Naples 海灣 天頂 ê 流星

Page(/daily/2024/02/20240217)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Naples 海灣 天頂 ê 流星

一粒宇宙塗粉粒 ùi 太空軁入去 咱地球 ê 頂層大氣。 伊落落來 ê 速度,kah 樹葉仔落 tùi 塗跤 ê 速度相比,是緊足濟–ê,所以咱才看會著這个光爍爍 ê 流星軌跡。 這幅美麗 ê 夜空景色,是 2 月 8 號暗暝 tī Naples 海灣 ê 度假勝地 Capri 島 ê 時陣,拄仔好翕著–ê。 Kha-mé-lah 面向 東北爿 ê Naples kah 伊週邊 ê 城市,kā 規个海灣攏翕起來。 這逝 流星軌跡 指向地平線 ê 方向,拄仔好 tī Vesuvius 火山 ê 剪影 頂懸結束。 Vesuvius 火山是地球頂懸上有名 ê 火山 之一,伊 tī 西元 79 年 噴發,kā 龐貝城 吞去矣。

[POJ] Naples hái-oan thiⁿ-téng ê Liû-chheⁿ

Chi̍t-lia̍p ú-tiū thô͘-hún-lia̍p ùi thài-khong nǹg ji̍p-khì lán Tē-kiû ê téng-chân tāi-khì. I lak–lo̍h-lâi ê sok-tō͘, kah chhiū-hio̍h-á lak tùi thô͘-kha ê sok-tō͘ sio-pí, sī kín chiok chē–ê, só͘-í lán chiah khòaⁿ-ē-tio̍h chit-ê kng-sih-sih ê liû-chheⁿ khúi-jiah. Chit pak bí-lē ê iā-khong kéng-sek, sī 2 goe̍h 8 hō àm-mê tī Naples hái-oan ê tō͘-ká sèng-tē Capri tó ê sî-chūn, tú-á-hó hip–tio̍h–ê. Kha-mé-lah bīn hiòng tang-pak-pêng ê Naples kah i chiu-piⁿ ê siâⁿ-chhī, kā kui-ê hái-oan lóng hip–khí-lâi. Chit-chōa liû-chheⁿ khúi-jiah chí-hiòng tē-pêng-sòaⁿ ê hong-hiòng, tú-á-hó tī Vesuvius hóe-soaⁿ ê chián-iáⁿ téng-koân kiat-sok. Vesuvius hóe-soaⁿ sī Tē-kiû téng-koân siōng ū-miâ ê hóe-soaⁿ chi-it, i-tī se-goân 79 nî phùn-hoat, kā Pâng-pòe-siâⁿ thun khì-ah.

[KIP] Naples hái-uan thinn-tíng ê Liû-tshenn

Tsi̍t-lia̍p ú-tiū thôo-hún-lia̍p uì thài-khong nǹg ji̍p-khì lán Tē-kiû ê tíng-tsân tāi-khì. I lak–lo̍h-lâi ê sok-tōo, kah tshiū-hio̍h-á lak tuì thôo-kha ê sok-tōo sio-pí, sī kín tsiok tsē–ê, sóo-í lán tsiah khuànn-ē-tio̍h tsit-ê kng-sih-sih ê liû-tshenn khuí-jiah. Tsit pak bí-lē ê iā-khong kíng-sik, sī 2 gue̍h 8 hō àm-mê tī Naples hái-uan ê tō͘-ká sìng-tē Capri tó ê sî-tsūn, tú-á-hó hip–tio̍h–ê. Kha-mé-lah bīn hiòng tang-pak-pîng ê Naples kah i tsiu-pinn ê siânn-tshī, kā kui-ê hái-uan lóng hip–khí-lâi. Tsit-tsuā liû-tshenn khuí-jiah tsí-hiòng tē-pîng-suànn ê hong-hiòng, tú-á-hó tī Vesuvius hué-suann ê tsián-iánn tíng-kuân kiat-sok. Vesuvius hué-suann sī Tē-kiû tíng-kuân siōng ū-miâ ê hué-suann tsi-it, i-tī se-guân 79 nî phùn-huat, kā Pâng-puè-siânn thun khì-ah.

[English] Meteor over the Bay of Naples

A cosmic dust grain plowing through the upper atmosphere much faster than a falling leaf created this brilliant meteor streak. In a serendipitous moment, the sublime night sky view was captured from the resort island of Capri, in the Bay of Naples, on the evening of February 8. Looking across the bay, the camera faces northeast toward the lights of Naples and surrounding cities. Pointing toward the horizon, the meteor streak by chance ends above the silhouette of Mount Vesuvius. One of planet Earth’s most famous volcanos, an eruption of Mount Vesuvius destroyed the city of Pompeii in 79 AD.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【流星】liû-chheⁿ/liû-tshenn/流星/meteor
  • 【頂層大氣】/tíng-tsàn tāi-khì/頂層大氣/upper atmosphere
  • 【龐貝城】Pâng-pòe-siâⁿ/Pâng-puè-siânn/龐貝城/the city of Pompeii
  • 【地平線】tē-pêng-sòaⁿ/tē-pîng-suànn/地平線/horizon
  • 【流星軌跡】liû-chheⁿ kúi-jiah/liû-tshenn kuí-jiah/流星軌跡/meteor streak

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:彗星 12P/Pons-Brooks ê 彗尾結構 明仔載 ê 圖:Hoag 天體:會當講是完美 ê 圓箍仔星系