SLIM 登陸月球

Page(/daily/2024/01/20240130)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] SLIM 登陸月球

這馬有新 ê 登陸器 tī 月球頂懸呢! 差不多 2 禮拜前,日本 ê 智慧型月球探測器 (SLIM) 欲降落 tī 月球。 伊 tī 降落進前先囥 2 台探測車落去,了後,主登陸器才降落。 2 台探測車較大 ê 彼台,會當 像水雞仝款跳。 毋閣較細台 ê,差不多 kah 野球 平大彼台,會 kah 變形金剛 仝款,展開 了後才開始徙動。 主登陸器 ê 小名叫做 月球狙擊手,就 tī 這張較細台 ê 探測車翕–ê 相片內底。 檢查 這張影像 就會知影,[月球狙擊手][Moon Sniper 1] ê 推進器是 tī 頂懸。 這表示講,這台登陸器降落 ê 時陣就是 倒頭栽,伊本底 欲降落 ê 方位 是 tī 邊仔。
其中一个結果就是,[月球狙擊手][Moon Sniper 2] ê 太陽能枋 無出現 tī 安排 ê 方位,所以太陽能儉 ê 電就無夠。 按呢登陸器 按怎用電,就愛重新調整。 SLIM 登陸器 已經成功完成 伊 ê 主要任務,技術試驗明仔載開始 就會當看著月球 ê 暗暝矣,毋閣這毋是本底安排 ê 任務。

[POJ] SLIM teng-lio̍k Goe̍h-kiû

Chit-má ū sin ê teng-lio̍k-khì tī Goe̍h-kiû téng-koân neh! Chha-put-to 2 lé-pài chêng, Ji̍t-pún ê Tì-hūi-hêng Goe̍h-kiû Thàm-chhek-khì (SLIM) beh kàng-lo̍h tī Goe̍h-kiû. I-tī kàng-lo̍h chìn-chêng seng khǹg 2 tâi thàm-chhek-chhia lo̍h-khì, liáu-āu, chú teng-lio̍k-khì chiah kàng-lo̍h. 2 tâi thàm-chhek-chhia khah tōa ê hit-tâi, ē-tàng chhiūⁿ chúi-ke kāng-khoán thiàu. M̄-koh khah sè-tâi ê, chha-put-to kah iá-kiû pêⁿ tōa hit-tâi, ē kah piàn-hêng kim-kong kāng-khoán, tián-khui liáu-āu chiah khai-sí sóa-tāng. Chú teng-lio̍k-khì ê sió-miâ kiò-chò Goe̍h-kiû Chhù-kek-chhiú, to̍h tī chit-tiuⁿ khah sè-tâi ê thàm-chhek-chhia hip–ê siòng-phìⁿ lāi-té. Kiám-cha chit-tiuⁿ iáⁿ-siōng to̍h ē chai-iáⁿ, Goe̍h-kiû Chhù-kek-chhiú ê thui-chìn-khì sī tī téng-koân. Che piáu-sī kóng, chit tâi teng-lio̍k-khì kàng-lo̍h ê sî-chūn to̍h-sī tò-thâu-chai, i pún-té beh kàng-lo̍h ê hong-ūi sī tī piⁿ-á. Kî-tiong chi̍t-ê kiat-kó to̍h-sī, Goe̍h-kiû Chhù-kek-chhiú ê thài-iông-lêng-pang bô chhut-hiān tī an-pâi ê hong-ūi, só͘-í thài-iông-lêng khiām ê tiān tō bô-kàu. Án-ne teng-lio̍k-khì án-ná iōng tiān,tio̍h-ài tiông-sin tiâu-chéng. SLIM teng-lio̍k-khì í-keng sêng-kong oân-sêng i ê chú-iàu jīm-bū, ki-su̍t chhì-giām. Bîn-á-chài khai-sí to̍h ē-tàng khòaⁿ-tio̍h Goe̍h-kiû ê àm-mê ah, m̄-koh che m̄-sī pún-té an-pâi ê jīm-bū.

