NGC 1232:偉大設計 ê 捲螺仔星系

Page(/daily/2024/01/20240101)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 1232:偉大設計 ê 捲螺仔星系

星系 會遮爾迷人,毋但是因為看會著 ê 部份,閣有看袂著 ê 部份。 這个 極大望遠鏡陣列 ê 其中一台 翕 ê 大捲螺仔 星系 NGC 1232 ê 細節,就是一个袂䆀 ê 例。 看會著 ê 部份主要是幾若百萬粒 光爍爍 ê 恆星 kah 烏暗 塗粉,in 攏去予重力搝 tī 捲螺仔手骨內底,做伙踅星系中心行。 咱會當 tī 捲螺仔手骨頂懸看著 開放星團 kah 伊內底光爍爍 ê 藍色恆星,閣有 tī in 中央,由實密 ê 星際 塗粉 形成 ê 烏暗帶。 另外閣有 較看無,毋過猶量會著 ê 幾若十億粒較暗 ê 恆星 kah 大量 ê 星際氣體。 遮爾懸 ê 質量,做伙控制 星系 中心 ê 動力。 這馬 ê 主流理論暗示講,其實有閣較 大量 ê 物質咱是看袂著,in ê 型態咱嘛猶毋知。 目前 ê 假設是講,烏暗物質 是四界攏是,一部份是用來解說外部星系 可見物質 ê 運動

[POJ] NGC 1232: Úi-tāi siat-kè ê Kńg-lê-á seng-hē

Seng-hē ē chiah-nī bê-lâng, m̄-nā sī in-ūi khòaⁿ-ē-tio̍h ê pō͘-hūn, koh-ū khòaⁿ bē-tio̍h ê pō͘-hūn. Chit-ê Ke̍k-tōa Bōng-oán-kiàⁿ Tīn-lia̍t ê kî-tiong chi̍t tâi hip ê tōa kńg-lê-á seng-hē NGC 1232 ê sè-chiat, to̍h-sī chi̍t-ê bē-bái ê lē. Khòaⁿ-ē-tio̍h ê pō͘-hūn chú-iàu sī kúi-nā pah-bān lia̍p kng-sih-sih ê hêng-chheⁿ kah o͘-àm thô͘-hún, in lóng khì hō͘ tiōng-le̍k giú tī kńg-lê-á chhiú-kut lāi-té, chò-hóe se̍h seng-hē tiong-sim kiâⁿ. Lán ē-tàng tī kńg-lê-á chhiú-kut téng-koân khòaⁿ-tio̍h khai-hòng seng-thoân kah i lāi-té kng-sih-sih ê nâ-sek hêng-chheⁿ, koh-ū tī in tiong-ng, iû cha̍t-ba̍t ê seng-chè thô͘-hún hêng-sêng ê o͘-àm-tòa. Lēng-gōa koh-ū khah khòaⁿ-bô, m̄-koh iáu niû ē tio̍h ê kúi-nā cha̍p-ek lia̍p khah àm ê hêng-chheⁿ kah tāi-liōng ê seng-chè khì-thé. Chiah-nī koân ê chit-liōng, chò-hóe khòng-chè seng-hē tiong-sim ê tōng-le̍k. Chit-má ê chú-liû lí-lūn àm-sī kóng, kî-si̍t ū koh-khah tāi-liōng ê bu̍t-chit lán sī khòaⁿ bē-tio̍h, in ê hêng-thài lán mā iáu m̄-chai. Bo̍k-chiân ê ká-siat sī-kóng, o͘-àm bu̍t-chit sī sì-kè lóng sī, chi̍t-pō͘-hūn sī iōng-lâi kái-soeh gōa-pō͘ seng-hē khó-kiàn bu̍t-chit ê ūn-tōng.

