes Venatici, near the handle of the Big Dipper. Also known as NGC 4258, M106 is about 80,000 light-years across and 23.5 million light-years away, the largest member of the Canes II galaxy group. For a far far away galaxy, the distance to M106 is well-known in part because it can be directly measured by tracking this galaxy’s remarkable maser, or microwave laser emission. Very rare but naturally occurring, the maser emission is produced by water molecules in molecular clouds orbiting its active galactic nucleus. Another prominent spiral galaxy on the scene, viewed nearly edge-on, is NGC 4217 below and right of M106. The distance to NGC 4217 is much less well-known, estimated to be about 60 million light-years, but the bright spiky stars are in the foreground, well inside our own Milky Way galaxy.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【M106】M it-khòng-lio̍k/M it-khòng-lio̍k/M106/M106
 • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á seng-hē/kńg-lê-á sing-hē/螺旋星系/spiral galaxy
 • 【北斗星】Pak-táu-chheⁿ/Pak-táu-tshenn/北斗七星/Big Dipper
 • 【獵犬座】La̍h-khián-chō/La̍h-khián-tsō/獵犬座/Canes Venatici
 • 【NGC 4258】NGC sù-jī-ngó͘-pat/NGC sù-jī-ngóo-pat/NGC 4258/NGC 4258
 • 【獵犬 II 星系群】La̍h-khián jī Seng-hē-kûn/La̍h-khián jī Sing-hē-kûn/獵犬 II 星系群/Canes II galaxy group
 • 【微波雷射】bî-pho lûi-siā/bî-pho lûi-siā/邁射、微波雷射/maser emission
 • 【活跳星系核】oa̍h-thiàu seng-hē-he̍k/ua̍h-thiàu sing-hē-hi̍k/活躍星系核/active galactic nucleus
 • 【分子雲】hun-chú-hûn/hun-tsú-hûn/分子雲/molecular cloud
 • 【水分子】chúi-hun-chú/tsuí-hun-tsú/水分子/water molecules
 • 【側向星系】chhek-hiòng seng-hē/tshik-hiòng sing-hē/側向星系/edge-on galaxy
 • 【光針】kng-chiam/kng-tsiam/星芒/spike
 • 【銀河系】Gîn-hô-hē/Gîn-hô-hē/銀河系/Milky Way galaxy

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:山尖石林 天頂 ê 海鷗星雲 明仔載 ê 圖:鉛筆星雲 kah 超新星震波