NGC 1893 kah IC 410 ê 肚胿仔

Page(/daily/2024/02/20240202)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 1893 kah IC 410 ê 肚胿仔

這个 tī 荷蘭好天暗暝用天文望遠鏡狹頻濾鏡翕–ê 宇宙景色,是一个足暗 ê 發射星雲 IC 410。 Tī 中央正爿頂懸遐,你會當看著 氣體 kah 塗粉組成 ê 星際水池內底,有 2 个特別 ê 居民,in 就叫做 IC 410 ê 肚胿仔。 這个星雲一部份 去予 前景 ê 塗粉 閘去矣,伊就踅 tī NGC 1893 ê 四箍圍仔。 NGC 1893 是一个少年 ê 星系團。 星際雲才拄 tī 400 萬年前形成–ê。 這个 足燒、足光 ê 星團 kā 週邊 ê 氣體激發,才會發光。 這个肚胿仔 是 實密 ê 冷氣體 kah 塗粉組成 ê 雲球。 伊 ê 大細有 10 光年遐爾長,可能當咧進行 恆星形成。 恆星風 kah 輻射 雕出這个肚胿仔 ê 形體。 頭殼 ê 部份是 離子氣體組成、看起來較光 ê 山陵,尾溜 ê 部份是欲離開 由 少年恆星組成 ê 星團中心。 IC 410 kah 藏 tī 內底 ê NGC 1893 就 tī 厚星雲 ê 御夫座方向,差不多 1 萬光年遠 ê 所在。

[POJ] NGC 1893 kah IC 410 ê Tō͘-koai-á

Chit-ê tī Hô-lân hó-thiⁿ àm-mê iōng thian-bûn bōng-oán-kiàⁿ e̍h-pîn lū-kiàⁿ hip–ê ú-tiū kéng-sek, sī chi̍t-ê chiok àm ê hoat-siā seng-hûn IC 410. Tī tiong-ng chiàⁿ-pêng téng-koân hiah, lí ē-tàng khòaⁿ-tio̍h khì-thé kah thô͘-hún cho͘-sêng ê seng-chè chúi-tî lāi-té, ū 2 ê te̍k-pa̍t ê ki-bîn, in tō kiò-chò IC 410 ê tō͘-koai-á. Chit-ê seng-hûn chi̍t-pō͘-hūn khì hō͘ chiân-kéng ê thô͘-hún cha̍h khì–ah, i to̍h se̍h tī NGC 1893 sì-kho͘-ûi-á. NGC 1893 sī chi̍t-ê siàu-liân ê seng-hē-thoân. Seng-chè-hûn chiah tú tī 400 bān nî-chêng hêng-sêng–ê. Chit-ê chiok sio, chiok kng ê seng-thoân kā chiu-piⁿ ê khì-thé kek-hoat, chiah ē hoat-kng. Chit-ê tō͘-koai-á sī cha̍t-ba̍t ê léng khì-thé kah thô͘-hún cho͘-sêng ê hûn-kiû. I ê tōa-sè ū 10 kng-nî hiah-nī tn̂g, khó-lêng tng-leh chìn-hêng hêng-chheⁿ hêng-sêng. Hêng-chheⁿ-hong kah hok-siā tiau chhut chit-ê tō͘-koai-á ê hêng-thé. Thâu-khak ê pō͘-hūn sī lī-chú khì-thé cho͘-sêng, khòaⁿ–khí-lâi khah kng ê soaⁿ-niā, bóe-liu ê pō͘-hūn sī beh lī-khui iû siàu-liân hêng-chheⁿ cho͘-sêng ê seng-thoân tiong-sim. IC 410 kah chhàng tī lāi-té ê NGC 1893 to̍h tī kāu seng-hûn ê Gū-hu-chō hong-hiòng, chha-put-to 1 bān kng-nî hn̄g ê só͘-chāi.