[KIP] NGC 1232: Uí-tāi siat-kè ê Kńg-lê-á sing-hē

Sing-hē ē tsiah-nī bê-lâng, m̄-nā sī in-uī khuànn-ē-tio̍h ê pōo-hūn, koh-ū khuànn bē-tio̍h ê pōo-hūn. Tsit-ê Ki̍k-tuā Bōng-uán-kiànn Tīn-lia̍t ê kî-tiong tsi̍t tâi hip ê tuā kńg-lê-á sing-hē NGC 1232 ê sè-tsiat, to̍h-sī tsi̍t-ê bē-bái ê lē. Khuànn-ē-tio̍h ê pōo-hūn tsú-iàu sī kuí-nā pah-bān lia̍p kng-sih-sih ê hîng-tshenn kah oo-àm thôo-hún, in lóng khì hōo tiōng-li̍k giú tī kńg-lê-á tshiú-kut lāi-té, tsò-hué se̍h sing-hē tiong-sim kiânn. Lán ē-tàng tī kńg-lê-á tshiú-kut tíng-kuân khuànn-tio̍h khai-hòng sing-thuân kah i lāi-té kng-sih-sih ê nâ-sik hîng-tshenn, koh-ū tī in tiong-ng, iû tsa̍t-ba̍t ê sing-tsè thôo-hún hîng-sîng ê oo-àm-tuà. Līng-guā koh-ū khah khuànn-bô, m̄-koh iáu niû ē tio̍h ê kuí-nā tsa̍p-ik lia̍p khah àm ê hîng-tshenn kah tāi-liōng ê sing-tsè khì-thé. Tsiah-nī kuân ê tsit-liōng, tsò-hué khòng-tsè sing-hē tiong-sim ê tōng-li̍k. Tsit-má ê tsú-liû lí-lūn àm-sī kóng, kî-si̍t ū koh-khah tāi-liōng ê bu̍t-tsit lán sī khuànn bē-tio̍h, in ê hîng-thài lán mā iáu m̄-tsai. Bo̍k-tsiân ê ká-siat sī-kóng, oo-àm bu̍t-tsit sī sì-kè lóng sī, tsi̍t-pōo-hūn sī iōng-lâi kái-sueh guā-pōo sing-hē khó-kiàn bu̍t-tsit ê ūn-tōng.

[English] NGC 1232: A Grand Design Spiral Galaxy

Galaxies are fascinating not only for what is visible, but for what is invisible. Grand spiral galaxy NGC 1232, captured in detail by one of the Very Large Telescopes, is a good example. The visible is dominated by millions of bright stars and dark dust, caught up in a gravitational swirl of spiral arms revolving about the center. Open clusters containing bright blue stars can be seen sprinkled along these spiral arms, while dark lanes of dense interstellar dust can be seen sprinkled between them. Less visible, but detectable, are billions of dim normal stars and vast tracts of interstellar gas, together wielding such high mass that they dominate the dynamics of the inner galaxy. Leading theories indicate that even greater amounts of matter are invisible, in a form we don’t yet know. This pervasive dark matter is postulated, in part, to explain the motions of the visible matter in the outer regions of galaxies.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【NGC 1232】NGC it-jī-sam-jī/NGC it-jī-sam-jī/NGC 1232/NGC 1232
 • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á seng-hē/kńg-lê-á sing-hē/螺旋星系/spiral galaxy
 • 【捲螺仔手骨】kńg-lê-á chhiú-kut/kńg-lê-á tshiú-kut/旋臂/spiral arm
 • 【極大望遠鏡陣列】Ke̍k-tōa Bōng-oán-kiàⁿ Tīn-lia̍t/Ki̍k-tuā Bōng-uán-kiànn Tīn-lia̍t/極大望遠鏡陣列/Very Large Telescopes
 • 【開放星團】khai-hòng seng-thoân/khai-hòng sing-thuân/開放星團/open cluster
 • 【星系】seng-hē/sing-hē/星系/galaxy
 • 【星際塗粉】seng-chè thô͘-hún/sing-tsè thôo-hún/星際塵埃/interstellar dust
 • 【烏暗物質】o͘-àm bu̍t-chit/oo-àm bu̍t-tsit/暗物質/dark matter

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

明仔載 ê 圖:火箭 ùi 有波紋 ê 月娘面頭前行過