NGC 1566:韋伯 kah 哈伯 翕 ê 捲螺仔星系

Page(/daily/2024/02/20240206)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 1566:韋伯 kah 哈伯 翕–ê 捲螺仔星系

這个星系是有啥物特別? 會使講是無。 這个 西班牙舞者星系NGC 1566,會使講是天頂上典型、上食相 ê 捲螺仔星系 之一。 毋過 這張相片 是有一寡無仝,因為這是一張對角線兩爿相鬥 ê 相片。 倒爿頂懸是 哈伯太空望遠鏡 翕–ê,正爿下底是 韋伯太空望遠鏡 翕–ê。 哈伯影像紫外光波段 ê 影像,有翕著這个星系壯觀 ê 捲螺仔手骨,kah 伊頂懸 足光 ê 藍色恆星 kah 烏暗塗粉 tī–lih ê 所在。 相對來講,韋伯影像紅外線波段 ê 影像,翕 ê 是 仝款這寡塗粉,毋過發出 ê 光 比吸收 ê 光較強。 若是用滑鼠趨過這張影像,兩爿影像就會出現另外彼半張。 2 張影像切來切去,就會當看著一寡溫度較懸 ê 恆星,因為 in tī 紫外光波段較光。 閣會當看著一寡 tī 紫外光波段 看起來無物件 ê 空間,tī 紅外線波段煞變做咧發光 ê 塗粉。

[POJ] NGC 1566: Úi-peh kah Ha-peh hip–ê kńg-lê-á seng-hē

Chit-ê seng-hē sī ū siáⁿ-mih te̍k-pia̍t? Ē-sái kóng sī-bô. Chit-ê Se-pan-gâ Bú-chiá Seng-hē, NGC 1566, ē-sái kóng sī thiⁿ-téng siōng tián-hêng, siōng chia̍h-siòng ê kńg-lê-á seng-hē chi-it. M̄-koh chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ sī ū chi̍t-kóa bô-kâng, in-ūi che-sī chi̍t-tiuⁿ tùi-kak-sòaⁿ nn̄g-pêng siòng tàu ê siòng-phìⁿ. Tò-pêng téng-koân sī Ha-peh Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ hip–ê, chiàⁿ-pêng ē-té sī Úi-peh Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ hip–ê. Ha-peh iáⁿ-siōng sī chí-gōa-kng pho-tōaⁿ ê iáⁿ-siōng, ū hip-tio̍h chit-ê seng-hē chòng-koan ê kńg-lê-á chhiú-kut, kah i téng-koân chiok kng ê nâ-sek hêng-chheⁿ kah o͘-àm thô͘-hún tī–lih ê só͘-chāi. Siong-tùi lâi-kóng, Úi-peh iáⁿ-siōng sī âng-gōa-sòaⁿ pho-tōaⁿ ê iáⁿ-siōng, hip ê sī kāng-khoán chit kóa thô͘-hún, m̄-koh hoat-chhut ê kng pí khip-siu ê kng khah kióng. Nā-sī iōng ku̍t-chhí chhu kòe chit-tiuⁿ iáⁿ-siōng, nn̄g-pêng iáⁿ-siōng tō ē chhut-hiān lēng-gōa hit pòaⁿ tiuⁿ. 2 tiuⁿ iáⁿ-siōng chhiat lâi chhiat khì, to̍h ē-tàng khòaⁿ-tio̍h chi̍t-kóa un-tō͘ khah koân ê hêng-chheⁿ, in-ūi in tī chí-gōa-kng pho-tōaⁿ khah kng. Koh ē-tàng khòaⁿ-tio̍h chi̍t-kóa tī chí-gōa-kng pho-tōaⁿ khòaⁿ–khí-lâi bô mi̍h-kiāⁿ ê khong-kan, tī âng-gōa-sòaⁿ pho-tōaⁿ soah piàn-chò leh hoat-kng ê thô͘-hún.

