IC 443:海䖳星雲

Page(/daily/2023/12/20231226)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] IC 443:海䖳星雲

是按怎有一隻海䖳 tī 恆星海內底咧泅水? 正爿 ê 海䖳星雲,就浮 tī 一粒足光 ê 恆星,雙子座 Eta 附近。 伊 kā 伊 ê 鬚,ùi 中央倒爿 光光 ê 發射弧 伸出來。 實際上,這隻宇宙 海䖳 是氣泡形 超新星殘骸 IC 443 ê 一部份。 IC 443 咧漲大 ê 屑仔雲是 ùi 大質量恆星爆炸 來–ê。 這个爆炸發–出 ê 光,上早來到咱 地球3 萬年前 。 IC 443 就 kah 伊 tī 天文海洋內底 ê 親情,毛蟹星雲仝款,這个超新星殘骸 中央有一粒 中子星,是恆星核心崩塌 ê 殘骸。 海䖳星雲離咱差不多有 5000 光年 遠。 照這个距離來估算,這張相片 應該 140 光年闊。

[POJ] IC 443: Hái-thē Seng-hûn

Sī-án-chóaⁿ ū chi̍t chiah hái-thē tī hêng-chheⁿ-hái lāi-té leh siû-chúi? Chiàⁿ-pêng ê Hái-thē Seng-hûn, to̍h phû tī chi̍t-lia̍p chiok kng ê hêng-chheⁿ, Siang-chú-chō Eta hù-kīn. I kā i ê chhiu, ùi tiong-ng tò-pêng kng-kng ê hoat-siā-hô͘ chhun–chhut-lâi. si̍t-chè-siōng,chit chiah ú-tiū hái thē sī khì-phàu hêng chhiau sin chheⁿ chân-hâi IC 443 ê chi̍t-pō͘-hūn. IC 443 leh tiùⁿ-tōa ê sap-á-hûn sī ùi tōa-chit-liōng hêng-chheⁿ po̍k-chà lâi–ê. Chit-ê po̍k-chà hoat–chhut ê kng, siōng chá lâi-kàu lán Tē-kiû sī 3 bān nî-chêng. IC 443 to̍h kah i tī thian-bûn hái-iûⁿ lāi-té ê chhin-chiâⁿ, Mô͘-hē Seng-hûn kāng-khoán, chit-ê chhiau-sin-seng chân-hâi tiong-ng ū chi̍t-lia̍p tiong-chú-chheⁿ, sī hêng-chheⁿ he̍k-sim pang-lap ê chân-hâi. Hái-thē Seng-hûn lī lán chha-put-to ū 5000 kng-nî hn̄g. Chiàu chit-ê kū-lī lâi kó͘-sǹg, chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ eng-kai ū 140 kng-nî khoah.

[KIP] IC 443: Hái-thē Sing-hûn

Sī-án-tsuánn ū tsi̍t tsiah hái-thē tī hîng-tshenn-hái lāi-té leh siû-tsuí? Tsiànn-pîng ê Hái-thē Sing-hûn, to̍h phû tī tsi̍t-lia̍p tsiok kng ê hîng-tshenn, Siang-tsú-tsō Eta hù-kīn. I kā i ê tshiu, uì tiong-ng tò-pîng kng-kng ê huat-siā-hôo tshun–tshut-lâi. si̍t-tsè-siōng,tsit tsiah ú-tiū hái thē sī khì-phàu hîng tshiau sin tshenn tsân-hâi IC 443 ê tsi̍t-pōo-hūn. IC 443 leh tiùnn-tuā ê sap-á-hûn sī uì tuā-tsit-liōng hîng-tshenn po̍k-tsà lâi–ê. Tsit-ê po̍k-tsà huat–tshut ê kng, siōng tsá lâi-kàu lán Tē-kiû sī 3 bān nî-tsîng. IC 443 to̍h kah i tī thian-bûn hái-iûnn lāi-té ê tshin-tsiânn, Môo-hē Sing-hûn kāng-khuán, tsit-ê tshiau-sin-sing tsân-hâi tiong-ng ū tsi̍t-lia̍p tiong-tsú-tshenn, sī hîng-tshenn hi̍k-sim pang-lap ê tsân-hâi. Hái-thē Sing-hûn lī lán tsha-put-to ū 5000 kng-nî hn̄g. Tsiàu tsit-ê kū-lī lâi kóo-sǹg, tsit-tiunn siòng-phìnn ing-kai ū 140 kng-nî khuah.

[English] IC 443: The Jellyfish Nebula

Why is this jellyfish swimming in a sea of stars? Drifting near bright star Eta Geminorum, seen at the right, the Jellyfish Nebula extends its tentacles from the bright arcing ridge of emission left of center. In fact, the cosmic jellyfish is part of bubble-shaped supernova remnant IC 443, the expanding debris cloud from a massive star that exploded. Light from the explosion first reached planet Earth over 30,000 years ago. Like its cousin in astronomical waters, the Crab Nebula supernova remnant IC 443 is known to harbor a neutron star – the remnant of the collapsed stellar core. The Jellyfish Nebula is about 5,000 light-years away. At that distance, the featured image would span about 140 light-years across.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【IC 443】IC sū-sū-sam/IC sū-sū-sam/IC 443/IC 443
 • 【海䖳星雲】Hái-thē Seng-hûn/Hái-thē Sing-hûn/水母星雲/Jellyfish Nebula
 • 【雙子座 Eta】Siang-chú-chō Eta/Siang-tsú-tsō Eta/雙子座 Eta/Eta Geminorum
 • 【雙生仔座 Eta】Siang-seⁿ-á-chō Eta/Siang-senn-á-tsō Eta/雙子座 Eta/Eta Geminorum
 • 【超新星殘骸】chhiau-sin-seng chân-hâi/tshiau-sin-sing tsân-hâi/超新星殘骸/supernova remnant
 • 【屑仔雲】sap-á-hûn/sap-á-hûn/碎片雲/debris cloud
 • 【毛蟹星雲】Mô͘-hē Seng-hûn/Môo-hē Sing-hûn/螃蟹星雲/Crab Nebula
 • 【中子星】tiong-chú-chheⁿ/tiong-tsú-tshenn/中子星/neutron star
 • 【崩塌】pang-lap/pang-lap/崩塌/collapsed

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:教堂、山、kah 月娘 明仔載 ê 圖:冰島水沖天頂 ê 七彩極光