Tī kha-mé-lah 視野內底 咧 peh 升 ê 獵戶座

Page(/daily/2024/01/20240131)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Tī kha-mé-lah 視野內底 咧 peh 升 ê 獵戶座

獵戶座 peh 起來 ê 時陣,tī kha-mé-lah 內底看起來會是按怎? 逐年這个時陣,咱會當 tī 日落了後 ê 東南方看著這个 有名 ê 星座獵戶座上好認–ê,就是伊皮帶頂懸彼 3 粒星。 Tī 地球 大部份所在看著 ê 這 3 粒星,總是 ùi 側面 peh 起來。 這張夜空暗暝 ê 相片,有包括獵戶座 tī 內底,伊就 ùi 波蘭 kah 捷克共和國 交界 ê Śnieżka 後壁 peh 起來。 這張長時間感光 ê 相片內底 有足濟暗暗 ê 天體,包括 獵戶座 kah 火焰 星雲,這 2 个攏去予 Barnard 環 包 tī 內底。 這張 闊幅 kha-mé-lah 組合影像 閣有翕著夜空中 幾若个標誌性 ê 天體,包括影像頂懸 ê 藍色 昴宿星團 kah 獵戶座倒爿 ê 紅色 玫瑰星雲。 視野內底 有名 ê 恆星 有,南河三、參宿四參宿七 kah 畢宿五。 Tī 未來幾若個月內,獵戶座 會 tī 日落 了後出現 tī 天頂愈來愈懸 ê 所在。

[POJ] Tī kha-mé-lah sī-iá lāi-té leh peh-seng ê La̍h-hō͘-chō

La̍h-hō͘-chō peh-khí-lâi ê sî-chūn, tī kha-mé-lah lāi-té khòaⁿ–khí-lâi ē sī-án-chóaⁿ? Ta̍k-nî chit-ê sî-chūn, lán ē-tàng tī ji̍t-lo̍h liáu-āu ê tang-lâm-hong khòaⁿ-tio̍h chit-ê ū-miâ ê seng-chō. La̍h-hō͘-chō siōng-hó jīn–ê, tio̍h-sī i phôe-tòa téng-koân hit 3 lia̍p chheⁿ. Tī Tē-kiû tōa-pō͘-hūn só͘-chāi khòaⁿ-tio̍h ê che 3 lia̍p chheⁿ, chóng-sī ùi chhek-bīn peh–khí-lâi. Chit-tiuⁿ iā-khong àm-mê ê siòng-phìⁿ, ū pau-koat La̍h-hō͘-chō tī lāi-té, i to̍h ùi Pho-lân kah Chia̍t-khek Kiōng-hô-kok kau-kài ê Śnieżka soaⁿ āu-piah peh–khí-lâi. Chit-tiuⁿ tn̂g sî-kan kám-kng ê siòng-phìⁿ lāi-té ū chiok chē àm-àm ê thian-thé, pau-koat La̍h-hō͘-chō kah Hóe-iām Seng-hûn, chit 2 ê lóng khì hō͘ Barnard khoân pau tī lāi-té. Chit-tiuⁿ khoah-pak kha-mé-lah cho͘-ha̍p iáⁿ-siōng koh-ū hip-tio̍h iā-khong tiong kúi-nā ê piau-chì sèng ê thian-thé, pau-koat iáⁿ-siōng téng-koân ê nâ-sek Báu-siù Seng-thoân kah La̍h-hō͘-chō tò-pêng ê âng-sek Mûi-kùi Seng-hûn. Sī-iá lāi-té ū-miâ ê hêng-chheⁿ ū, Lâm-hô-sam, Chham-siù-sù, Chham-siù-chhit kah Pit-siù-ngó͘. Tī bī-lâi kúi-nā kò goe̍h lāi, La̍h-hō͘-chō ē tī ji̍t-lo̍h liáu-āu chhut-hiān tī thiⁿ-téng lú-lâi-lú koân ê só͘-chāi.