[KIP] NGC 1893 kah IC 410 ê Tōo-kuai-á

Tsit-ê tī Hô-lân hó-thinn àm-mê iōng thian-bûn bōng-uán-kiànn e̍h-pîn lū-kiànn hip–ê ú-tiū kíng-sik, sī tsi̍t-ê tsiok àm ê huat-siā sing-hûn IC 410. Tī tiong-ng tsiànn-pîng tíng-kuân hiah, lí ē-tàng khuànn-tio̍h khì-thé kah thôo-hún tsoo-sîng ê sing-tsè tsuí-tî lāi-té, ū 2 ê ti̍k-pa̍t ê ki-bîn, in tō kiò-tsò IC 410 ê tōo-kuai-á. Tsit-ê sing-hûn tsi̍t-pōo-hūn khì hōo tsiân-kíng ê thôo-hún tsa̍h khì–ah, i to̍h se̍h tī NGC 1893 sì-khoo-uî-á. NGC 1893 sī tsi̍t-ê siàu-liân ê sing-hē-thuân. Sing-tsè-hûn tsiah tú tī 400 bān nî-tsîng hîng-sîng–ê. Tsit-ê tsiok sio, tsiok kng ê sing-thuân kā tsiu-pinn ê khì-thé kik-huat, tsiah ē huat-kng. Tsit-ê tōo-kuai-á sī tsa̍t-ba̍t ê líng khì-thé kah thôo-hún tsoo-sîng ê hûn-kiû. I ê tuā-sè ū 10 kng-nî hiah-nī tn̂g, khó-lîng tng-leh tsìn-hîng hîng-tshenn hîng-sîng. Hîng-tshenn-hong kah hok-siā tiau tshut tsit-ê tōo-kuai-á ê hîng-thé. Thâu-khak ê pōo-hūn sī lī-tsú khì-thé tsoo-sîng, khuànn–khí-lâi khah kng ê suann-niā, bué-liu ê pōo-hūn sī beh lī-khui iû siàu-liân hîng-tshenn tsoo-sîng ê sing-thuân tiong-sim. IC 410 kah tshàng tī lāi-té ê NGC 1893 to̍h tī kāu sing-hûn ê Gū-hu-tsō hong-hiòng, tsha-put-to 1 bān kng-nî hn̄g ê sóo-tsāi.

[English] NGC 1893 and the Tadpoles of IC 410

This cosmic view shows off an otherwise faint emission nebula IC 410, captured under clear Netherlands skies with telescope and narrowband filters. Above and right of center you can spot two remarkable inhabitants of the interstellar pond of gas and dust, known as the tadpoles of IC 410. Partly obscured by foreground dust, the nebula itself surrounds NGC 1893, a young galactic cluster of stars. Formed in the interstellar cloud a mere 4 million years ago, the intensely hot, bright cluster stars energize the glowing gas. Globules composed of denser cooler gas and dust, the tadpoles are around 10 light-years long and are likely sites of ongoing star formation. Sculpted by stellar winds and radiation their heads are outlined by bright ridges of ionized gas while their tails trail away from the cluster’s central young stars. IC 410 and embedded NGC 1893 lie some 10,000 light-years away, toward the nebula-rich constellation Auriga.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【NGC 1893】NGC it-pat-kiú-sam/NGC it-pat-kiú-sam/NGC 1893/NGC 1893
 • 【肚胿仔】tō͘-koai-á//蝌蚪/Tadpoles
 • 【IC 410】IC sù-it-khòng/IC sù-it-khòng/IC 410/IC 410
 • 【狹頻】e̍h-pîn/e̍h-pîn/窄頻/narrowband
 • 【濾鏡】lū-kiàⁿ/lū-kiànn/濾鏡/filters
 • 【發射星雲】hoat-siā seng-hûn/huat-siā sing-hûn/發射星雲/emission nebula
 • 【星系團】seng-hē-thoân/sing-hē-thuân/星系團/galactic cluster of stars
 • 【雲球】hûn-kiû/hûn-kiû/雲球/globules
 • 【恆星形成】hêng-chheⁿ hêng-sêng/hîng-tshenn hîng-sîng/恆星形成/star formation
 • 【山陵】soaⁿ-niā/suann-niā/山脊/ridges
 • 【御夫座】Gū-hu-chō/Gū-hu-tsō/御夫座/Auriga

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:NGC 1365:壯麗 ê 宇宙島 明仔載 ê 圖:阿波羅 14 號:Ùi Antares 看著 ê 景色