[KIP] NGC 1566: Uí-peh kah Ha-peh hip–ê kńg-lê-á sing-hē

Tsit-ê sing-hē sī ū siánn-mih ti̍k-pia̍t? Ē-sái kóng sī-bô. Tsit-ê Se-pan-gâ Bú-tsiá Sing-hē, NGC 1566, ē-sái kóng sī thinn-tíng siōng tián-hîng, siōng tsia̍h-siòng ê kńg-lê-á sing-hē tsi-it. M̄-koh tsit-tiunn siòng-phìnn sī ū tsi̍t-kuá bô-kâng, in-uī tse-sī tsi̍t-tiunn tuì-kak-suànn nn̄g-pîng siòng tàu ê siòng-phìnn. Tò-pîng tíng-kuân sī Ha-peh Thài-khong Bōng-uán-kiànn hip–ê, tsiànn-pîng ē-té sī Uí-peh Thài-khong Bōng-uán-kiànn hip–ê. Ha-peh iánn-siōng sī tsí-guā-kng pho-tuānn ê iánn-siōng, ū hip-tio̍h tsit-ê sing-hē tsòng-kuan ê kńg-lê-á tshiú-kut, kah i tíng-kuân tsiok kng ê nâ-sik hîng-tshenn kah oo-àm thôo-hún tī–lih ê sóo-tsāi. Siong-tùi lâi-kóng, Uí-peh iánn-siōng sī âng-guā-suànn pho-tuānn ê iánn-siōng, hip ê sī kāng-khuán tsit kuá thôo-hún, m̄-koh huat-tshut ê kng pí khip-siu ê kng khah kióng. Nā-sī iōng ku̍t-tshí tshu kuè tsit-tiunn iánn-siōng, nn̄g-pîng iánn-siōng tō ē tshut-hiān līng-guā hit puànn tiunn. 2 tiunn iánn-siōng tshiat lâi tshiat khì, to̍h ē-tàng khuànn-tio̍h tsi̍t-kuá un-tōo khah kuân ê hîng-tshenn, in-uī in tī tsí-guā-kng pho-tuānn khah kng. Koh ē-tàng khuànn-tio̍h tsi̍t-kuá tī tsí-guā-kng pho-tuānn khuànn–khí-lâi bô mi̍h-kiānn ê khong-kan, tī âng-guā-suànn pho-tuānn suah piàn-tsò leh huat-kng ê thôo-hún.

[English] NGC 1566: A Spiral Galaxy from Webb and Hubble

What’s different about this galaxy? Very little, which makes the Spanish Dancer galaxy, NGC 1566, one of the most typical and photogenic spirals on the sky. There is something different about this galaxy image, though, because it is a diagonal combination of two images: one by the Hubble Space Telescope on the upper left, and the other by the James Webb Space Telescope on the lower right. The Hubble image was taken in ultraviolet light and highlights the locations of bright blue stars and dark dust along the galaxy’s impressive spiral arms. In contrast, the Webb image was taken in infrared light and highlights where the same dust emits more light than it absorbed. In the rollover image, the other two sides of these images are revealed. Blinking between the two images shows which stars are particularly hot because they glow brighter in ultraviolet light, and the difference between seemingly empty space and infrared-glowing dust.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【韋伯太空望遠鏡】Úi-peh Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ/Uí-peh Thài-khong Bōng-uán-kiànn/韋伯太空望遠鏡/James Webb Space Telescope
 • 【哈伯太空望遠鏡】Ha-peh Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ/Ha-peh Thài-khong Bōng-uán-kiànn/哈伯太空望遠鏡/Hubble Space Telescope
 • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á seng-hē/kńg-lê-á sing-hē/螺旋星系/spiral galaxy
 • 【捲螺仔手骨】kńg-lê-á chhiú-kut/kńg-lê-á tshiú-kut/旋臂/spiral arm
 • 【西班牙舞者星系】Se-pan-gâ Bú-chiá Seng-hē/Se-pan-gâ Bú-tsiá Sing-hē/西班牙舞者星系/Spanish Dancer galaxy
 • 【NGC 1566】NGC it-ngó͘-lio̍k-lio̍k/NGC it-ngóo-lio̍k-lio̍k/NGC 1566/NGC 1566
 • 【對角線】tùi-kak-sòaⁿ/tuì-kak-suànn/對角線/diagonal
 • 【滑鼠】ku̍t-chhí/ku̍t-tshí/滑鼠/mouse

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:船底座星雲 ê 核心 明仔載 ê 圖:心形 ê 蝶仔鬚星系