Parker 太陽探測器 用目尾看著 ê 景色

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Parker 太陽探測器 用目尾看著 ê 景色

太陽附近是發生啥物代誌? 為著欲揣出這个答案,NASA Parker 機器人太陽探測器 (PSP) ,飛到比進前閣較倚太陽 ê 所在 做調查PSP ê 循環 軌道,予伊每幾若個月就會接近太陽 一擺這个縮時攝影影片 是舊年 PSP 第 16 擺倚近太陽 ê 時陣翕–的。 這是 PSP 飛到水星軌道內底,用目尾 ùi 太陽閘仔後壁 看出去 ê 景色。 PSP ê 闊幅相機 (WISPR) 翕了超過 11 工 ê 影像,毋過 tī 遮 去予數位技術 壓縮做 1 分鐘 ê 影片。 綴 PSP 踅太陽行,咱會當 tī 影片內底看著咧跳舞 ê 日冕 kah 日冕物質噴射。 背景閣有 飛過 ê 恆星、行星、kah 銀河系 ê 中央盤。 PSP 發現講,太陽的厝邊區 實在是有夠複雜–ê,甚至 太陽磁場 會 tī 足短 ê 時間內底 翻倒反

[POJ] Parker Thài-iông Thàm-chhek-khì iōng Ba̍k-bóe khòaⁿ–tio̍h ê Kéng-sek

Thài-iông hù-kīn sī hoat-seng siáⁿ-mih tāi-chì? Ūi tio̍h beh chhōe-chhut chit-ê tap-àn, NASA hoat-siā Parker Ke-khì-lâng Thài-iông Thàm-chhek-khì (PSP), poe-kàu pí chìn-chêng koh-khah óa Thài-iông ê só͘-chāi chò tiâu-cha. PSP ê sûn-khoân kúi-tō, hō͘ i múi kúi-nā kò goe̍h to̍h ē chiap-kīn Thài-iông chi̍t-pái. Chit-ê sok-sî-liap-iáⁿ iáⁿ-phìⁿ sī kū-nî PSP tē 16 pái óa-kīn Thài-iông ê sî-chūn hip–ê. Che-sī PSP poe-kàu Chúi-chheⁿ kúi-tō lāi-té, iōng ba̍k-bóe ùi Thài-iông cha̍h-á āu-piah khòaⁿ–chhut-khì ê kéng-sek. PSP ê khoah pak siòng-ki (WISPR) hip-liáu chhiau-kòe 11 kang ê iáⁿ-siōng, m̄-koh tī chiah khì hō͘ sò͘-ūi ki-su̍t ap-sok chò 1 hun-cheng ê iáⁿ-phìⁿ. Tòe PSP se̍h Thài-iông kiâⁿ, lán ē-tàng tī iáⁿ-phìⁿ lāi-té khòaⁿ-tio̍h leh thiàu-bú ê ji̍t-bián kah ji̍t-bián bu̍t-chit phùn-siā. Pōe-kéng koh-ū poe–kòe ê hêng-chheⁿ, kiâⁿ-chheⁿ, kah Gîn-hô-hē ê tiong-ng-pôaⁿ. PSP hoat-hiān kóng, Thài-iông ê chhù-piⁿ-khu si̍t-chāi sī ū-kàu ho̍k-cha̍p–ê, sīm-chì Thài-iông chû-tiûⁿ ē tī chiok té ê sî-kan lāi-té hoan tò-péng.

[KIP] Parker Thài-iông Thàm-tshik-khì iōng Ba̍k-bué khuànn–tio̍h ê Kíng-sik

Thài-iông hù-kīn sī huat-sing siáⁿ-mih tāi-tsì? Uī tio̍h beh tshuē-tshut tsit-ê tap-àn, NASA huat-siā Parker Ke-khì-lâng Thài-iông Thàm-tshik-khì (PSP), pue-kàu pí tsìn-tsîng koh-khah uá Thài-iông ê sóo-tsāi tsò tiâu-tsa. PSP ê sûn-khuân kuí-tō, hōo i muí kuí-nā kò gue̍h to̍h ē tsiap-kīn Thài-iông tsi̍t-pái. Tsit-ê sok-sî-liap-iánn iánn-phìnn sī kū-nî PSP tē 16 pái uá-kīn Thài-iông ê sî-tsūn hip–ê. Tse-sī PSP pue-kàu Tsuí-tshenn kuí-tō lāi-té, iōng ba̍k-bué uì Thài-iông tsa̍h-á āu-piah khuànn–tshut-khì ê kíng-sik. PSP ê khuah pak siòng-ki (WISPR) hip-liáu tshiau-kuè 11 kang ê iánn-siōng, m̄-koh tī tsiah khì hōo sòo-uī ki-su̍t ap-sok tsò 1 hun-tsing ê iánn-phìnn. Tuè PSP se̍h Thài-iông kiânn, lán ē-tàng tī iánn-phìnn lāi-té khuànn-tio̍h leh thiàu-bú ê ji̍t-bián kah ji̍t-bián bu̍t-tsit phùn-siā. Puē-kíng koh-ū pue–kuè ê hîng-tshenn, kiânn-tshenn, kah Gîn-hô-hē ê tiong-ng-puânn. PSP huat-hiān kóng, Thài-iông ê tshù-pinn-khu si̍t-tsāi sī ū-kàu ho̍k-tsa̍p–ê, sīm-tsì Thài-iông tsû-tiûnn ē tī tsiok té ê sî-kan lāi-té huan tò-píng.

[English] Looking Sideways from the Parker Solar Probe

What’s happening near the Sun? To help find out, NASA launched the robotic Parker Solar Probe (PSP) to investigate regions closer to the Sun than ever before. The PSP’s looping orbit brings it nearer to the Sun each time around – every few months. The featured time-lapse video shows the view looking sideways from behind PSP’s Sun shield during its 16th approach to the Sun last year – from well within the orbit of Mercury. The PSP’s Wide Field Imager for Solar Probe (WISPR) cameras took the images over eleven days, but they are digitally compressed here into about one minute video. The waving of the solar corona is visible, as is a coronal mass ejection, with stars, planets, and even the central band of our Milky Way Galaxy streaming by in the background as the PSP orbits the Sun. PSP has found the solar neighborhood to be surprisingly complex and to include switchbacks – times when the Sun’s magnetic field briefly reverses itself.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【Parker 太陽探測器】Parker Thài-iông Thàm-chhek-khì/Parker Thài-iông Thàm-tshek-khì/帕克太陽探測器/Parker Solar Probe (PSP)
 • 【循環軌道】sûn-khoân kúi-tō/sûn-khuân kuí-tō/循環軌道/looping orbit
 • 【縮時攝影】sok-sî-liap-iáⁿ/sok-sî-liap-iánn/縮時攝影/time-lapse
 • 【水星】Chúi-chheⁿ/Tsuí-tshenn/水星/Mercury
 • 【太陽閘仔】Thài-iông cha̍h-á/Thài-iông tsa̍h-á/太陽遮罩/Sun shield
 • 【日冕】ji̍t-bián/ji̍t-bián/日冕/solar corona
 • 【日冕物質噴射】ji̍t-bián bu̍t-chit phùn-siā/ji̍t-bián bu̍t-tsit phùn-siā/日冕物質拋射/coronal mass ejection
 • 【銀河系】Gîn-hô-hē/Gîn-hô-hē/銀河系/Milky Way Galaxy
 • 【磁場】chû-tiûⁿ/tsû-tiûnn/磁場/magnetic field

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Hoag 天體:會當講是完美 ê 圓箍仔星系 明仔載 ê 圖:AM1054:星系相挵 會生出恆星