[KIP] SLIM ting-lio̍k Gue̍h-kiû

Tsit-má ū sin ê ting-lio̍k-khì tī Gue̍h-kiû tíng-kuân neh! Tsha-put-to 2 lé-pài tsîng, Ji̍t-pún ê Tì-huī-hîng Gue̍h-kiû Thàm-tshik-khì (SLIM) beh kàng-lo̍h tī Gue̍h-kiû. I-tī kàng-lo̍h tsìn-tsîng sing khǹg 2 tâi thàm-tshik-tshia lo̍h-khì, liáu-āu, tsú ting-lio̍k-khì tsiah kàng-lo̍h. 2 tâi thàm-tshik-tshia khah tuā ê hit-tâi, ē-tàng tshiūnn tsuí-ke kāng-khuán thiàu. M̄-koh khah sè-tâi ê, tsha-put-to kah iá-kiû pênn tuā hit-tâi, ē kah piàn-hîng kim-kong kāng-khuán, tián-khui liáu-āu tsiah khai-sí suá-tāng. Tsú ting-lio̍k-khì ê sió-miâ kiò-tsò Gue̍h-kiû Tshù-kik-tshiú, to̍h tī tsit-tiunn khah sè-tâi ê thàm-tshik-tshia hip–ê siòng-phìnn lāi-té. Kiám-tsa tsit-tiunn iánn-siōng to̍h ē tsai-iánn, Gue̍h-kiû Tshù-kik-tshiú ê thui-tsìn-khì sī tī tíng-kuân. Tse piáu-sī kóng, tsit tâi ting-lio̍k-khì kàng-lo̍h ê sî-tsūn to̍h-sī tò-thâu-tsai, i pún-té beh kàng-lo̍h ê hong-uī sī tī pinn-á. Kî-tiong tsi̍t-ê kiat-kó to̍h-sī, Gue̍h-kiû Tshù-kik-tshiú ê thài-iông-lîng-pang bô tshut-hiān tī an-pâi ê hong-uī, sóo-í thài-iông-lîng khiām ê tiān tō bô-kàu. Án-ne ting-lio̍k-khì án-ná iōng tiān,tio̍h-ài tiông-sin tiâu-tsíng. SLIM ting-lio̍k-khì í-king sîng-kong uân-sîng i ê tsú-iàu jīm-bū, ki-su̍t tshì-giām. Bîn-á-tsài khai-sí to̍h ē-tàng khuànn-tio̍h Gue̍h-kiû ê àm-mê ah, m̄-koh tse m̄-sī pún-té an-pâi ê jīm-bū.

[English] SLIM Lands on the Moon

New landers are on the Moon. Nearly two weeks ago, Japan’s Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) released two rovers as it descended, before its main lander touched down itself. The larger of the two rovers can hop like a frog, while the smaller rover is about the size of a baseball and can move after pulling itself apart like a transformer. The main lander, nicknamed Moon Sniper, is seen in the featured image taken by the smaller rover. Inspection of the image shows that [Moon Sniper][Moon Sniper 1]’s thrusters are facing up, meaning that the lander is upside down from its descent configuration and on its side from its intended landing configuration. One result is that [Moon Sniper][Moon Sniper 2]’s solar panels are not in the expected orientation, so that powering the lander had to be curtailed and adapted. SLIM’s lander has already succeeded as a technology demonstration, its main mission, but was not designed to withstand the lunar night – which starts tomorrow.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【登陸器】teng-lio̍k-khì/ting-lio̍k-khì/登陸器/Lander
  • 【變形金剛】piàn-hêng kim-kong/piàn-hîng kim-kong/變形金剛/transformer
  • 【智慧型月球探測器】Tì-hūi-hêng Goe̍h-kiû Thàm-chhek-khì/Tì-huī-hîng Gue̍h-kiû Thàm-tshik-khì/智慧型月球探測器/Smart Lander for Investigating Moon (SLIM)
  • 【月球狙擊手】Goe̍h-kiû Chhù-kek-chhiú/Gue̍h-kiû Tshù-kik-tshiú/月球狙擊手/Moon Sniper
  • 【太陽能枋】thài-iông-lêng-pan/thài-iông-lêng-pan/太陽能板/solar panel
  • 【推進器】thui-chìn-khì/thui-tsìn-khì/推進器/thrusters

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:昴宿星團:厚塗粉 ê 七姊妹仔星團 明仔載 ê 圖:Tī kha-mé-lah 視野內底 咧 peh 升 ê 獵戶座