Webb 太空望遠鏡 翕--ê 星團 IC 348

Page(/daily/2024/01/20240115)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Webb 太空望遠鏡 翕–ê 星團 IC 348

有當時仔,上無簡單看著 ê 恆星才是上趣味–ê。 IC 348 是一个少年星團,伊 kā 伊四箍圍仔 ê 塗粉絲照甲光 iàⁿ-iàⁿ。 Webb 太空望遠鏡 最近發表 ê 紅外線影像 內底攏是這款粉紅仔色,虯毛虯毛 ê 塗粉絲。 Tī 可見光波段,這寡塗粉主要會反射藍光,所以伊 四箍圍仔 ê 物質 就會出現 反射星雲 定定看著 ê 藍光。 除了較光 ê 恆星以外,IC 348 內底閣有幾若个較低溫 ê 天體。 咱看會著 in,是因為 in tī 紅外線波段 足光–ê。 目前 ê 假說是認為講,這寡天體應該是低質量 ê 棕矮星這个證據 包括量著 不明 大氣化學物質,應該是 炭化水素(碳氫化合物),這進前捌 tī 土星 大氣 揣著。 這寡天體 ê 質量敢若是比咱已經知影 ê 行星質量較大淡薄仔,差不多是 木星 質量 ê 幾若倍爾爾。 而且這寡少年 星團 內底閣有一寡值得注意 ê 天體:是低質量、浮 tī 宇宙中,無踅其他恆星行 ê 棕矮星

[POJ] Webb Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ hip–ê seng-thoân IC 348

Ū-tang-sî-á,siōng-bô kán-tan khòaⁿ-tio̍h ê hêng-chhiⁿ chiah-sī Siōng chhù-bī–ê. IC 348 sī chi̍t-ê siàu-liân seng-thoân,i kā i sì-kho͘-ûi-á ê thô͘-hún-si chiò kah kng-iàⁿ-iàⁿ. Webb Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ chòe-kīn hoat-piáu ê âng-gōa-sòaⁿ iáⁿ-siōng lāi-té lóng sī chit-khoán hún-âng-á-sek, khiû-mn̂g khiû-mn̂g ê thô͘-hún-si. Tī khó-kiàn-kng pho-tōaⁿ, chit kóa thô͘-hún chú-iàu ē hoán-siā nâ-kng, só͘-í i sì-kho͘-ûi-á ê bu̍t-chit to̍h ē chhut-hiān hoán-siā seng-hûn tiāⁿ-tiāⁿ khòaⁿ–tio̍h ê nâ-kng. Tû-liáu khah kng ê hêng-chheⁿ í-gōa, IC 348 lāi-té koh-ū kúi-nā ê khah kē-un ê thian-thé. Lán khòaⁿ-ē-tio̍h in, sī in-ūi in tī âng-gōa-sòaⁿ pho-tōaⁿ chiok kng–ê. Bo̍k-chêng ê ká-soat sī jīn-ûi kóng, chit kóa thian-thé eng-kai sī kē chit-liōng ê chang-é-chheⁿ. Chit-ê chèng-kì pau-koat niû-tio̍h put-bêng tāi-khì hòa-ha̍k bu̍t-chit, eng-kai sī thòaⁿ-hòa chúi-sò͘ (thòaⁿ-kheng hòa-ha̍h-bu̍t), che chìn-chêng bat tī Thó͘-chheⁿ tāi-khì chhōe–tio̍h. Chit kóa thian-thé ê chit-liōng káⁿ-nā sī pí lán í-keng chai-iáⁿ ê kiâⁿ-chheⁿ chit-liōng khah tōa tām-po̍h-á, chha-put-to sī Bo̍k-chheⁿ chit-liōng ê kúi-nā pōe niā-niā. Jî-chhiáⁿ chit kóa siàu-liân seng-thoân lāi-té koh-ū chi̍t-kóa ta̍t-tit chù-ì ê thian-thé: sī kē chit-liōng, phû tī ú-tiū tiong, bô se̍h kî-thaⁿ hêng-chheⁿ kiâⁿ ê chang-é-chheⁿ.