[KIP] Tī kha-mé-lah sī-iá lāi-té leh peh-sing ê La̍h-hōo-tsō

La̍h-hōo-tsō peh-khí-lâi ê sî-tsūn, tī kha-mé-lah lāi-té khuànn–khí-lâi ē sī-án-tsuánn? Ta̍k-nî tsit-ê sî-tsūn, lán ē-tàng tī ji̍t-lo̍h liáu-āu ê tang-lâm-hong khuànn-tio̍h tsit-ê ū-miâ ê sing-tsō. La̍h-hōo-tsō siōng-hó jīn–ê, tio̍h-sī i phuê-tuà tíng-kuân hit 3 lia̍p tshenn. Tī Tē-kiû tuā-pōo-hūn sóo-tsāi khuànn-tio̍h ê tse 3 lia̍p tshenn, tsóng-sī uì tshik-bīn peh–khí-lâi. Tsit-tiunn iā-khong àm-mê ê siòng-phìnn, ū pau-kuat La̍h-hōo-tsō tī lāi-té, i to̍h uì Pho-lân kah Tsia̍t-khik Kiōng-hô-kok kau-kài ê Śnieżka suann āu-piah peh–khí-lâi. Tsit-tiunn tn̂g sî-kan kám-kng ê siòng-phìnn lāi-té ū tsiok tsē àm-àm ê thian-thé, pau-kuat La̍h-hōo-tsō kah Hué-iām Sing-hûn, tsit 2 ê lóng khì hōo Barnard khuân pau tī lāi-té. Tsit-tiunn khuah-pak kha-mé-lah tsoo-ha̍p iánn-siōng koh-ū hip-tio̍h iā-khong tiong kuí-nā ê piau-tsì sìng ê thian-thé, pau-kuat iánn-siōng tíng-kuân ê nâ-sik Báu-siù Sing-thuân kah La̍h-hōo-tsō tò-pîng ê âng-sik Muî-kuì Sing-hûn. Sī-iá lāi-té ū-miâ ê hîng-tshenn ū, Lâm-hô-sam, Tsham-siù-sù, Tsham-siù-tshit kah Pit-siù-ngóo. Tī bī-lâi kuí-nā kò gue̍h lāi, La̍h-hōo-tsō ē tī ji̍t-lo̍h liáu-āu tshut-hiān tī thinn-tíng lú-lâi-lú kuân ê sóo-tsāi.

[English] Camera Orion Rising

What does Orion rising look like to a camera? During this time of the year, the famous constellation is visible to the southeast just after sunset. From most Earthly locations, Orion’s familiar star pattern, highlighted by the three-stars-in-a-row belt stars, rises sideways. An entire section of the night sky that includes Orion was photographed rising above Śnieżka, a mountain on the border between Poland and the Czech Republic. The long duration exposure sequence brings up many faint features including the Orion and Flame Nebulas, both encompassed by the curving Barnard’s Loop. The featured wide-angle camera composite also captured night sky icons including the blue Pleiades star cluster at the image top and the red Rosette Nebula to the left of Orion. Famous stars in the frame include Procyon, Betelgeuse, Rigel and Aldebaran. Orion will appear successively higher in the sky at sunset during the coming months.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【獵戶座】La̍h-hō͘-chō/La̍h-hōo-tsō/獵戶座/Orion
 • 【獵戶座星雲】La̍h-hō͘-chō Seng-hûn/La̍h-hōo-tsō Sing-hûn/獵戶座星雲/Orion Nebula
 • 【捷克共和國】Chia̍t-khek kiōng-hô-kok/Tsia̍t-khik kiōng-hô-kok/捷克共和國/Czech Republic
 • 【火焰星雲】Hóe-iām Seng-hûn/Hué-iām Sing-hûn/火焰星雲/Flame Nebula
 • 【Barnard 環】Barnard khoân/Barnard khuân/巴納環/Barnard’s Loop
 • 【昴宿星團】Báu-siù Seng-thoân/Báu-siù Sing-thuân/昴宿星團/Pleiades
 • 【玫瑰星雲】Mûi-kùi Seng-hûn/Muî-kuì Sing-hûn/玫瑰星雲/Rosette Nebula
 • 【南河三】Lâm-hô-sam/Lâm-hô-sam/南河三/Procyon
 • 【參宿四】Chham-siù-sù/Tsham-siù-sù/參宿四/Betelgeuse
 • 【參宿七】Chham-siù-chhit/Tsham-siù-tshit/參宿七/Rigel
 • 【畢宿五】Pit-siù-ngó͘/Pit-siù-ngóo/畢宿五/Aldebaran

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:SLIM 登陸月球 明仔載 ê 圖:NGC 1365:壯麗 ê 宇宙島