NGC 1365:壯麗 ê 宇宙島

Page(/daily/2024/02/20240201)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 1365:壯麗 ê 宇宙島

棍螺仔星系 NGC 1365 是一个足媠 ê 島宇宙,伊 ê 大細差不多有 20 萬光年闊。 NGC 1365 就 tī 暗暗毋過燒燒 ê 天爐座方向,離咱干焦 6000 萬光年 ê 距離,是 足濟人研究過 ê 天爐座星系團 內底 主要 ê 成員 之一。 Tī 這張 清楚 ê 彩色影像 內底,咱會當看著 星系中心棍仔尾 kah 捲螺仔手骨頂懸,有強烈、反紅 ê 恆星形成區。 咱嘛會當看著有清楚細節、會閘光 ê 塗粉帶,迒過 星系 ê 明亮核心。 這个星系 ê 核心有藏一粒超大質量烏洞。 天文學家認為講,NGC 1365 顯目 ê 棍仔 tī 星系演化 ê 過程中,代表一个關鍵 ê 角色。 伊會 kā 氣體 kah 塗粉搝綴 恆星形成區去,落尾攏去予 中央 ê 烏洞 食食去。

[POJ] NGC 1365: Chòng-lē ê Ú-tiū-tó

Kùn-lê-á seng-hē NGC 1365 sī chi̍t-ê chiok súi ê tó-ú-tiū, i ê tōa-sè chha-put-to ū 20 bān kng-nî khoah. NGC 1365 to̍h tī àm-àm m̄-koh sio-sio ê Thian-lô͘-chō hong-hiòng, lī lán kan-na 6000 bān kng-nî ê kū-lî, sī chiok chē lâng gián-kiù kòe ê Thian-lô͘-chō seng-hē-thoân lāi-té chú-iàu ê sêng-oân chi-it. Tī chit-tiuⁿ chheng-chhó ê chhái-sek iáⁿ-siōng lāi-té, lán ē-tàng khòaⁿ-tio̍h seng-hē tiong-sim kùn-á-bóe kah kńg-lê-á chhiú-kut téng-koân, ū kiông-lia̍t, hoán-âng ê hêng-chheⁿ hêng-sêng-khu. Lán mā ē-tàng khòaⁿ-tio̍h ū chheng-chhó sè-chiat, ē cha̍h kng ê thô͘-hún-tòa, hāⁿ-kòe seng-hē ê bêng-liāng he̍k-sim. Chit-ê seng-hē ê he̍k-sim ū chhàng chi̍t-lia̍p chhiau-tōa chit-liōng o͘-tōng. Thian-bûn ha̍k-ka jīn-ûi kóng, NGC 1365 hiáⁿ-ba̍k ê kùn-á tī seng-hē ián-hòa ê kòe-têng-tiong, tāi-piáu chi̍t-ê koan-kiān ê kak-sek. I ē kā khì-thé kah thô͘-hún khiú tòe hêng-chheⁿ hêng-sêng-khu khì, lo̍h-bóe lóng khì hō͘ tiong-ng ê o͘-tōng chia̍h chia̍h khì.

[KIP] NGC 1365: Tsòng-lē ê Ú-tiū-tó

Kùn-lê-á sing-hē NGC 1365 sī tsi̍t-ê tsiok suí ê tó-ú-tiū, i ê tuā-sè tsha-put-to ū 20 bān kng-nî khuah. NGC 1365 to̍h tī àm-àm m̄-koh sio-sio ê Thian-lôo-tsō hong-hiòng, lī lán kan-na 6000 bān kng-nî ê kū-lî, sī tsiok tsē lâng gián-kiù kuè ê Thian-lôo-tsō sing-hē-thuân lāi-té tsú-iàu ê sîng-uân tsi-it. Tī tsit-tiunn tshing-tshó ê tshái-sik iánn-siōng lāi-té, lán ē-tàng khuànn-tio̍h sing-hē tiong-sim kùn-á-bué kah kńg-lê-á tshiú-kut tíng-kuân, ū kiông-lia̍t, huán-âng ê hîng-tshenn hîng-sîng-khu. Lán mā ē-tàng khuànn-tio̍h ū tshing-tshó sè-tsiat, ē tsa̍h kng ê thôo-hún-tuà, hānn-kuè sing-hē ê bîng-liāng hi̍k-sim. Tsit-ê sing-hē ê hi̍k-sim ū tshàng tsi̍t-lia̍p tshiau-tuā tsit-liōng oo-tōng. Thian-bûn ha̍k-ka jīn-uî kóng, NGC 1365 hiánn-ba̍k ê kùn-á tī sing-hē ián-huà ê kuè-tîng-tiong, tāi-piáu tsi̍t-ê kuan-kiān ê kak-sik. I ē kā khì-thé kah thôo-hún khiú tuè hîng-tshenn hîng-sîng-khu khì, lo̍h-bué lóng khì hōo tiong-ng ê oo-tōng tsia̍h tsia̍h khì.

[English] NGC 1365: Majestic Island Universe

Barred spiral galaxy NGC 1365 is truly a majestic island universe some 200,000 light-years across. Located a mere 60 million light-years away toward the faint but heated constellation Fornax, NGC 1365 is a dominant member of the well-studied Fornax Cluster of galaxies. This sharp color image shows the intense, reddish star forming regions near the ends of the galaxy’s central bar and along its spiral arms. Seen in fine detail, obscuring dust lanes cut across the galaxy’s bright core. At the core lies a supermassive black hole. Astronomers think NGC 1365’s prominent bar plays a crucial role in the galaxy’s evolution, drawing gas and dust into a star-forming maelstrom and ultimately feeding material into the central black hole.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【島宇宙】tó-ú-tiū/tó-ú-tiū/島宇宙/island universe
 • 【天爐座】Thian-lô͘-chō/Thian-lôo-tsō/天爐座/Fornax
 • 【天爐座星系團】Thian-lô͘-chō Seng-hē-thoân/Thian-lôo-tsō Sing-hē-thuân/天爐座星系團/Fornax Cluster of galaxies
 • 【NGC 1365】NGC it-sam-lio̍k-ngó͘/NGC it-sam-lio̍k-ngóo/NGC 1365/NGC 1365
 • 【棍螺仔星系】kùn-lê-á seng-hē/kùn-lê-á sing-hē/棒旋星系/barred spiral galaxy
 • 【捲螺仔手骨】kńg-lê-á chhiú-kut/kńg-lê-á tshiú-kut/旋臂/spiral arms
 • 【恆星形成區】hêng-chheⁿ hêng-sêng-khu/hîng-tshenn hîng-sîng-khu/恆星形成區/star-forming regions
 • 【超大質量烏洞】chhiau-tōa chit-liōng o͘-tōng/tshiau-tuā tsit-liōng oo-tōng/超大質量烏洞/supermassive black hole
 • 【星系演化】seng-hē ián-hòa/sing-hē ián-huà/星系演化/galaxy’s evolution
 • 【塗粉帶】thô͘-hún-tòa/thôo-hún-tuà/灰塵帶/dust lane

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Tī kha-mé-lah 視野內底 咧 peh 升 ê 獵戶座 明仔載 ê 圖:NGC 1893 kah IC 410 ê 肚胿仔