[KIP] Webb Thài-khong Bōng-uán-kiànn hip–ê sing-thuân IC 348

Ū-tang-sî-á,siōng-bô kán-tan khuànn-tio̍h ê hîng-tshinn tsiah-sī Siōng tshù-bī–ê. IC 348 sī tsi̍t-ê siàu-liân sing-thuân,i kā i sì-khoo-uî-á ê thôo-hún-si tsiò kah kng-iànn-iànn. Webb Thài-khong Bōng-uán-kiànn tsuè-kīn huat-piáu ê âng-guā-suànn iánn-siōng lāi-té lóng sī tsit-khuán hún-âng-á-sik, khiû-mn̂g khiû-mn̂g ê thôo-hún-si. Tī khó-kìan-kng pho-tuānn, tsit kuá thôo-hún tsú-iàu ē huán-siā nâ-kng, sóo-í i sì-khoo-uî-á ê bu̍t-tsit to̍h ē tshut-hiān huán-siā sing-hûn tiānn-tiānn khuànn–tio̍h ê nâ-kng. Tû-liáu khah kng ê hîng-tshenn í-guā, IC 348 lāi-té koh-ū kuí-nā ê khah kē-un ê thian-thé. Lán khuànn-ē-tio̍h in, sī in-uī in tī âng-guā-suànn pho-tuānn tsiok kng–ê. Bo̍k-tsîng ê ká-suat sī jīn-uî kóng, tsit kuá thian-thé ing-kai sī kē tsit-liōng ê tsang-é-tshenn. Tsit-ê tsìng-kì pau-kuat niû-tio̍h put-bîng tāi-khì huà-ha̍k bu̍t-tsit, ing-kai sī thuànn-huà tsuí-sòo (thuànn-khing huà-ha̍h-bu̍t), tse tsìn-tsîng bat tī Thóo-tshenn tāi-khì tshuē–tio̍h. Tsit kuá thian-thé ê tsit-liōng kánn-nā sī pí lán í-king tsai-iánn ê kiânn-tshenn tsit-liōng khah tuā tām-po̍h-á, tsha-put-to sī Bo̍k-tshenn tsit-liōng ê kuí-nā puē niā-niā. Jî-tshiánn tsit kuá siàu-liân sing-thuân lāi-té koh-ū tsi̍t-kuá ta̍t-tit tsù-ì ê thian-thé: sī kē tsit-liōng, phû tī ú-tiū tiong, bô se̍h kî-thann hîng-tshenn kiânn ê tsang-é-tshenn.

[English] Star Cluster IC 348 from Webb

Sometimes, it’s the stars that are the hardest to see that are the most interesting. IC 348 is a young star cluster that illuminates surrounding filamentary dust. The stringy and winding dust appears pink in this recently released infrared image from the Webb Space Telescope. In visible light, this dust reflects mostly blue light, giving the surrounding material the familiar blue hue of a reflection nebula. Besides bright stars, several cool objects have been located in IC 348, visible because they glow brighter in infrared light. These objects are hypothesized to be low mass brown dwarfs. Evidence for this includes the detection of an unidentified atmospheric chemical, likely a hydrocarbon, seen previously in the atmosphere of Saturn. These objects appear to have masses slightly greater than known planets, only a few times greater than Jupiter. Together, these indicate that this young star cluster contains something noteworthy – young planet-mass brown dwarfs that float free, not orbiting any other star.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【Webb 太空望遠鏡】Webb Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ/Webb Thài-khong Bōng-uán-kiànn/韋伯太空望遠鏡/Webb Space Telescope
 • 【星團】seng-thoân/seng-thuân/星團/star cluster
 • 【IC 348】IC sam-sù-pat/IC sam-sù-pat/IC 348/IC 348
 • 【反射星雲】hoán-siā seng-hûn/hoán-siā seng-hûn/反射星雲/reflection nebula
 • 【炭化水素】thòaⁿ-hòa-chúi-sò͘/thuànn-huà-tsuí-sòo/碳氫化合物/hydrocarbon
 • 【碳氫化合物】thòaⁿ-kheng hòa-ha̍p-bu̍t/thuànn-khing huà-ha̍p-bu̍t/碳氫化合物/hydrocarbon
 • 【棕矮星】chang-é-chheⁿ/tsang-é-tshenn/棕矮星/brown dwarf
 • 【木星】Bo̍k-chheⁿ/Bo̍k-tshenn/木星/Jupiter
 • 【土星】Thó͘-chheⁿ/Thóo-tshenn/土星/Saturn
 • 【塗粉絲】thô͘-hún-si/thôo-hún-si/絲狀塵埃/filamentary dust
 • 【大氣】tāi-khì/tāi-khì/大氣/atmosphere

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:冰島天頂 ê 極光龍 明仔載 ê 圖:你應該看會著 ê 獵戶座